ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ จำแนกตามประเภท :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ ระดับชั้น ประเภท
1 สื่อการเรียนการสอนประเภท CAI วิชาการบริหารคุณภาพภายในองค์กร ช่วยให้นักศึกษาที่มีข้อจำกัดทางการศึกษาเรียนรู้และนำความสามารถที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เทียบเท่าผู้ที่มีความสามารถสูงกว่า นายณัฐวุฒิ จันทร์บาง นางสาวสมาพร เจริญเส็ง 2 2559 500.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
2 นายวรรณชาติ อารีย์ชน นายเกษมศักดิ์ เฮงเส็ง 4800 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คอมพิวเตอร์ 2,559.00 2 ไม่ได้กำหนด
3 2. เพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการโรงจอดรถ ไม่ได้กำหนด
4 ระบบฐานข้อมูลจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จัดเก็บข้อมูลมีระบบระเบียบมากกว่าเดิมที่จัดเก็บในรูปของเอกสารที่ง่ายต่อการสูญหาย ไม่ได้กำหนด
5 สื่อการเรียนการสอนประเภท CAI วิชางานไฟฟ้าในรถยนต์ เป็นแนวทางการวิจัยโดยใช้สื่อการเรียนการสอน CAI ในรายวิชางานไฟฟ้าในรถยนต์ นายณัฐวุฒิ ด้วงสวัสดิ์ นางสาวสมาพร เจริญเส็ง 2 2559 500.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
6 สื่อการเรียนการสอนประเภท CAI วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดการเรียนรู้ และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว ด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน นายอานนท์ เอี้ยวมงคลชัย นางสาวสมาพร เจริญเส็ง 2 2559 500.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
7 อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ผู้ใช้สามารถนำอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ไปลดปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในครัวเรือนได้ นายสุรสีห์ เกณชนะ นายปริญญา วทัญญู ปวส2 050 3.00 ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
8 ฝาชักโครกไม้แกะสลัก สามารถนำฝาชักโครกไม้แกะสลัก มาเป็นของตกแต่งบ้านได้ นายพีรพล ชูตระกูละรรม นายปริญญา วทัญญู ปวส2 000 3.00 ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
9 อุปกรณ์พยุงครรภ์ สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ และ สามารถช่วยให้ผู้ใช้อุปกรณ์ไม่เดินหลังแอ่น นางสาวอาทิตยา ธานี นายปริญญา วทัญญู 2 2559 2,000.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
10 อุปกรณ์ป้องกันแผลติดเชื้อในการทำหมันชาย สามารถนำอุปกรณ์ป้องกันแผลติดเชื้อในการทำหมันชาย มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ นายนาธาน จีนหมิ่น นายปริญญา วทัญญู 2 2559 1,000.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
11 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบหมุนเวียน พิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ประกอบอาชีพให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ในการอบแห้ง นายสุเมธ เซี่ยงฉี นายวิรัช วิริยาลัย 2 2559 3,460.00 ปวส1 สิ่งประดิษฐ์
12 ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ อเนกประสงค์ เป็นทั้งตะกร้าใส่ผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้าน และใช้เป็นถังขยะก็ได้ นางสาวกัญญา เนียมชื่น นางกฤติกา วิสารวงศ์ 2 2559 300.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
13 ผลิตภัณฑ์จากระป๋อง ลดปริมาณของพวกเศษกระป๋องให้ลดลง ประยุกต์ใช้สิ่งของต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุด นางสาวจารุพรรณ งามประเสริฐ นางกฤติกา วิสารวงศ์ 2 2559 2,010.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
14 ไม้ไผ่ประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ใช้ในการพัฒนาตกแต่งบ้าน นางสาวนฤมล แม้นมาลัย นางกฤติกา วิสารวงศ์ 2 2559 955.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
15 ชุดฝึกหุ่นยนต์เล็ก สามารถใช้กับรีโมทควบคุมแบบสายได้ชุดฝึกหุ่นยนต์เล็กสามารถทำงานด้วยคำสั่งเสียงได้ นายพรพนา เก้าแพ นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง 2 2559 3,800.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
16 เครื่องอัดถ่านแท่ง สามารถอัดถ่านแท่งมาใช้งานได้ตามเป้าหมาย นายวสันต์ ใจตรง นายสุรชัย ทันสมัย 2 2559 4,500.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
17 อุปกรณ์หนีบกล้วย เพื่อประหยัดเวลาในการหนีบกล้วยตาก นางสาวศิริพร บุญเชิด นายสุรชัย ทันสมัย 2 2559 1,800.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
18 เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อความสะดวกสบายของเกษตรกรและ ประหยัดเวลาในการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง นายเกษม ยุ่นเพ็ญ นายสุรชัย ทันสมัย 2 2559 5,500.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
19 อุปกรณ์ตัดสบู่ สามารถตัดสบู่ให้ได้ขนาดที่เราต้องการได้จริง นายกิตติศักดิ์ ธราธารกุลวัฒนา นายสุรชัย ทันสมัย ปวส2 200 3.00 เครื่องมือกล วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
20 ไม้เท้าไฮเทค ไฟส่องสว่างแบบ Led มีแบตเตอรี่ในตัวใช้ได้นานกว่า 90 วัน นายธงชัย ปูเชียงแดง นายวัฒนา ศักดิ์ศศิธร 2 2559 1,050.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
21 เครื่องไฟฟรีมีตลอด ใช้เป็นเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองยามฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและใช้ในพื้นที่ชนบทได้เป็นอย่างดี นายภูวนัย คงไพร นายวัฒนา ศักดิ์ศศิธร ปวส2 900 5.00 แผนกยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
22 เครื่องชาร์จและกระตุ้นแบตเตอรี่แห้ง ใช้ชาร์จกระตุ้นแบตเตอรี่ที่ประจุไฟไม่เข้าแล้วแต่ตัวแบตเตอรี่จะต้องอยู่ในสภาพดี คือไม่บวม นายอภิสิทธิ์ ยนทะสาด นายวัฒนา ศักดิ์ศศิธร ปวส2 050 1.00 แผนกยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
23 รถพลังงานลม รถพลังงานลมจะใช้ลมในการขับเคลื่อนรถโดยไม่ใช้น้ำมัน นายภูวนัย คงไพร นายอรรถพล พรายมณี ปวส2 830 4.00 แผนกยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
24 เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จัดสร้างขึ้นนี้สามารถลดอุณหภูมิอากาศลงได้ 10 องศาเซลเซียส ลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 90% นายณัฐดนัย เล่าทรัพย์ นายวัฒนา ศักดิ์ศศิธร ปวส2 500 3.00 แผนกยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
25 เครื่องเจียร์แคม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนองศาเพลาลูกเบี้ยว นายอภิสิทธิ์ สุตรัต นายวัฒนา ศักดิ์ศศิธร ปวส2 500 3.00 แผนกยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
26 เครื่องเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งก้ามแดง ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้เครื่องเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งก้ามแดง นายทัศพล ปันปี นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง 2 2559 4,500.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
27 เครื่องปอกมะพร้าว มะพร้าวสามารถลดระยะเวลาในการปอกด้วยมือจากประมาณ 1 นาทีต่อหนึ่งลูก นายธนโชติ ขำดี นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น ปวส2 650 15.00 ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
28 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์ ช่วยทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ นายจตุพร หลวงราช นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น 2 2559 5,150.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
29 เครื่องหั่นผักอเนกประสงค์ สามารถช่วยลดเวลาในการหั่นผักได้และสามรถนำไปผลิตและพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ นายธีรศักดิ์ จันทร์อ้น นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น 2 2559 1,320.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
30 เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ระบบน้ำเย็น สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการถอด ติดตั้งมาก จึงทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานนอกสถานที่ได้ นาย ธนโชติ แช่มช้อย นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น ปวส2 415 6.00 ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
31 เครื่องเจาะหลุม เครื่องเจาะหลุมเพื่อสร้างเครื่องเจาะหลุมลดการใช้แรงงานทางด้านกำลังมนุษย์และเพื่อสร้างเป็นรายได้ในอนาคต นาย พงศกร อยู่สถิตย์ นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น ปวส2 285 3.00 ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
32 เครื่องหั่นตะไคร้ เพื่อช่วยเหลือทุ่นแรงทุ่นเวลาในการทำงานและสามารถผลิตเครื่องแกงสมุนไพรในปริมาณที่เพิ่มขึ้น นายเจษฎา สว่างโลก นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น 2 2559 4,215.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
33 เครื่องเคลือบเงาคันเบ็ดกึ่งอัตโนมัติ เคลือบเงาคันเบ็ดกึ่งอัตโนมัตินี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน นายอำนาจ ล่องลอย นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น 2 2559 2,900.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
34 เครื่องคั่วถั่วกะเทาะเยื่อหุ้ม เครื่องคั่วถั่วสามารถคั่วและกะเทาะเยื่อหุ้มเปลือกและลดระยะเวลาในการคั่วถั่ว นายกิจจา วงษ์อิน นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น 2 2559 2,870.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
35 ชุดตั้งเวลา Multifunction การตั้งค่า ระยะเวลาต่อครั้ง ระยะเวลาระหว่างครั้ง และ ระยะเวลาต่อวัน นายทีฆายุ แต่งปราณีต นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น 2 2559 25,000.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
36 ชุดฝึกเครื่องขยายเสียง ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาเครื่องเสียง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายวัชรพล ถิ่นวัฒนากูล นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง 2 2559 5,700.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
37 โรงเพาะเห็ดแบบมินิ เพื่อคนที่มีพื้นที่อาศัยขนาดเล็กไม่มีพื้นที่ในการทำการเกษตร นาย พีรพล จันทรัตน์ นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง 2 2559 3,000.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
38 เครื่องขายน้ำกระป๋องหยอดเหรียญ เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้ในภาคการประกอบอาชีพ นายเมทะนี ชัยปพนสิน นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง 2 2559 10,225.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
39 เครื่องเรียงเอกสาร ได้เครื่องเรียงเอกสารแทนการเรียงด้วยมือ นายโอภาส แสวงศักดิ์ นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง 2 2559 3,165.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
40 เครื่องตัดหญ้าข้าวดีดข้าวเด้งสะดวก ใช้ใบมีดติดกับมอเตอร์ต่อแขนจับให้ความยาวสามารถตัดกวาดได้เป็นบริเวณกว้าง นายปฏิภาน แสนสุข นายวัฒนา ศักดิ์ศศิธร 2 2559 2,180.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
41 เครื่องไล่ลมเบรกและคลัตช์ เพื่อลดเวลาและจำนวนคนในการทำงาน นายธิติโชติ เงินพุ่ม นายวัฒนา ศักดิ์ศศิธร 2 2559 1,040.00 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
42 ร้านกลุ่มหัตถกรรมทอผ้า ตำบลบ้านใหม่ ออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
43 ร้าน chic 66 (รองเท้ามือสอง)ออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
44 ร้านขายหนังสือออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
45 ร้านขายกระเป๋าแฟชั่นออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
46 ร้านขายมือถือและอุปกรณ์นายโมบายออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
47 ร้านขายนาฬิกาออนไลน์(Lamun) 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
48 ร้านขายสินค้าOTOPออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
49 ร้านปัญญาพลาสติกออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
50 ร้านขายกระบองเพชรออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
51 ร้านสปีดโฟนท่าม่วงออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
52 ร้านสมายด์ฟอร์ช็อปออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
53 ร้านขายเข็มขัดออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
54 เว็บไซด์ขายเสื้อผ้า(ร้านติ๋ม เซ็นเตอร์) 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
55 ร้านขายอาหารเสริมออนไลน์ 1 2560 ปวส2 สิ่งประดิษฐ์
56 ผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
57 ผลไม้ลอยแก้ว 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
58 นกน้อยนอนรัง 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
59 ถั่วโชคดี (Lucky Bean) 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
60 เต้าหู้นมสด 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
61 น้ำพริกซี๊ดซ๊าด 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
62 ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ (หนามแดงเมืองกาญจน์) 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
63 ทอดมันสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
64 รถยกเก้าอี้ 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
65 เครื่องดักยุง 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
66 อุปกรณ์แกะเม็ดมะขาม 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
67 เครื่องแยกเหรียญ 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
68 เครื่องปั่นขนมปังตกปลา 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
69 ตู้อบรองเท้า 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
70 กล่องพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
71 เครื่องเป่ากรองรถยนต์ 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
72 เครื่องเขย่าน้ำวุ้น 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
73 ตู้กำจัดกลิ่นหมวกกันน๊อค 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
74 เครื่องตัดกลีบดอกไม้จันทน์ด้วยระบบไฮดรอริก 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
75 เครื่องดูดน้ำมัน 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
76 เครื่องล้างหัวฉีด 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
77 เครื่องอัดกระป๋อง 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
78 เครื่องร่อนทราย 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
79 เครื่องย่อยสลายและอัดขวดพลาสติก 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
80 เครื่องตัดกิ่งตอนเอนกประสงค์ 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
81 เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 2 in 1 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
82 ลิฟต์ยกรถจักรยานยนต์ 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
83 เครื่องขุดมะพร้าวเส้น 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
84 เครื่องย่อยขวดพลาสติก 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
85 เครื่องหั่นหยวกกล้วย 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
86 ชุดฝึกสาธิตระบบ PGM FI รถจักรยานยนต์ 1 2560 ปวช.3 สิ่งประดิษฐ์
87 ตู้ดูดควันธูป 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
88 ระบบตรวจสอบการทำงานของชุด Multifunction บนสมาร์ทโฟน 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
89 รถบังคับรดน้ำพืชผักเพื่อคนพิการ 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
90 เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด Speed control 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
91 สกอร์บอร์ดดิจิตอล 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
92 ตู้น้ำเย็นอัตโนมัติ 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
93 เปิดขปิดไฟบ้านบนสมาร์ทโฟน 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
94 อุปกรณ์ตากเนื้อกึ่งอัตโนมัติ 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
95 ถังขยะเพื่อคนพิการ 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
96 เครื่องกวนสารละลายด้วยสนามแม่เหล็ก 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
97 ตู้เสื้อผ้า ULTRA ฆ่าเชื้อ 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
98 เครื่องเตือนไฟไหม้จากไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
99 อุปกรณ์ช่วยเก็บเศษเหล็ก 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์
100 เครื่องตัดหญ้าจากหินเจียร 1 2560 ปวส.2 สิ่งประดิษฐ์