ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบภาพรวมของนักศึกษาทั้งหมด ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา


ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ ระดับนักเรียน :  
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 2,637 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ลำดับ Image เลขที่บัตรนักศึกษา เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สาขาวิชา สาขางาน
1
00 173990173xxxx จักรกฤษณ์ เหลืองปฐมชัย 04/12/xxxx 1 ไฟฟ้า
2
5221010102 110020092xxxx กิตตินันท์ เนตรนิยม 30/05/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
3
5221041102 173990043xxxx ณรงค์ฤทธิ์ อยู่เต็มสุข 15/11/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
4
5221041109 173990041xxxx ประพจน์ แหยมบำรุง 22/06/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
5
5221042071 170980019xxxx สุรเดช แก้วงอก 28/08/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
6
5321041063 173990052xxxx ณัฐวัฒน์ กรพิพัฒน์ 12/04/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
7
5321062012 173990052xxxx สุขวราภรณ์ รอดบำรุง 31/03/xxxx การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
8
5421010114 173990054xxxx สุพจน์ เปียแก้ว 15/06/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
9
5421023041 170980023xxxx ประสันน์ สุขดิบ 10/05/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
10
5421041126 110080109xxxx อภิสิทธิ์ พูลเกษม 19/10/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
11
5421042045 141190026xxxx พงษ์พัฒน์ พลศรี 06/07/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
12
5421062031 140160020xxxx น้ำตาล แสงศรีบุญเรือง 05/10/xxxx การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
13
5521010034 173990066xxxx ณัฐพล เกิดเจริญ 04/04/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
14
5521010046 173990063xxxx วิทู อินทร์พลอย 22/09/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
15
5521010048 173990060xxxx ณภัทร เสงี่ยมจิตต์ 08/05/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
16
5521010056 173060014xxxx ธนากร หุ่นทอง 07/09/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
17
5521010068 110200267xxxx ทศพร อุดร 05/12/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
18
5521010072 173990066xxxx อรรถพล สมบัติอภิสิทธิ์ 21/02/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
19
5521010074 174990053xxxx ณัฐสิทธิ์ สำราญ 27/12/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
20
5521010087 173990067xxxx ศักดิ์ดา ปิ่นทอง 19/04/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
21
5521010093 142990024xxxx วัชรพร สังวาลย์นุช 25/01/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
22
5521010101 110200264xxxx อานนท์ ภูเขียว 23/10/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
23
5521010110 173990057xxxx วัฒนา เขียวสด 01/12/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
24
5521010123 110140207xxxx ธัชภูมิ ภวะนันท์ 17/09/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
25
5521010124 131030020xxxx วีรวัฒน์ ปรากฏมาก 07/05/xxxx เครื่องกล ยานยนต์
26
5521021080 173990058xxxx นครินทร์ ตันวิเชียร 15/02/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เครื่องมือกล
27
5521023009 173990061xxxx อนุชิต สามสาหร่าย 16/06/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
28
5521023016 121020007xxxx พีระพงษ์ บุญปลูก 14/02/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
29
5521023017 173990061xxxx อนิรุทธิ์ อ่อนพันธ์ 11/07/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
30
5521023024 173990061xxxx วรชน สามบุญลือ 08/07/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
31
5521023038 173990047xxxx สิทธิเกียรติ มีสาวงษ์ 16/06/xxxx เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
32
5521030005 173990066xxxx นิติพล เปี่ยมทรัพย์ศักดา 09/03/xxxx โลหะการ เชื่อมโลหะ
33
5521030011 173020027xxxx ณัฐพงษ์ แสงวิเชียร 13/05/xxxx โลหะการ เชื่อมโลหะ
34
5521030019 173990053xxxx พงศธร สืบตระกูล 16/05/xxxx โลหะการ เชื่อมโลหะ
35
5521041114 110280003xxxx ศุภกร เอี่ยมพินพันธุ์ 03/11/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง
36
5521042033 110070237xxxx ปรัชญา แก้วไทรเทียน 22/08/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
37
5521042053 170990108xxxx ดนัยพร ศิริเดช 12/10/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
38
5521042081 113990024xxxx สุรบุตร ขุนเศรษฐ 11/02/xxxx ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
39
5521061009 173990065xxxx ประพันธ์ พลอยสุขใส 06/02/xxxx การก่อสร้าง ก่อสร้าง
40
5521061038 173020029xxxx มาวิน จาดปลื้ม 30/04/xxxx การก่อสร้าง ก่อสร้าง
41
5521061043 173990066xxxx ระพีพัฒน์ จิระวัฒนกิจ 09/03/xxxx การก่อสร้าง ก่อสร้าง
42
5621010012 174030015xxxx บุญสม สุวรรณบุตร 02/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
43
5621010014 174030015xxxx พรชัย วงค์รักษา 12/06/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
44
5621010018 173020132xxxx ไพรฑูรย์ ทองแท้ 15/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
45
5621010023 173990175xxxx รวีวิชญ์ วุฒิเจริญเกียรติ 15/03/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
46
5621010024 173990069xxxx วัชรพล ออกสื่อ 01/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
47
5621010028 131110026xxxx ศราวุธ หนูกิจ 04/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
48
5621010034 110230004xxxx อนุรัก สำราญ 14/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
49
5621010047 173040110xxxx ธวัชชัย คุ้มตะสิน 18/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
50
5621010052 146120015xxxx ฤทธิชัย ฉายเพ็ง 18/12/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
51
5621010061 170990117xxxx ปณิธาน ยิ้มโสภา 29/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
52
5621010068 173990172xxxx อภิวัฒน์ บุญบัว 18/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
53
5621010069 173990173xxxx ณัฐชกร รื่นเริงกลิ่น 10/11/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
54
5621010077 170990114xxxx โสพล โฉมยงค์ 28/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
55
5621010078 173990172xxxx ธนากร เลไธสง 04/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
56
5621010080 170970019xxxx นนทวัฒน์ ธเนศจงเจริญกุล 24/10/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
57
5621010083 173990062xxxx เทิดศักดิ์ ธงทอง 17/08/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
58
5621010099 173990171xxxx เอกชัย กุยฮวยเตีย 07/09/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
59
5621010112 174030015xxxx รัฐพล ลิ่มกองลาภ 26/07/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
60
5621010134 173990176xxxx วุฒิชัย บุญเหลือ 02/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
61
5621010138 281990002xxxx สราวุธ น้อยสิน 11/05/xxxx ช่างยนต์ ยานยนต์
62
5621020012 112990047xxxx กฤษณะ ปลาบู่ทอง 28/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
63
5621020013 173030014xxxx จีรวัฒน์ เจียพลอย 18/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
64
5621020014 173030115xxxx ธวัชชัย กุลเตี้ย 16/02/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
65
5621020016 173030115xxxx คุณัชญ์ ชัยยะ 24/04/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
66
5621020018 173990068xxxx ธนวัฒน์ วัฒโน 15/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
67
5621020025 173990046xxxx นวพล นามาบ 03/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
68
5621020031 173990069xxxx ศิรสิทธิ์ คล้ายจันทร์พงษ์ 26/08/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
69
5621020032 170990119xxxx ราชวิทย์ ทับเอี่ยม 07/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
70
5621020037 857018406xxxx ชัยเอ พงษ์ดี 01/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
71
5621020038 173990174xxxx สุพัฒน์ หวังอาษา 30/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
72
5621020039 173990069xxxx พีท ฉิ่งทองคำ 30/07/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
73
5621020041 173020029xxxx กิตติภณ ก้วยไข่มุข 09/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
74
5621020053 173030015xxxx เกรียงไกร ลอยรัตน์ 31/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
75
5621020054 174030015xxxx ตุลาการ มีแก้ว 18/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
76
5621020055 174030015xxxx นพดล อินทนชิตจุ้ย 29/09/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
77
5621020056 174030016xxxx อนันต์ เรืองร่วมวงค์ 17/12/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
78
5621020057 110040089xxxx สัพพัญญู สีเหลือง 22/05/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
79
5621020058 170970020xxxx ภาณุพงศ์ รักคง 27/03/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
80
5621020061 173990174xxxx กานต์ แก้วศรีพิน 18/01/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
81
5621020067 173990172xxxx ปิยะกุล น่วมกลิ่น 26/10/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
82
5621020084 174030015xxxx เฉลิมพล มาขุนทด 06/06/xxxx ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
83
5621030001 173990175xxxx กฤษณะ ทองจัดทรัพย์ 06/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
84
5621030002 170990114xxxx จักรพันธุ์ กันกล่ำ 29/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
85
5621030003 173030015xxxx ปิยะนันท์ ทรัพย์ประเสริฐ 26/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
86
5621030010 173990047xxxx จิณณพัต บุณยเลขา 03/06/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
87
5621030011 173990060xxxx เอกสิทธิ์ เขียนสุข 26/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
88
5621030021 173990052xxxx วิศรุต เทศเรือง 10/04/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
89
5621030025 145100023xxxx สุทัศน์ ภาเขียว 08/05/xxxx ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง
90
5621040002 112990042xxxx กฤษณะ คิ้ววงศ์งาม 01/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
91
5621040023 173990067xxxx มลเทพ ทัดแช้ม 28/05/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
92
5621040026 173990175xxxx สุทธิเกียรติ มณีน้อย 10/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
93
5621040031 173020030xxxx สัตตกมล ภู่โสภา 25/10/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
94
5621040032 173990068xxxx นริศรา บุตรน้ำเพ็ชร์ 09/06/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
95
5621040052 110070258xxxx พงศกร ฉิมสุนทร 13/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
96
5621040053 173990176xxxx ณัฐพงษ์ โพธิ์อุบล 06/04/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
97
5621040054 173990173xxxx อนุรุทร เมืองสมบัติ 05/11/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
98
5621040063 173990066xxxx ไชยวุฒิ ตรีเพชร 18/03/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
99
5621040067 173020030xxxx รัชพล ดวงงามยิ่ง 11/09/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
100
5621040068 173990069xxxx ยุทธนา พลายงาม 27/08/xxxx ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง