ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นข้อมูลที่ได้จากข้อมูลของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สถาบันมีข้อมูลของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม


ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ เอกสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคม ไฟล์เอกสาร
1 คณะผู้บริหาร
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3 วิสัยทัศน์/พันธกิจ และเป้าประสงค์
4 โครงสร้างและผู้บริหารจังหวัดนครปฐม
5 ต้นไม้ประจำ จ.นครปฐม
6 แผนที่จังหวัดนครปฐม
7 ข้อมูลทั่วไป จ.นครปฐม
8 ประวัติความเป็นมา จ.นครปฐม
9 แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
10 แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561
11 ประวัติความเป็นมา
12 คำขวัญประจำจังหวัด
13 สัญลักษณ์ประจำจังหวัด