ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1101
5831110013 173060016xxxx ยศชน ยอดอ่อน 02/02/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1102
5831110016 173990060xxxx อุดร ส่งเสมอ 05/05/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1103
5831110017 173990061xxxx สิทธิชัย อินมั่น 25/07/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1104
5921011001 173020136xxxx ณัชพล เจตบุตร 23/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1105
5921011002 173990189xxxx ดนุพล รอดนารี 03/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1106
5921011003 112970019xxxx อำนาจ รัตนะ 02/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1107
5921011004 170990137xxxx คเณศ ดวงเวียง 16/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1108
5921011005 173030117xxxx ณัฐวิทย์ ศิริพิน 05/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1109
5921011006 173990191xxxx ภัทรกร คำแดง 17/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1110
5921011007 173990192xxxx พงศ์ศิริ สุขนิพิฐพร 11/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1111
5921011008 173050114xxxx ธนัช วิมูลชาติ 22/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1112
5921011009 173020135xxxx เฉลิมพัฒน์ สาครตานันท์ 27/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1113
5921011010 173020136xxxx อนุวัฒน์ ขุนทอง 08/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1114
5921011011 173020135xxxx ออมทรัพย์ เพชรศรี 19/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1115
5921011012 173990194xxxx ฉัตรมงคล แย้มนิยม 05/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1116
5921011013 173020136xxxx อภิรักษ์ ฉิมชูกุล 29/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1117
5921011014 170970024xxxx ธนวัฒน์ คุ้มศรี 18/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1118
5921011015 110200327xxxx ภาณุพงศ์ โพธิ์ชุ่มชื่น 10/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1119
5921011016 173990190xxxx พรชัย พูนวศินมงคล 28/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1120
5921011019 173990186xxxx ปิยะเดช สองขุนทด 03/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1121
5921011020 131050021xxxx วัฒนา สีกระสัง 12/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1122
5921011021 131070135xxxx ธนโชติ อาจยิ่งยง 08/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1123
5921011022 173990191xxxx นฤเบศ ศรีอาจ 25/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1124
5921011023 173990191xxxx ฉัตรณรงค์ เทพเทียมทัศ 12/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1125
5921011024 173990187xxxx ณัฐภัทร โพธิ์ด้วง 13/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1126
5921011025 173990194xxxx สุพัฒน์ บรรเทาวงษ์ 18/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1127
5921011026 173990193xxxx วรพล สุขกุมภาพันธ์ 03/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1128
5921011027 173990193xxxx บารมี จวงสอน 13/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1129
5921011028 173990186xxxx จักรกฤษณ์ มอญขาม 21/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1130
5921011029 173990192xxxx อัคราพงศ์ สามเพชรเจริญ 03/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1131
5921011030 173990190xxxx ณัฐพงษ์ นิ่มเจริญ 14/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1132
5921011031 174030121xxxx วรเมธ ฟักเปี่ยม 17/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1133
5921011032 173990190xxxx พัชรพล คำเจริญ 21/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1134
5921011033 110200318xxxx ปวเรศ อินศิริ 03/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1135
5921011034 170990137xxxx พงศกร พลอยพยัฆค์ 12/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1136
5921011035 117010107xxxx ถนิพันธ์ ไพรสันต์ 01/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1137
5921011036 117010107xxxx ถนิพล ไพรสันต์ 01/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1138
5921011037 173990190xxxx พงศกร ทองบุญมา 18/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1139
5921011038 173990188xxxx สุทัศน์ อินทพักษ์ 30/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1140
5921011039 173990193xxxx ณัฐวุฒิ ศรีโสภา 03/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1141
5921011040 110200324xxxx ทรงพล ผ่องศรีงาม 28/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1142
5921011041 173990188xxxx จีระศักดิ์ ตุ้มฉิม 29/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1143
5921011042 173990193xxxx ศักดิ์ชัย เกตุมอญ 03/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1144
5921011043 173990184xxxx อภิสิทธิ์ ปริพนธ์ 03/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1145
5921011045 174030120xxxx ยุทธการ คลองโคน 16/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1146
5921011046 671087202xxxx สุเทพ - 10/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1147
5921011047 173990193xxxx กันต์กวี กุมพานิชย์ 06/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1148
5921011049 173990192xxxx รัฐพล วรรณสุทธิ์ 07/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1149
5921011050 173990193xxxx อรรตพล พุกพบสุข 21/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1150
5921011051 173990189xxxx ศุทธสิน บุญศรี 07/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1151
5921011052 173990189xxxx นุกูล สิงห์โต 24/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1152
5921011053 174980027xxxx พิทยากรณ์ ฐานะ 06/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1153
5921011055 173990182xxxx ติณณภพ สุกขะเริม 01/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1154
5921011057 173030117xxxx นวภณ เชื้อชาติ 11/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1155
5921011058 174030120xxxx กฤษฎา แคนจา 11/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1156
5921011059 131020017xxxx อรรถพล ยามดี 02/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1157
5921011061 173990188xxxx ศิวกร รื่นเกิด 04/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1158
5921011063 155990039xxxx อภิวิชญ์ การไสว 15/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1159
5921011065 173030117xxxx ณัฐพล บู่สามสาย 18/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1160
5921011066 173030117xxxx กิตติ มัจฉาพาณิชย์ 16/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1161
5921011067 173990193xxxx สหฤทธิ์ สามงามอินทร์ 22/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1162
5921011068 173040111xxxx ชนากานต์ บุตรดี 08/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1163
5921011069 173990189xxxx สุรสิทธิ์ เขม้นเขตรการ 15/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1164
5921011070 173990190xxxx นภดล สีม่วง 11/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1165
5921011071 173030117xxxx บริรักษ์ ลอยสูงวงศ์ 08/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1166
5921011072 173990190xxxx ปริญญา ศรีทิพย์ 11/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1167
5921011073 110150105xxxx ณัชพล โคตะมี 24/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1168
5921011074 110020156xxxx พลพัชร ดวงคำ 23/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1169
5921011077 173990192xxxx ตะวัน ปากหวาน 18/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1170
5921011080 173990194xxxx ณัฐพล ชมเทศ 13/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1171
5921011081 174030018xxxx สิทธิพัฒน์ เอกจินดา 09/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1172
5921011082 110020149xxxx นันทยศ บุตรราช 27/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1173
5921011084 177080002xxxx นันทนัช นาคทั่ง 15/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1174
5921011086 173060121xxxx สหภาพ รุ่งเรืองดี 21/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1175
5921012001 131010130xxxx กิติศักดิ์ นามสมบัติ 15/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1176
5921012002 132120013xxxx อธิราช พูนติ้ม 17/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1177
5921012003 173990190xxxx กันทร เอื้อเฟื้อ 24/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1178
5921012004 173990190xxxx ธนชัย ลานทอง 17/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1179
5921012005 173990192xxxx ธนภัทร ทรงเนติเชาวลิต 15/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1180
5921012006 170990133xxxx กิตติชัย มณีวิหค 12/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1181
5921012007 110200320xxxx กิตติภูมิ รุ่งเรืองชัยศรี 08/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1182
5921012008 173990181xxxx ศิวรุตน์ ชุมมี 12/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1183
5921012009 173990194xxxx ณัฐวุฒิ ชุมมี 10/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1184
5921012010 110180112xxxx อนุชิต สุขสมบัติ 03/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1185
5921012011 173990189xxxx ชัยรัตน์ ทัศนสุวรรณชัย 07/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1186
5921012012 120970191xxxx กิตติภณ จันทร์เม่ง 10/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1187
5921012013 134150031xxxx ณัฐวุฒิ กำทรัพย์ 21/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1188
5921012014 192990067xxxx ชินาธิป คงเดช 18/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1189
5921012015 173020136xxxx ชัชพล เผ่าพัฒน์ 04/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1190
5921012016 110150107xxxx ภนวัช โพธิ์เจริญ 06/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1191
5921012017 110180114xxxx วิธวินท์ ทับเทศ 10/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1192
5921012018 173020136xxxx ศุภวิชญ์ ชั้นเจริญศรี 12/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1193
5921012019 173990176xxxx ยุรนันท์ หงษ์ทอง 30/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1194
5921012021 270040103xxxx บรรณารักษ์ แคน้อย 04/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1195
5921012022 127040008xxxx สถาพร ชารัมย์ 30/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1196
5921012024 173020136xxxx พลวัฒน์ สระทองคำ 11/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1197
5921012025 173020136xxxx ญาณกฤช อ่อนเขว้า 15/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1198
5921012026 170990132xxxx อนิรุทธิ์ สุดสอาด 01/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1199
5921012027 163990033xxxx พนัสพณ เขียวแดง 18/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
1200
5921012028 110020157xxxx พศิน ทองน่วม 02/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์