ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
901
5821110017 173990187xxxx สันติ แก้วบุญเพิ่ม 17/03/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
902
5821110018 162990050xxxx ชนาวัฒน์ ศรีชมภู 15/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
903
5821110019 173990186xxxx ภูวนัย แก้วเผือก 23/01/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
904
5821110020 173990185xxxx นิติภูมิ วงศ์สวรรค์ 30/10/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
905
5821110022 173990187xxxx สุรภัทร กาญจนวาหะ 04/04/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
906
5821110029 173990184xxxx ธนพัฒน์ สมสิน 23/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
907
5821110030 173990183xxxx ศุภโชค สามสาหร่าย 09/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
908
5821110033 173990183xxxx วีรัชพล แซ่จึง 08/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
909
5821110037 173990183xxxx จิรวัฒน์ ชื่นชม 27/07/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
910
5821110039 173990187xxxx กิตติพัทธ์ คล้ายทวน 20/03/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
911
5821110040 173990187xxxx เกื้อกูล ศรีหาญ 29/02/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
912
5821110041 173050011xxxx บดินทร เกษมจิต 10/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
913
5821110042 173990179xxxx มานัต ช้อยเกษสมาน 04/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
914
5821110043 170990125xxxx วสันต์ เชาว์ทัต 19/03/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
915
5821110044 173060118xxxx อภิสิทธิ์ จ้อยจินดา 06/12/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
916
5831011001 173990063xxxx ชัยวัฒน์ ทวีรอด 24/09/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
917
5831011002 173990064xxxx ณภัทร กลิ่นพยอม 02/12/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
918
5831011003 173990064xxxx ธนวัฒน์ คำพึ่งพร 28/10/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
919
5831011004 165990073xxxx ธรรมรัตน์ รัตนโรจน์พานิช 21/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
920
5831011005 173990065xxxx นพพร โกมลสิงห์ 11/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
921
5831011006 173990172xxxx นฤพนธ์ คงรังสรรค์ 19/09/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
922
5831011007 173990065xxxx ปุณภพ สโมสร 16/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
923
5831011008 173990060xxxx ภณโชติ เหล่างาม 29/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
924
5831011009 174980017xxxx ภิเษก สายยืด 18/06/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
925
5831011010 173990067xxxx วสุตม์ ชื่นชมน้อย 22/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
926
5831011011 172990028xxxx วิชญะ สำราญดี 16/01/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
927
5831011012 173990062xxxx สมภัทร วรรณวิวรณ์ 20/08/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
928
5831011013 174030014xxxx สรศักดิ์ ศรีคำดอกแค 14/03/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
929
5831011014 173990064xxxx สัตยา เกิดประดับ 02/11/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
930
5831011015 173020028xxxx สุรพงษ์ สำลีพันธุ์ 19/12/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
931
5831011016 173990067xxxx อนุวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ 04/05/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
932
5831011017 173990061xxxx สุทธิโชค ชิวปรีชา 19/07/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
933
5831011018 173990067xxxx นครินทร์ ศรีทา 21/04/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
934
5831011020 173990059xxxx สหรัฐ ทองเต่าอินทร์ 25/03/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
935
5831011021 110200268xxxx คณิศร ภู่ห้อย 13/12/xxxx เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
936
5831020001 173990062xxxx ปองภพ ศรีพินิจ 02/09/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
937
5831020002 173020028xxxx ธนภณ ไทรทอง 23/09/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
938
5831020003 173990065xxxx ธนพนธ์ ศรีสำโรง 14/02/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
939
5831020004 170990100xxxx สุธิเกียรติ ดิษฐป้าน 04/10/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
940
5831020006 110200273xxxx ชัชพงษ์ สุภาพพูล 30/03/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
941
5831020008 173990059xxxx วรินทร์ พิริยะเกียรติไพศาล 09/03/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
942
5831020009 173020027xxxx อโณชา มณีโชติ 28/04/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
943
5831020011 173030014xxxx พิชิต สังข์เสวก 28/08/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
944
5831020012 171990039xxxx ธนา ดอนสระ 12/06/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
945
5831020013 112990036xxxx ชนกานต์ สุโคตร์ 19/05/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
946
5831020014 171990040xxxx ยศกร จรเข้ 26/07/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
947
5831020015 173990060xxxx ธนลาภ กลิ่นจันทร์ 27/04/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
948
5831020016 171090016xxxx วรพล แซ่อึ้ง 01/08/xxxx เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
949
5831031001 173990062xxxx เกริกพล อู่ตะเภา 31/07/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
950
5831031002 173990060xxxx จักรกฤษ ห้วยหงษ์ทอง 07/06/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
951
5831031003 173990057xxxx จิรโรจน์ ทรพับ 02/12/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
952
5831031004 173050011xxxx ธนชัย คุ้มเนตร 02/11/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
953
5831031005 173990065xxxx ธีรศักดิ์ ใจเยือกเย็น 28/12/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
954
5831031006 173990064xxxx นัทธพงศ์ จิมงคลกุล 09/11/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
955
5831031009 173990062xxxx สกุลทิพย์ มีดี 17/08/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
956
5831031010 162990040xxxx ผดุงเกียรติ ศรสุวรรณ 28/11/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
957
5831031011 176990043xxxx พีรยุทธ ปัญจขัน 27/07/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
958
5831031012 173990065xxxx วีรยุทธ ชั้นเล็ก 05/01/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
959
5831031014 173990061xxxx สิริชัย สงพรมทิพย์ 10/06/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
960
5831031015 173040008xxxx สุรพล เพชรเกอร์ 27/09/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
961
5831031017 173050011xxxx บรรณกร เหมหงษา 16/08/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
962
5831031019 173990055xxxx พลณัฏฐ์ คนอยู่ 20/09/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
963
5831031020 173020029xxxx ปัณณทัต สถาปิตานนท์ 15/04/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
964
5831031022 173990060xxxx ภาสกร สังข์กลมเกลี้ยง 01/05/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
965
5831031023 173020028xxxx มีโชค จันทร์มีชัย 07/11/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
966
5831031024 146990029xxxx ชัยวัฒน์ ภูถินโคก 02/04/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
967
5831031026 171050030xxxx ธนนัฏฐ์ แก้วงอก 13/05/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
968
5831032001 173990048xxxx ธีรพงศ์ จีนสมบูรณ์พานิช 01/08/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
969
5831032002 110200214xxxx วินิจ รับพรพระ 09/06/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
970
5831032004 173990054xxxx ภานุวัฒน์ ไพรวัลย์ 18/06/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
971
5831032005 112990038xxxx จักรพันธ์ คำสร้อยทอง 25/10/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
972
5831032008 173020024xxxx วรนาถ สินจารุวัส 13/05/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
973
5831032009 173990063xxxx สุริยะเทพ สังสะเกต 27/09/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
974
5831032010 136990035xxxx อภิวิชญ์ อรุณไพร 25/01/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
975
5831032011 110220013xxxx ชาครีย์ กิจเจริญ 29/06/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
976
5831032012 114120016xxxx อมรเทพต์ มากมั่งมี 07/11/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
977
5831032013 110200211xxxx ณัฐพล ยิ้มละมัย 12/04/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
978
5831032015 173990064xxxx ศรัณย์ อยู่คำ 21/11/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
979
5831032016 173990050xxxx คุณากร พูลลำเภา 23/11/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
980
5831032017 170990093xxxx ชวลิต รอดโพธิ์ทอง 06/12/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
981
5831041001 174980018xxxx กฤตฤทธิ์ ฟ้าลี 19/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
982
5831041003 173990066xxxx จตุพล ศรีขวัญใจ 16/02/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
983
5831041004 140990150xxxx จิรวัฒน์ บุตตะ 30/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
984
5831041005 173050011xxxx ชโยทิต กลิ่นนิ่มนวล 23/03/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
985
5831041006 173990064xxxx ชัยชนะ วงษ์วิสิทธิ์ 19/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
986
5831041007 173990062xxxx ชัยพัชร์ สามเพชรเจริญ 06/08/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
987
5831041008 173990064xxxx ไชยนันท์ ภู่ไพโรจน์ 26/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
988
5831041009 173020027xxxx ณัฐพล บุญสมปอง 05/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
989
5831041010 173990065xxxx ธีรพงศ์ เภาด้วง 21/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
990
5831041011 173050010xxxx เดชฤทธิ์ เพชรเยียน 01/04/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
991
5831041012 110020133xxxx ธนรัตน์ พาหา 01/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
992
5831041013 173030014xxxx นพดล เกตุอู่ทอง 03/09/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
993
5831041014 170990106xxxx พิชัยรัตน์ บุญรักษ์ 22/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
994
5831041015 173990068xxxx พิทยุตม์ อุปการดี 11/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
995
5831041016 170990109xxxx ฤทธิเกียรติ กลิ่นบุญ 09/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
996
5831041017 170970018xxxx ฤทธิพร อินทร์เผือก 18/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
997
5831041018 173990068xxxx ลาภวัต วงษ์เอกอินทร์ 08/06/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
998
5831041019 173990065xxxx วรวุฒิ กู้ทรัพย์ 23/12/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
999
5831041021 173990061xxxx ศิวกร เตี้ยไทรแก้ว 25/07/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
1000
5831041023 173990064xxxx อนุชัย ดีไข่ 09/11/xxxx ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง