ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1001
5831041024 170990111xxxx อภิวัฒน์ เกิดเดโช 09/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1002
5831041026 173990057xxxx กานดา บัวแก้ว 24/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1003
5831041028 110200265xxxx อรรถพล สุขสงวน 25/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1004
5831041030 110070238xxxx เอกพงษ์ เข้ดี 14/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1005
5831041031 173030014xxxx ภูมรินทร์ พันธุ์จบสิงห์ 11/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1006
5831041032 170990109xxxx ศรัณยู คำนวนสิงห์ 24/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1007
5831041033 173990066xxxx ธีรพงษ์ ตงมณี 29/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1008
5831041034 173020028xxxx วรวุฒิ เทพแสน 17/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1009
5831041035 173030014xxxx ณัฐชัย ชาติเชยแดง 08/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1010
5831041036 173990065xxxx พรชัย นิจแสวง 23/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1011
5831041037 171050032xxxx วรรณพงษ์ แสงเงิน 20/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1012
5831042001 173990063xxxx เทอดศักดิ์ เมฆะสุวรรณโรจน์ 28/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1013
5831042002 174030014xxxx ธนวิน พงษ์โพธิ์ 13/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1014
5831042003 173990059xxxx กัมปนาท ถือมาลา 24/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1015
5831042004 173990066xxxx สรชา สุจจิตรจูล 20/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1016
5831042005 173040008xxxx ภาคภูมิ พรหมมี 25/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1017
5831042007 174990052xxxx คมกฤษณ์ แดงสวัสดิ์ 13/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1018
5831042008 173990054xxxx เบญจมาศ อุณหะโชติ 24/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1019
5831042010 173990065xxxx สมชัย กรพิพัฒน์ 03/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1020
5831042011 173990066xxxx โกวิท มีสวนนิล 10/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1021
5831042012 173990064xxxx รัชกร ห้วยหงษ์ทอง 11/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1022
5831042013 173990062xxxx บรรลือฤทธิ์ สอาดแก้ว 27/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1023
5831042014 173990066xxxx สหรัฐ เทิดทูนไทย 06/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1024
5831042015 173990064xxxx เอกรินทร์ เขียวมรกต 10/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1025
5831042016 173990056xxxx คูณทรัพย์ ชื่นอารมย์ 04/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม
1026
5831043003 173990063xxxx ศุภกร พวงวัดโพธิ์ 19/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1027
5831043004 173990065xxxx สิริพงษ์ เนาวรัตน์ 24/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1028
5831043005 131020012xxxx ทอฝัน โยโพธิ์ 11/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1029
5831043006 173990053xxxx คุณากร วรสวาท 24/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1030
5831043007 140990143xxxx วทัญยา นามอุดทา 30/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1031
5831043008 173990061xxxx เจตพล บุญอิ่มยิ่ง 24/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1032
5831043009 173990064xxxx กิตติโชค นุชสุดสวาท 17/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1033
5831043010 126990025xxxx ไกรเดช พันทอง 19/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1034
5831043012 173990061xxxx นำโชค เพชรแพง 20/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1035
5831043013 173990059xxxx กิตติพงศ์ เพชรแพง 12/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1036
5831043014 173990062xxxx กิตติศักดิ์ แก้วคนฑา 02/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1037
5831043015 170980027xxxx สุรศักดิ์ แซ่ลิ่ว 06/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1038
5831043017 134120010xxxx ชัยยา เสียงเสนาะ 20/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1039
5831043018 173990043xxxx อภิสิทธิ์ ตรีริยะ 19/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1040
5831043019 173990067xxxx อภิชาต กัลติวาณิชย์ 22/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1041
5831043020 170990112xxxx ณัฐธนพงษ์ มณีนาค 24/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1042
5831043021 170990105xxxx ฉัฐวัสส์ อริยฐาณรัฐ 16/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1043
5831043023 174990045xxxx ศิวกร เลิศเสถียรพงศ์ 17/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1044
5831043024 171050026xxxx นพดล นิลศิริ 26/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1045
5831043026 171050013xxxx วรากร ดีบุตร 26/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1046
5831043028 173990059xxxx พีรพล คล้ายพลอย 11/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1047
5831043029 140070020xxxx ธัญกร ศรีหาทัพ 14/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1048
5831043030 170990113xxxx อดิศร แซ่ลิ้ม 07/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1049
5831043031 110370195xxxx บรรพต เดชาธนารุจิกร 18/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1050
5831043032 170990111xxxx เจษฎาวุฒิ นาคโสมกุล 11/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1051
5831043033 171050032xxxx กฤษณะ เสาธง 06/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1052
5831043034 150120112xxxx ณัฐชา มัจฉา 01/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1053
5831043035 173030014xxxx ณัฐชนน แก้วแพงมาก 18/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1054
5831043036 171050031xxxx ฤทธิเกียรติ ธูปเทียน 15/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1055
5831044001 173990065xxxx ธัชพันธุ์ พันธุ์ธนาทยากร 31/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1056
5831044002 173990061xxxx อมเรศ ศรีธรรม 28/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1057
5831044003 140990145xxxx ศรัณย์ เรือนนุช 18/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1058
5831044004 171050031xxxx ทศพล สังข์เงิน 08/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1059
5831044005 110200264xxxx นพคุณ บวรบุญมงคล 11/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1060
5831044006 110200260xxxx นพรัตน์ ยอดรัก 20/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1061
5831044007 173990061xxxx ชานนท์ สร้อยสวัสดิ์ 25/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1062
5831044008 110200256xxxx สิริวัฒน์ เมฆสุขใส 04/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1063
5831044009 110070245xxxx ปวีร์ มณฑาทิพย์ 15/01/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1064
5831044010 173990065xxxx ณัฐวัฒน์ ลาดบาศรี 31/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1065
5831044011 173990063xxxx เกียรติศักดิ์ สุขสวัสดิ์ 21/10/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1066
5831044012 170990113xxxx ถิรวุฒิ นาท้าว 10/05/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1067
5831044015 173990063xxxx ณัฐพล คู่ครองทรัพย์ 16/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1068
5831044017 134120007xxxx วิชชา ลุทัน 12/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1069
5831044018 173990066xxxx อัษฎา วงษ์มาก 27/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1070
5831050001 173990062xxxx ชัยฤทธิ์ ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ 31/07/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1071
5831050002 110100007xxxx ณัฐวุฒิ มหาสัตย์ 26/06/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1072
5831050003 173990064xxxx ตันติกร แตงจั่น 23/11/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1073
5831050004 173990066xxxx นรินทร์ อมรสันต์ 28/03/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1074
5831050005 170990110xxxx นิติธรรม หยาดคำ 24/12/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1075
5831050006 173030014xxxx รัตนชัย กราบทอง 26/04/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1076
5831050007 173990061xxxx สุรพันธ์ แวววีรคุปต์ 27/07/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1077
5831050008 173990065xxxx อดิเรก สนามทอง 12/01/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1078
5831050009 173990061xxxx อภิสิทธิ์ จอมบุญ 21/06/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1079
5831050010 173990065xxxx อิศรา คำพิบูลย์ 17/01/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1080
5831050011 173990063xxxx เอกปวีณ์ จันมีศรี 24/09/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1081
5831050012 173040008xxxx ธงชัย ชิงชู 18/11/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1082
5831050013 170990095xxxx ปฏิภาณ สาสนะสุข 12/03/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1083
5831050014 173990053xxxx ณภัทร เซี่ยงหว่อง 12/06/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1084
5831050015 110020127xxxx กฤษณะ จันทร์ประมูล 25/10/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1085
5831060008 173990064xxxx จิรกิตติ์ มั่นคง 25/11/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1086
5831060009 173990061xxxx วัชระ มีประสงค์ 10/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1087
5831060010 173990063xxxx เกษมศักดิ์ สุขสมวัฒน์ 18/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1088
5831060012 110200260xxxx สิทธา อาจคงหาญ 09/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1089
5831060013 110370210xxxx สุวิจักขณ์ บุตรมาลา 08/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1090
5831060014 171990034xxxx สุนทร บุญน้อม 30/09/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1091
5831060016 173990066xxxx โอฬาร เพชรนาคินท์ 20/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
1092
5831110001 110200271xxxx ณัฐวัฒน์ จันทอง 10/02/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1093
5831110002 170990101xxxx พรไพรวัลย์ ท่าใหญ่ 25/11/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1094
5831110004 173990065xxxx ฤทธิชัย สร้อยกล่อม 26/12/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1095
5831110005 173990064xxxx กรรทวี พุ่มตะโก 02/11/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1096
5831110006 173990063xxxx ศิริชัย ทองแสง 25/09/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1097
5831110007 110370202xxxx ศุภกฤษ ทรายทอง 24/04/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1098
5831110009 173990054xxxx ภุชงค์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ 14/07/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1099
5831110010 173990063xxxx ปฏิพัทธ์ ผิวผ่อง 10/10/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา
1100
5831110012 173060015xxxx ณัฐวุฒิ คนแคล่ว 05/12/xxxx เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา