ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,404 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1
5521010021 111990061xxxx นัฏฐพล สุขสบาย 14/05/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
2
5522010048 120970065xxxx ชาลิสา เนี้ยอั๋น 22/01/xxxx พณิชยการ การขาย
3
5528020035 170970018xxxx พงษ์ศักดิ์ สังข์ศรี 28/05/xxxx เคมีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ
4
5621010002 170970017xxxx กฤษณพงศ์ ภุมรินทร์ 14/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
5
5621010003 110110019xxxx กฤษดา โม่มาลา 01/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
6
5621010008 170970020xxxx จีรศักดิ์ จีนรอด 19/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
7
5621010014 170990118xxxx ณัฐพงษ์ เล็กชิน 28/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
8
5621010016 170970018xxxx ธนบัตร เสือกลั่น 13/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
9
5621010019 170980028xxxx ธิติพงษ์ พุกเปลี่ยน 09/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
10
5621010023 167070026xxxx ธีระพงศ์ บุญเกิด 24/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
11
5621010025 170970019xxxx นนทวัฒน์ รัตนมุง 13/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
12
5621010029 170970019xxxx นิพนธ์ รุ่งแจ้ง 16/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
13
5621010030 170970020xxxx นุกูล ชัยสิทธิ์ 19/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
14
5621010032 170990116xxxx ปราโมช ปาลลา 13/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
15
5621010035 165990193xxxx พงศกร หอมสมบัติ 07/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
16
5621010037 170970020xxxx พันธ์ณรงค์ น้อยขำ 02/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
17
5621010043 170970019xxxx ราชศักดิ์ ชัยเกตุ 06/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
18
5621010044 170970018xxxx วสันต์ จันทร์แจง 02/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
19
5621010048 170990105xxxx ศราวุฒิ กลั่นวารินทร์ 30/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
20
5621010055 170990118xxxx สรศักดิ์ กล้าหาญ 30/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
21
5621010057 170970020xxxx สิงหา สินเพราะ 12/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
22
5621010061 170970020xxxx อชิรวัตติ์ เจริญพันธ์ 15/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
23
5621010064 170970014xxxx อนุวัฒน์ ประชาราษฎร์ปราณี 06/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
24
5621010074 170970020xxxx ทศพร โนรีสุวรรณ 13/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
25
5621030002 170990114xxxx กุลณัฐ ลินลา 31/07/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
26
5621030012 170970016xxxx พงศธร คงสวัสดิ์ 22/02/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
27
5621030013 170990120xxxx พงศ์ธาริน จุลถาวร 20/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
28
5621040038 170970020xxxx เพชรอนันต์ คงแป้น 14/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
29
5621040045 170970020xxxx วรฤทธิ์ ทองถวิล 30/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
30
5621040048 170990116xxxx สมบูรณ์ คำจา 29/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
31
5621040049 170990112xxxx สรสิช คุณสุวรรณ์ 27/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
32
5621040055 170980029xxxx อิสรา ตั้งสุวรรณวงศ์ 31/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
33
5621040056 170970020xxxx อนาวิน แก้วสะอาด 06/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
34
5621040059 170970020xxxx อนุศิษฎ์ เกาสังข์ 01/02/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
35
5621040060 135070007xxxx อภินันท์ ด้วงเบ้า 19/12/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
36
5621050013 170990118xxxx ณัฐวุฒิ สินวาส 23/12/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
37
5621050041 170990116xxxx สุดพรรษา สมใจ 14/10/xxxx ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
38
5622010019 171990045xxxx ศศิธร สำเนียงล้ำ 20/02/xxxx การบัญชี การบัญชี
39
5622020001 170990112xxxx กฤษณา รัชวงษ์ 06/04/xxxx การตลาด การตลาด
40
5622020014 170970020xxxx วรรชนก อินทร 09/02/xxxx การตลาด การตลาด
41
5622040019 170970017xxxx ปิยพัทธ์ สุขบุญ 02/07/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
5622040026 110200280xxxx ศิริพร วงษ์จันทร์ 16/08/xxxx คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43
5623020008 131990056xxxx วัชรินทร์ ยั่งยืน 09/02/xxxx การออกแบบ การออกแบบ
44
5623020011 110020125xxxx อนุสิทธิ์ สายตา 30/08/xxxx การออกแบบ การออกแบบ
45
5623020015 210300001xxxx ศิโรจน์ ยาจิต 14/07/xxxx การออกแบบ การออกแบบ
46
5623020017 110040093xxxx ธนะวัฒน์ วิงวอน 04/03/xxxx การออกแบบ การออกแบบ
47
5623080013 070038902xxxx สาว บุญกอง 01/01/xxxx คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
48
5628010022 170980028xxxx พงศกร ฮวดลิ้ม 01/11/xxxx เทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ
49
5721010002 145090016xxxx ก่อเกียรติ ลาตรินทร์ 07/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
50
5721010003 170970021xxxx กันตภณ สอนกิ่ม 19/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
51
5721010004 170990119xxxx กิจไพศาล เซียงฉิน 22/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
52
5721010005 111960001xxxx กิตติ สิงห์สี 26/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
53
5721010006 170970021xxxx กิตติชัย ตู้นิ่ม 15/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
54
5721010007 180990087xxxx ขจรเกียรติ สินธู 06/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
55
5721010008 170990126xxxx คณิศร แซ่ลิ้ม 22/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
56
5721010009 110070276xxxx เจษฎากร กลับดี 17/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
57
5721010010 170970021xxxx จตุรพร สุดฮะ 01/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
58
5721010011 170970021xxxx ปัณณวิชญ์ ปัณณศรีเกียรติ 18/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
59
5721010012 170980029xxxx จุลจิตร เจียมทอง 03/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
60
5721010014 170970019xxxx ฐากร มีจุ้ย 27/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
61
5721010015 170970022xxxx ณัฐกานต์ ทักหมู่ 14/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
62
5721010018 170040027xxxx ณัฐพงษ์ ธาดาสกุลอุดม 03/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
63
5721010019 270970002xxxx ณัฐพล วารัตน์ 01/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
64
5721010020 170980031xxxx ณัฐิวุฒิ สุขประเสริฐ 24/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
65
5721010021 170970022xxxx ดิเรกฤทธิ์ แซ่ตั้น 08/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
66
5721010023 170970019xxxx ทศพล ภู่ฉุน 14/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
67
5721010025 170970021xxxx ธนกร บุญพิทักษ์ 13/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
68
5721010026 170970020xxxx ธนพงศ์ สายค้ำ 22/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
69
5721010027 170970021xxxx ธนพล แสงหล่อ 24/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
70
5721010029 170970021xxxx ธวัชชัย คำตา 20/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
71
5721010032 132120013xxxx ธีรพงษ์ ฉิมจารย์ 24/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
72
5721010033 173990069xxxx นที ศรสันติ์ 26/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
73
5721010034 170970020xxxx นพพล โคกฆะจันทร์ 18/01/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
74
5721010036 110180099xxxx นิธิพล เผือกผุด 15/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
75
5721010039 170970021xxxx ปฐมพร จำเหล่ 24/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
76
5721010040 139040008xxxx ประดิษฐ์ เสือโคร่ง 29/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
77
5721010041 170970019xxxx ปากรณ์ เอี่ยวประเสริฐ 12/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
78
5721010042 170970019xxxx พลาดล จำเหล่ 06/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
79
5721010043 170970019xxxx พิชาภพ สิงห์แก้ว 10/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
80
5721010044 170970021xxxx พีระชัย วิจิตรพล 25/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
81
5721010045 170990123xxxx ภัคนาวินทร์ ทรัพย์นาวี 14/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
82
5721010047 170970022xxxx มงคลชัย นวลเป้า 14/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
83
5721010048 170970022xxxx มนตรี หมื่นคีรี 18/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
84
5721010050 170990120xxxx มาวิน กิตติวุฒิกุล 06/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
85
5721010051 170970020xxxx รณชิต ชูราศรี 21/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
86
5721010052 170970022xxxx รวิพันธุ์ แผนคงนาม 09/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
87
5721010053 170970021xxxx ราชสีห์ หนูแดง 01/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
88
5721010055 170980028xxxx วรกันต์ กองเผือก 14/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
89
5721010056 170970021xxxx วรวิทย์ เงินจีน 28/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
90
5721010057 170060004xxxx วริทธิ์ธร กอทรัพย์เจริญ 11/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
91
5721010058 171060017xxxx วสุวัฒน์ วินทะไชย 21/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
92
5721010060 170970020xxxx วิศรุต เต้าน้อย 21/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
93
5721010062 170970019xxxx วีรชัย นุ้ยสาย 08/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
94
5721010063 170970020xxxx ศราวุธ เลิศวิลัย 21/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
95
5721010064 170970021xxxx ศราวุธ ลังกา 19/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
96
5721010065 170970022xxxx ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์โคตร์ 25/04/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
97
5721010070 170060004xxxx สมโชค ชูขวัญ 20/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
98
5721010071 170070007xxxx สรายุทธ์ ฉิมใหญ่ 16/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
99
5721010072 170970021xxxx สวัสดิพงษ์ ดีพิษ 04/02/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
100
5721010074 170970020xxxx สุปกรณ์ ชมรัตน์ 29/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์