ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1201
5921012032 173990190xxxx ภัทรพล บ้านแป้ง 21/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1202
5921012033 173990191xxxx ชวนันท์ นาคสู่สุข 18/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1203
5921012034 173060124xxxx พิทยศักดิ์ เสนารถ 19/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1204
5921012035 174030121xxxx พีรพล ทองบ้านเกาะ 13/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1205
5921012036 173990189xxxx สุวรรณพงษ์ ปรารมภ์ 15/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1206
5921012037 173990190xxxx พงศกร เกลียวกัน 07/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1207
5921012039 173030117xxxx สุนทร โตชมบุญ 27/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1208
5921012040 173990180xxxx สันติพล จัดวงษ์ 30/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1209
5921012041 173990189xxxx นลธวัช สะสมทรัพย์ 09/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1210
5921012042 173030117xxxx ทศพล พลอยแก้ว 16/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1211
5921012043 171050145xxxx จักรกฤษณ์ ชูนามชัย 15/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1212
5921012044 173990184xxxx ชนะศักดิ์ หอมฟุ้ง 24/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1213
5921012045 173990188xxxx จิระวัฒิ จีนานนท์ 25/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1214
5921020001 173990191xxxx กนกกร สังข์ศิลชัย 06/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1215
5921020002 174030121xxxx กฤตพงศ์ ม่วงศรี 09/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1216
5921020005 171050039xxxx กฤษณะ เหมือนละม้าย 31/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1217
5921020006 173990189xxxx กลวัชร ตันติชาติ 12/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1218
5921020008 174980024xxxx กิตติศักดิ์ เลิศล้ำ 06/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1219
5921020009 170990137xxxx คมกฤษ วงศ์วิสิฐไพบูลย์ 19/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1220
5921020010 173990190xxxx คุณากร เดชจินดา 04/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1221
5921020011 173020136xxxx จักรพงศ์ บุญสอาด 30/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1222
5921020012 140990292xxxx จักรินทร์ มากช่วย 04/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1223
5921020013 173990190xxxx จาตุสิทธิ์ คลังเพชร 26/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1224
5921020014 173990185xxxx จิรภาส เขื่อนเพชร 26/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1225
5921020015 173990191xxxx จิรเดช หวังแห่งบุญ 15/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1226
5921020016 173990193xxxx ชนวีร์ สีชมภู 27/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1227
5921020017 173990191xxxx ชลทิตย์ สวนตะโก 08/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1228
5921020019 173990177xxxx ชินวัตร ทองดอนเหมือน 13/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1229
5921020020 174990072xxxx ชโนทัย กุลกิตติโกวิท 11/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1230
5921020022 173990193xxxx ณัชพล ยั่งยืน 19/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1231
5921020024 173990193xxxx ณัฐพงศ์ อินทร์มีถิ่น 25/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1232
5921020025 173020135xxxx ณัฐพล น้อยเปลี่ยน 27/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1233
5921020026 173990183xxxx ณัฐวัตร อ่อนช้อย 25/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1234
5921020027 173990192xxxx ถิรวุฒิ มาแสวง 13/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1235
5921020028 173990188xxxx ทรงพล ดิษฐ์เล็ก 21/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1236
5921020029 173020135xxxx ทัตพงศ์ ฉิมพาลี 15/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1237
5921020030 170990136xxxx ทินภัทร ศรีต่างวงษ์ 30/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1238
5921020031 173990190xxxx ธนกฤต ฉ่ำจุ้ย 18/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1239
5921020032 174030120xxxx ธนดล มงคลดีศิริโชค 26/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1240
5921020033 110200312xxxx ธนดล มาเที่ยง 01/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1241
5921020034 173990192xxxx ธนวัฒน์ ทรัพย์เอก 30/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1242
5921020035 173990193xxxx ธีรภัทร บุญจันทร์ธรรม 18/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1243
5921020036 173990193xxxx กฤติพงศ์ รุ่งโรจน์มงคล 02/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1244
5921020037 157050128xxxx นนธนัฐ อุทัยศรี 12/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1245
5921020038 170980030xxxx นภัสดล เจียมจริยา 14/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1246
5921020039 125010147xxxx นราวิชญ์ รารอด 19/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1247
5921020040 273050102xxxx นัฐพงษ์ มีถาวร 29/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1248
5921020042 173990191xxxx นันทวัฒน์ ติ่งรวมญาติ 15/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1249
5921020043 173990192xxxx ปฐวี เหลืองสมานกุล 13/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1250
5921020044 170980035xxxx ปรมัตถ์ สิงห์ทอง 23/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1251
5921020045 173990190xxxx ผณิศวร สิงห์ลอ 27/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1252
5921020046 173990193xxxx นรินทร์โชติ โพธิ์สวัสดิ์ 29/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1253
5921020047 173990179xxxx พงศธร สกุลมา 19/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1254
5921020048 173990194xxxx พนมพร ยิ้มแย้ม 11/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1255
5921020049 173050114xxxx พละชัย ชมมณี 08/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1256
5921020050 110200323xxxx พีรภัทร ษารักษ์ 30/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1257
5921020052 120970194xxxx ภัทรพงษ์ ใจปินตา 18/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1258
5921020053 173020136xxxx ภัสกร ศิลปมัธยม 17/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1259
5921020054 171990048xxxx ภัสสร แก้ววงค์ล้อม 25/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1260
5921020055 173990189xxxx ภาคิน ทองแสง 09/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1261
5921020056 171990054xxxx ยงยศ วงศรีทรา 14/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1262
5921020057 173990189xxxx ยลรดา หงษ์ทอง 08/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1263
5921020058 170980033xxxx ยศกร ทรัพย์จินดา 27/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1264
5921020059 172090025xxxx รชต คู่บุญประเสริฐ 22/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1265
5921020060 173990185xxxx รัชชา เกิดโถ 09/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1266
5921020061 173990185xxxx ฤทธิชัย นามาบ 07/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1267
5921020062 174030121xxxx วรวุฒิ เถื่อนถ้ำแก้ว 24/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1268
5921020063 110180114xxxx วราภรณ์ ช่วยชู 04/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1269
5921020064 173990192xxxx วิศวะ สามเพ็ชรเจริญ 26/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1270
5921020065 211020106xxxx วีรชัย ธานี 22/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1271
5921020066 173990191xxxx ศุภกร เข็มทอง 23/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1272
5921020067 110390006xxxx ศุภกิตติ์ บัวทอง 17/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1273
5921020068 173060123xxxx ศุภลักษณ์ เสนาะเสียง 26/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1274
5921020070 160990052xxxx ภาคิน ทั่งหิรัญ 03/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1275
5921020071 173990189xxxx สหรัฐ โสภาปัจจุสมัย 20/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1276
5921020073 173990190xxxx สัจจวัฒน์ ธูปทอง 11/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1277
5921020075 112960000xxxx สุรสิทธิ์ พุกเวชกิจ 12/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1278
5921020078 174030121xxxx สุวิจักขณ์ แซ่ลิ้ม 11/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1279
5921020079 110200327xxxx อดิศร มะลิซ้อน 14/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1280
5921020081 173990189xxxx อาทิตย์ ทุมทัน 27/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1281
5921020082 173990191xxxx อาทิตย์ อ่วมนาทุ่ง 10/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1282
5921020083 146100021xxxx อุดร เงินเชื้อ 10/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1283
5921020084 173040111xxxx เกวลิน สีสังข์ 20/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1284
5921020085 116010063xxxx เขตโสภณ กลิ่นซ้อน 07/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1285
5921020086 110420015xxxx เมธี สังข์ทอง 23/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1286
5921020087 116110001xxxx เรืองศักดิ์ เณรเอี่ยม 27/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1287
5921020088 110200290xxxx ไชยพศ อาจคุ้มวงศ์ 11/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
1288
5921030001 173990188xxxx กฤษฎา ทั่งเหมือน 02/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1289
5921030002 173990192xxxx กิตติพัฒน์ รุจิธรรมพิทักษ์ 12/01/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1290
5921030003 173030116xxxx ชนม์สวัสดิ์ หนูเหมืองนา 11/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1291
5921030004 174030016xxxx ชนะวัฒน์ บุญดำเนินพานิช 14/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1292
5921030005 174990075xxxx ชนาธิป ศิริคำฟู 17/11/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1293
5921030008 148990039xxxx ชาคริต หลงน้อย 13/10/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1294
5921030009 173050114xxxx ฐากูล ออไอสูนย์ 21/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1295
5921030012 173990189xxxx ธนพงษ์ ศรีมาลา 05/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1296
5921030013 173990193xxxx ธนภัทร คุ้มเนตร 17/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1297
5921030014 173990193xxxx ธนะเวช ปถวี 29/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1298
5921030015 173020135xxxx ธนากร ปั้นนุ่ม 05/02/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1299
5921030016 173990189xxxx ธนาดล สระสมทรัพย์ 10/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
1300
5921030017 111990195xxxx นนท์ เจียงเวช 28/11/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง