ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 1,780 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1
5521010004 171060016xxxx จักรรินทร์ ผาคำ 08/12/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
2
5621010023 171050036xxxx พุตินันท์ ไชยแก้ว 12/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
3
5621010028 171050036xxxx รุ่งเรือง สว่างเนตร 26/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
4
5621010038 171990041xxxx อภิวัฒน์ จันทร์แย้ม 07/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
5
5621020017 171050035xxxx บุญญฤทธิ์ ใจฉกาจ 25/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
6
5621020018 110310054xxxx ประสิทธิ์ วงศ์เกิด 14/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
7
5621020020 171050033xxxx พัทนีย์ วันดี 09/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
8
5621040039 171050032xxxx อภิวัฒน์ เซี่ยงคิ้ว 03/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
9
5621040062 171050034xxxx ธีรภัทร เรียงรวบ 08/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
10
5621060002 171990040xxxx กรวิท เสกสิทธิ์กาญจน์ 10/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
11
5621060008 171050033xxxx วุฒิพงศ์ ปานเจริญ 20/06/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
12
5621060015 171050026xxxx กิตติพงศ์ จีนสกุลณี 26/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
13
5621060016 171050034xxxx ทักษ์ดนัย ประกิจ 05/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
14
5622040046 120960122xxxx นนทกร เชื้อดี 22/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
5622040057 110080124xxxx ศุภรดา ทองมอญ 31/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
5721010002 171060017xxxx สุชน วงษ์พัฒน์ 21/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
17
5721010023 171050039xxxx นภัทร์ เห็นประเสริฐ 17/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
18
5721010030 171050038xxxx ศุภฤกษ์ สมรูป 12/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
19
5721010031 171050036xxxx ศนาอนันต์ สบอนันต์โชค 07/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
20
5721010043 171050037xxxx ฐากูร ธีร์ธนังกูร 19/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
21
5721010052 171050033xxxx วุฒิภัทร นกเล็ก 11/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
22
5721010063 171050039xxxx ฐิติพร แจ่มใส 02/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
23
5721010068 171050037xxxx ภัชร ดีสมุทร 13/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
24
5721010072 171060017xxxx ชัชวาลย์ หอละเอียด 20/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
25
5721010073 171060017xxxx นิพัฒน์ นามเตียน 20/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
26
5721010080 173040110xxxx กรณิศ เภาศรี 19/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
27
5721010082 171050039xxxx ชวกร กระต่ายทอง 24/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
28
5721010083 171050037xxxx สาธิต ชำพาลี 16/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
29
5721010091 171050035xxxx ชลกานต์ เรืองรอง 04/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
30
5721010092 571720000xxxx นัฐพล ล้ำเลิศ 24/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
31
5721010093 171990045xxxx เขษมศักดิ์ สืบศรี 13/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
32
5721010095 271880000xxxx เบญจพล ภาคภูมิ 03/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
33
5721010097 171060017xxxx สุเมฆ แดงพันธ์โพ 06/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
34
5721010103 171050037xxxx กิตติธัช จีนาภักดิ์ 30/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
35
5721010104 171010014xxxx นวพล ประเทศ 11/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
36
5721020015 110370270xxxx กฤษณะ นิลนก 13/11/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
37
5721020026 171050035xxxx ชนากร ยินดี 04/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
38
5721020031 171050037xxxx ภาณุมาศ เสลานนท์ 25/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
39
5721020039 171050038xxxx สรายุทธ นุชนุ่ม 12/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
40
5721020043 171050037xxxx จิระเดช กร่ำเครือ 27/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
41
5721020046 173990172xxxx นัฐพงษ์ ทวีนุช 16/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
42
5721020049 171060016xxxx วรายุทธ จิตรจง 01/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
43
5721020050 071068900xxxx บุญยืน ไม่ปรากฎชื่อสกุล 15/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
44
5721020051 171050036xxxx พีระพล ทองมี 08/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
45
5721020052 171050036xxxx ศุภณัฐ ทองดอนเหมือน 04/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
46
5721020059 171050038xxxx ชนายุทธ แตงตุ่น 05/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
47
5721020061 110200269xxxx ชนภัทร เฉลียวฉลาด 20/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
48
5721020071 771990001xxxx ชยพล ไม่ปรากฎชื่อสกุล 30/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
49
5721020078 171050035xxxx กันตภณ ศศิวัฒนกุล 06/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
50
5721040002 171060017xxxx กรองทอง หมื่นสังข์ 26/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
51
5721040012 171050038xxxx ฐิติ บุญครุฑ 24/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
52
5721040050 171060017xxxx กฤษณะ เจริญศักดิ์ 25/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
53
5721040073 171050039xxxx ปวัตร สุทธิบุตร 09/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
54
5721050032 171990046xxxx พีรทัต ครุฑวงศ์ 22/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
55
5721050039 071078900xxxx รังสิมัน ไม่ปรากฎชื่อสกุล 15/06/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
56
5721050040 143150001xxxx นภาศักดิ์ ศิลาโคตร 29/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
57
5721050048 171990045xxxx คเณศ จิตต์อ่ำ 24/04/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
58
5721060004 171060017xxxx คเชนทร์ ดุจดา 09/10/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
59
5721060014 171050037xxxx นฤเบศร์ แก้วตา 02/08/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
60
5721060016 120970065xxxx ณัฐพงษ์ เจริญรักษา 26/02/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
61
5721060019 171070006xxxx ภาณุเดช มีชัยผาภูมิ 14/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
62
5721060022 171990044xxxx ธมลวรรณ มุขโต 08/12/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
63
5722010007 213030002xxxx จตุรพร เดชจิตต์ 22/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
64
5722010011 171990045xxxx บุญรอด ประยูรมหิศร 25/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
65
5722010018 171060017xxxx ศิริวรรณ หงษ์ทอง 01/09/xxxx การบัญชี การบัญชี
66
5722010028 171050038xxxx อลิษา ชวนชื่น 10/03/xxxx การบัญชี การบัญชี
67
5722010051 171060016xxxx แคทรียา คุชกะ 29/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
68
5722010057 170990119xxxx ชลาธาร ชะเอม 10/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
69
5722010061 171060016xxxx พรนภา มั่นคง 25/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
70
5722010068 170980029xxxx อทิตยา บุญคุ้ม 09/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
71
5722040009 171050038xxxx กิ่งแก้ว ปานนิล 25/11/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72
5722040011 171050037xxxx ศาธิยา ศรีสมุทร 14/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
73
5722040061 171060016xxxx จุฬาลักษณ์ วังขนาย 12/04/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74
5722110002 171050037xxxx มณทิชา ตันโต 16/08/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
75
5722110018 171090017xxxx รจนา เวียงนนท์ 23/05/xxxx ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
76
5724060014 071078901xxxx มาริสา ระมาดหลวง 08/11/xxxx คหกรรมศาสตร์ คหกรรมเพื่อการโรงแรม
77
5731040020 171080003xxxx ณัฐพล ลูกอินทร์ 29/06/xxxx ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า
78
5821010001 171990049xxxx กิตติ์ธเนศ เจริญเกียรติวุฒิ 03/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
79
5821010002 171990050xxxx ณัฐพล หอละเอียด 18/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
80
5821010003 171990050xxxx ธนวินท์ บุญยง 27/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
81
5821010004 171050144xxxx ธรรมรงค์ จานแก้ว 14/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
82
5821010006 171990049xxxx นนทกร อำนวย 09/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
83
5821010007 171050143xxxx นฤนาท ขยันการ 11/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
84
5821010009 171050039xxxx น้ำผึ้ง เซี่ยงเจ๊ว 08/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
85
5821010010 171060017xxxx พลสกล มีทรัพย์ 04/10/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
86
5821010011 171060122xxxx พงศ์เชษฐ์ สวัสดิ์งาม 31/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
87
5821010015 171990051xxxx รัตนชาติ คันโทแก้ว 30/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
88
5821010016 125020132xxxx วิรัตน์ บัวอ่อน 23/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
89
5821010017 171050143xxxx ศุภชัย ภุมรินทร์ 25/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
90
5821010018 171050040xxxx อิทธิกร แก่นรักษ์ 01/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
91
5821010019 171050039xxxx เสวก หว่านพืช 30/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
92
5821010020 171060017xxxx โอฬาร นางแย้ม 22/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
93
5821010021 171050143xxxx ขจรศักดิ์ นุ่มสิน 24/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
94
5821010023 171990050xxxx ณัฐภูมิ ทองวิไล 15/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
95
5821010025 170980035xxxx ธนพล คำกลิ่น 20/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
96
5821010027 171050143xxxx ธนาทร เรือนใจหมั้น 07/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
97
5821010029 170980034xxxx นัทภูมิ ศรีบุญยอด 06/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
98
5821010030 171050039xxxx ปฎิพัทธ์ สอนศรง 27/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
99
5821010031 171050143xxxx พงศธร พึ่งธรรมคุณ 08/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
100
5821010033 171050039xxxx วรวุฒิ มีนาง 08/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์