ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,104 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1
5422010020 171990037xxxx บุษยมาศ อุ้ยทรัพย์ 21/09/xxxx พณิชยการ การบัญชี
2
5422010391 171060015xxxx ธิติมา รอดคำ 02/09/xxxx พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
5422010446 171990039xxxx เบญจวรรณ บุรีรักษ์ 08/07/xxxx พณิชยการ การขาย
4
5422010501 171990037xxxx สุรีรักษ์ รู้ประมาณ 16/10/xxxx พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
5423010009 171050029xxxx ณัชชา ศิริทัย 12/01/xxxx ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์
6
5423010011 171990032xxxx ทิตยา คนกล้า 01/01/xxxx ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์
7
5522010010 171010013xxxx เอกชัย วานะวงศ์ 24/07/xxxx พณิชยการ การบัญชี
8
5522010055 171990042xxxx นภัทร เปลี่ยนพุ่ม 17/03/xxxx พณิชยการ การบัญชี
9
5522010058 171050033xxxx ชลิตา บุญประสพ 11/03/xxxx พณิชยการ การบัญชี
10
5522010062 171990042xxxx พรรณราย สงวาสดิ์ 14/05/xxxx พณิชยการ การบัญชี
11
5522010079 117990030xxxx จิรัชญา ดวงสีเสน 08/10/xxxx พณิชยการ การบัญชี
12
5522010080 171990036xxxx กรรณิการ์ แจ้งเปลี่ยน 02/07/xxxx พณิชยการ การบัญชี
13
5522010116 171990041xxxx นลินรัตน์ โรจน์พวง 21/01/xxxx พณิชยการ การบัญชี
14
5522010134 171090016xxxx นิทรา เชื้องาม 12/09/xxxx พณิชยการ การบัญชี
15
5522010161 171050026xxxx จุฑามาศ แม้นมาลัย 21/02/xxxx พณิชยการ การบัญชี
16
5522010173 119990051xxxx นิสารัตน์ แพร่จรรยา 18/07/xxxx พณิชยการ การบัญชี
17
5522010212 171050033xxxx จุฑาภรณ์ ทองดี 08/05/xxxx พณิชยการ การขาย
18
5522010216 171090016xxxx เกศิณี ใจอดทน 15/10/xxxx พณิชยการ การขาย
19
5522010274 170990113xxxx ธนาภา ศรสิทธิ์ 09/06/xxxx พณิชยการ การเลขานุการ
20
5522010279 171110001xxxx อรอุมา อุตรพรม 27/05/xxxx พณิชยการ การเลขานุการ
21
5522010312 171040006xxxx ปทุมพร ทับทิมศรี 04/08/xxxx พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22
5522010315 130140019xxxx จันทนา แซ่เตียว 02/05/xxxx พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23
5522010323 110200257xxxx วิธวิทย์ บุญรักษ์ 20/06/xxxx พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24
5522010434 171050031xxxx จุฑามาศ พรมสวัสดิ์ 08/10/xxxx พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25
5522010494 171090016xxxx นพมาศ คชภรณ์ 12/12/xxxx พณิชยการ ธุรกิจสถานพยาบาล
26
5522010499 171060015xxxx ชุติมา กลิ่นหอม 03/02/xxxx พณิชยการ ธุรกิจสถานพยาบาล
27
5522010503 171030015xxxx ณัชชา กาฬภักดี 06/10/xxxx พณิชยการ ธุรกิจสถานพยาบาล
28
5522010508 171990039xxxx อัมรา อารมณ์ 22/06/xxxx พณิชยการ ธุรกิจสถานพยาบาล
29
5522010524 171030016xxxx กันตา พุ่มไสว 19/02/xxxx พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
5522010527 171010014xxxx พิมพา เทียนชัย 29/10/xxxx พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
31
5523010001 171990040xxxx สุชานันท์ แว่นตา 18/10/xxxx ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์
32
5523010005 171990041xxxx ปติมากร เหมือนรุ่ง 12/01/xxxx ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์
33
5523010028 171050031xxxx มยุรี โพธิ์ทอง 20/02/xxxx ศิลปกรรม การออกแบบ
34
5524020018 171060014xxxx ทศพล ยุทธกิจ 02/04/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
35
5524020026 160010062xxxx ภัทราภรณ์ โฉมชา 22/06/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
36
5524020033 170990108xxxx คุณาธิป พูลศรี 20/09/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
37
5524020036 171990040xxxx ณัฐพงศ์ เอี่ยมวิไล 30/09/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
38
5524020043 171990035xxxx ศศิวรรณ ภุมมา 05/01/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
39
5524020044 170980025xxxx สุชาดา แก่งหลวง 11/03/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
40
5524020047 171510000xxxx ธนวัฒน์ สำเภาทอง 13/11/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
41
5524020051 171060015xxxx วิรวรรณ บุญสุด 17/05/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
42
5524020053 171990037xxxx กิตติโชค กรกฎทอง 25/11/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
43
5524020058 271020003xxxx ทัศนัย ก้านเหลือง 28/03/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
44
5524020060 170990103xxxx ปกรณ์ ทิพวรรณ์ 09/02/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
45
5524020062 171990039xxxx ภีรศักดิ์ อินทร์โอสถ 18/07/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
46
5527010038 171090016xxxx เกษราภรณ์ โค้วสกุล 08/09/xxxx การโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรม
47
5527010055 173020024xxxx สาวิตรี กากะนิก 02/05/xxxx การโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรม
48
5527010069 171050033xxxx นวพรรษ แย้มสำรวย 07/04/xxxx การโรงแรมและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
49
5527010070 171990037xxxx กมลชนก เปี่ยมอยู่ 04/09/xxxx การโรงแรมและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
50
5534040025 171990032xxxx อาลี ปาทาน 18/12/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
51
5537020014 171050023xxxx สุชีรา ขันธุ์มั่น 29/10/xxxx การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์เดินป่า
52
5622010008 171990040xxxx ธนัชชา วิมลทิพย์ 16/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
53
5622010018 171990044xxxx ปริญญา มีแก้ว 07/10/xxxx การบัญชี การบัญชี
54
5622010070 171050034xxxx วิภาพร บุญคุ้ม 09/08/xxxx การบัญชี การบัญชี
55
5622010101 171990046xxxx ปนัดดา รักษาวงษ์ 12/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
56
5622010118 171990043xxxx สิริวรรณ บุญน้อม 18/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
57
5622010141 171990043xxxx ปัณฑิตา ยิ้มใหญ่หลวง 23/07/xxxx การบัญชี การบัญชี
58
5622010148 171990043xxxx รัตนาวดี ป้องกัน 15/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
59
5622010164 171090016xxxx กนกวรรณ ตะพัง 30/06/xxxx การบัญชี การบัญชี
60
5622020019 171990044xxxx มนัสพร บุตรติกา 20/10/xxxx การตลาด การตลาด
61
5622020028 171990042xxxx วัชรพงศ์ สว่างเที่ยง 29/05/xxxx การตลาด การตลาด
62
5622020030 171990044xxxx สรสิชา แก้วอ้าย 18/12/xxxx การตลาด การตลาด
63
5622020031 171990041xxxx สิริกาญจน์ มั่นคงดี 20/01/xxxx การตลาด การตลาด
64
5622040002 171060016xxxx กรรณิกา สมคิด 04/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
65
5622040003 171100010xxxx กันตยา เซียงหลิว 08/12/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
66
5622040004 130990249xxxx กัลยารัตน์ สมอาจ 07/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
67
5622040014 171050034xxxx ปภัสสร ขจรบุรี 02/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
68
5622040040 171990043xxxx อัญชัน แสงแก้ว 01/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
69
5622040085 171990043xxxx อรยา ดิษคำ 21/09/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
70
5622040114 171990039xxxx ภิเษก พงษ์ประสิทธิ์ 21/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
71
5622040132 171990043xxxx กนกพล แสงขำ 03/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72
5622040142 171990045xxxx ณัฐนิชา บุญนาค 15/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
73
5622040154 171990041xxxx นารีรัตน์ เรืองโรจน์ 01/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74
5622040171 171990043xxxx อารีรัตน์ ปั้นหยัด 03/10/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
75
5622040181 110310052xxxx พัณพัสษา พรมสิทธิ์ 05/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
76
5622040185 184990130xxxx นิโลบล ไคลมี 03/02/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
77
5622040187 271050104xxxx นารากร ภาคภูมิ 21/06/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
78
5623010007 171990040xxxx นัฐวุฒิ ลำใย 20/10/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
79
5623010010 171050031xxxx เมธาสิทธิ์ ยกทองมา 02/10/xxxx วิจิตรศิลป์ วิจิตรศิลป์
80
5623020001 110200264xxxx กาญจนี วิเศษสิงห์ 14/10/xxxx การออกแบบ การออกแบบ
81
5623020021 171060016xxxx อนุรักษ์ พุมมา 21/10/xxxx การออกแบบ การออกแบบ
82
5624040004 212970001xxxx เฉลิมขวัญ พันธ์สมบัติ 31/01/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
83
5624040006 171990045xxxx ณัฐพล เอมวงษ์ 06/04/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
84
5624040011 110180088xxxx รุ่งรัตน์ แสนสม 15/06/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
85
5624040017 161990029xxxx สุชิตา พะยิ้ม 03/09/xxxx อาหารและโภชนาการ ธุรกิจอาหาร
86
5624040024 174990040xxxx ณภัทร โคมเมือง 12/09/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
87
5624040029 171060016xxxx นุจนารถ อินทร์สำราญ 03/10/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
88
5624040044 171990044xxxx ศุภาวรรณ ทองอิ่ม 05/12/xxxx อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ
89
5627010005 171030016xxxx เจนจิรา ราชวงษ์ 19/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
90
5627010007 171990043xxxx ถนอมวรรณ เซี่ยงผุง 04/08/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
91
5627010023 171080004xxxx กมลพรรณ กาญจนาภา 29/09/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
92
5627010033 125010037xxxx ธัญญาเรศ สุคนธ์ 24/09/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
93
5627010034 171990044xxxx บุษรานันท์ ภู่ทอง 24/10/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
94
5627010043 171990042xxxx ทัชตะวัน ตันธนะชัย 14/03/xxxx การโรงแรม การโรงแรม
95
5632010036 171050027xxxx สุพัตรา จรรยา 15/05/xxxx การบัญชี การบัญชี
96
5632010041 171090014xxxx กัลย์สุดา จำเนียรกาล 26/01/xxxx การบัญชี การบัญชี
97
5632010105 171010013xxxx สุกัญญา มหาโชติ 11/11/xxxx การบัญชี การบัญชี
98
5632020004 171050021xxxx จิราพัชร วงปัตตา 23/03/xxxx การตลาด การตลาด
99
5632020007 171990032xxxx ชาริณี สว่างเนตร 04/03/xxxx การตลาด การตลาด
100
5632020010 171990035xxxx ปภัสรา ไกรทอง 27/02/xxxx การตลาด การตลาด