ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 3,520 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1
5521010175 112970007xxxx พลกฤต พลายเถาะ 03/07/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
2
5521020146 172990039xxxx ภิญโญ แพทองคำ 03/12/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์โลหะ
3
5521020166 114120015xxxx พงษ์ศิริ แป้นกลม 20/07/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
4
5521020172 172990040xxxx มหาโชติ ศรีบุญเพ็ง 09/01/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
5
5521020178 172990037xxxx ภาณุพงศ์ ขมหวาน 20/06/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
6
5521020185 172990039xxxx จักรกฤษณ์ ถีระแก้ว 21/11/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
7
5521020235 173020027xxxx วุฒิชัย ล้ำเลิศ 29/05/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล
8
5521030001 172990039xxxx จักรพันธ์ ลมูลจิตต์ 08/10/xxxx โลหะการ เชื่อมโลหะ
9
5521030011 172980018xxxx วสันต์ ปัญสมคิด 20/02/xxxx โลหะการ เชื่อมโลหะ
10
5521030018 172990035xxxx ภูชิชย์ สงวนจีน 18/11/xxxx โลหะการ เชื่อมโลหะ
11
5521030036 172990034xxxx ฐิติพงษ์ แสงจันทร์ 04/09/xxxx โลหะการ เชื่อมโลหะ
12
5521030050 172990039xxxx โอภาส สอดสี 05/12/xxxx โลหะการ เชื่อมโลหะ
13
5521030055 110050120xxxx ธนภัทร ศิริวัฒน์ 28/05/xxxx โลหะการ เชื่อมโลหะ
14
5521040034 172020012xxxx เจษฎากร หลักลอย 15/08/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
15
5521040089 172980018xxxx อธิวัฒน์ ใจมั่น 09/04/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
16
5521040125 172990036xxxx นวพล สุขเรือน 26/12/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
17
5521040150 172050011xxxx ศุภกิจ พลายระหาร 17/02/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
18
5521040175 136990037xxxx เอษณะ สุวรรณ 16/06/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
19
5521040218 172090020xxxx ไชยวัฒน์ สงกระสิน 19/03/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
20
5521040236 172030013xxxx ธนาบดินทร์ เกษรากุลทรัพย์ 01/12/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
21
5521040238 126040008xxxx ชัยเชษฐ์ ทอหุล 27/10/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
22
5521040244 172990040xxxx พจพงศ์ เพ็งอ้น 13/01/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
23
5521060026 110070230xxxx ศิริลักษณ์ คำแสนโคตร 04/04/xxxx การก่อสร้าง ก่อสร้าง
24
5521060047 115990027xxxx นันทยา สุขประเสริฐ 27/04/xxxx การก่อสร้าง ก่อสร้าง
25
5521060059 114080007xxxx มานะชัย บัวน้อย 01/08/xxxx การก่อสร้าง ก่อสร้าง
26
5621010009 172990043xxxx นพดล สารสุวรรณ 08/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
27
5621010015 131110026xxxx ภานุวัฒน์ เจียะรัมย์ 31/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
28
5621010041 167980022xxxx พรพรหม บุญเรืองรอด 02/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
29
5621010042 174990060xxxx นัฐกานต์ เทพพฤกษา 29/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
30
5621010050 172980016xxxx สมศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง 26/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
31
5621010084 172990041xxxx เดชณรงค์ แก้วพูนศรี 29/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
32
5621010093 172030014xxxx ภาณุพงษ์ บุญเฉลิม 04/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
33
5621010108 172990043xxxx ธนพนธ์ ศิริศักดิ์ 19/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
34
5621010129 272990002xxxx ดำรงศักดิ์ ถาภักดี 31/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
35
5621010133 172990034xxxx อรรถพล ลิ้มนุชสวาท 26/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
36
5621010136 119060005xxxx สามารถ เรือนเงิน 19/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
37
5621010140 172090020xxxx ธัญเทพ เบ้านาค 15/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
38
5621010150 172040014xxxx อนุชิต มะลินิล 14/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
39
5621010160 110310045xxxx ธัชชัย แจ่มจำรัส 12/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
40
5621020014 172990041xxxx เจนณรงค์ ผิวแดง 01/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
41
5621020055 173020132xxxx ณัฐวุฒิ อู่เพชร 18/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
42
5621020065 172030013xxxx ถวัลย์ ภูฆัง 28/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
43
5621020102 172060010xxxx วราวุธ พุ่มจันทร์ 21/09/xxxx ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ
44
5621020111 110370245xxxx สราวุฒิ ตันเชียงสาย 30/10/xxxx ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ
45
5621020113 172040014xxxx นพรัตน์ บุญเรือง 20/01/xxxx ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ
46
5621020130 114120018xxxx ศราวุฒิ ทรงมะลิลา 14/01/xxxx ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ
47
5621020138 172030015xxxx เนติวุฒิ แก้วคง 06/05/xxxx ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ
48
5621030011 172990043xxxx เอนก พันธ์แตง 14/11/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์
49
5621030012 172990046xxxx วรุตม์ รื่นโพธิ์วงศ์ 01/08/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์
50
5621030036 172990041xxxx สุทธิพงษ์ พูลเกิด 12/07/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์
51
5621030039 172050011xxxx สิทธินนท์ พลายละหาร 10/10/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์
52
5621030047 172990038xxxx รัฐธิศักดิ์ สุนทรวิภาต 19/09/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์
53
5621040044 172990039xxxx น้ำฝน เสมคำ 03/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
54
5621040117 172990044xxxx เกียรติชัย วงษ์แก้ว 23/01/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
55
5621050005 172990042xxxx ทิวากร สุวรรณโต 01/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
56
5621050022 110370240xxxx อธิราช คงเมือง 01/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
57
5621050025 172990044xxxx อารักษ์ ทองสุกดี 05/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
58
5621050055 172060010xxxx สันติ ศรีบุญเพ็ง 27/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
59
5621050058 172990044xxxx สหรัฐ สุขเกษม 04/03/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
60
5621050092 172990042xxxx ศรัณญ์ รักศรีสว่าง 21/08/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
61
5621050096 172090022xxxx พีรพล จิวรรจนะโรดม 06/01/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
62
5621050097 173020132xxxx สุกฤษฎิ์ ประทุมสูตร 26/02/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
63
5621050098 172990042xxxx ภาณุวิชญ์ สุพรรณ์ 14/09/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
64
5621050106 110050105xxxx พงศ์ภีระ สมใจ 16/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
65
5621050107 172030013xxxx นนฐกร ภูฆัง 29/07/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
66
5621050113 172990043xxxx อดิศักดิ์ บุญญสิทธิ์ 18/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
67
5621060016 172020013xxxx วชิรวิทย์ ธัญญเจริญ 18/03/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
68
5621060020 172990042xxxx ชัชวาล เกตุกลิ่น 15/07/xxxx ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
69
5621110008 172990034xxxx กฤตนัย บัวขำ 21/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
70
5621110010 272990002xxxx มงคล พันธุ์จันทร์ดี 27/03/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
71
5621110015 115060011xxxx พรชัย พยัพ 22/05/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
72
5621110032 172980019xxxx คมกฤษ ศรีคำน้อย 27/11/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
73
5621110035 172050011xxxx ชลภัทร มะกรูดอินทร์ 19/08/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
74
5621110042 172980019xxxx จักรกฤษ นาคเวช 15/09/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
75
5621110052 172980019xxxx คมกฤษ ยศศักดิ์ศรี 23/12/xxxx ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
76
5621210003 110430000xxxx ดาริกา นพนงค์ 14/12/xxxx โยธา โยธา
77
5621210008 110020139xxxx วัชรชัย ศรีสุวรรณ์ 02/02/xxxx โยธา โยธา
78
5621210018 172980019xxxx นนธชัย ไทยสวัสดิ์ 21/06/xxxx โยธา โยธา
79
5631030016 115060011xxxx จักรกฤษณ์ หอมละออ 21/08/xxxx เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
80
5631050063 110200220xxxx รุ่งเพชร เพ็งรุ่ง 18/09/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
81
5631050071 110020093xxxx ถิรพร นาคะ 21/06/xxxx อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
82
5631210033 172990029xxxx อภิวัฒน์ ลิขิตสาธรสกุล 08/06/xxxx โยธา โยธา
83
5639010009 174980014xxxx รวิวรรณ ตนดี 18/01/xxxx เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
84
5639010020 172060007xxxx กาญจนา ศรีบุญธรรม 29/06/xxxx เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
85
5639010031 174980014xxxx ลลิตา ติ่งชัยโรจน์ 08/11/xxxx เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
86
5721010008 110370273xxxx พงษ์พิสุทธิ์ เอี่ยมสอาด 31/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
87
5721010021 172080013xxxx จิตรภาณุ ทับยาง 27/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
88
5721010031 172040015xxxx ณัฐวัฒน์ จันทร์โท 23/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
89
5721010037 172050012xxxx ทศนน วงษ์สนิท 14/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
90
5721010064 172990048xxxx ธนาวุฒิ ล้อมวงษ์ 10/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
91
5721010066 110370252xxxx ภฤศพิสิฐ รัตนคุณศาสตร์ 21/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
92
5721010086 110310052xxxx เดชณรงค์ วุฒิจรรยารักษ์ 24/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
93
5721010091 172040014xxxx จิรายุ ศรีดี 22/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
94
5721010100 172990047xxxx พุฒิชัย พาสาลี 09/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
95
5721010106 172990048xxxx พงษกร จันลาเศษ 22/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
96
5721010110 172990047xxxx พีรพล ช้อยสามนาค 12/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
97
5721010113 172990037xxxx ทศพล สาลีผล 29/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
98
5721010138 110020143xxxx พิสิษฐ์ สุวรรณศรี 11/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
99
5721010142 172090022xxxx จุมพล คงขำ 12/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
100
5721010146 172040015xxxx กฤษฎา ศรีจันทร์ 13/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์