ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ จำแนกตามประเภท :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ ระดับชั้น ประเภท
1 ข้าวลืมผัวอัดแท่งผสมธัญพืช นายสพล เหมาะทอง นางฤดี ตันติวงศ์ 2 000.00 5,500.00 ไม่ได้กำหนด
2 โปรแกรมสั่งจองเค้ก เพื่อพัฒนาการสั่งจองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 1.นายชัยวัฒน์ วะวิทักษ์ 2.นายณพธนพล ชัชรินทร์กุล 3.นายปฎิภาณ วรภักดี นายชัยวัฒน์ ล่ายสกุล 925.00 2.00 ไม่ได้กำหนด
3 โลชั่นมะรุม เพื่อศึกษอัตราที่เหมาะสมในการทำโลชั่นมะรุม สามารถนำโลชั่นมะรุมที่ได้ไปใช้ในการบริโภคกับบุคคลทั่วไปได้ 1.นางสาวธนพร พวงควร นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์ 000.00 5.00 ไม่ได้กำหนด
4 ซอสกระเพาปรุงรสสำเร็จรูป เพื่อแปรรูปใบกระเพาให้เป็นซอสกระเพราปรุงรสสำเร็จรูป 1.นายสิริภพ ทองระยับ 2.นางสาวมันตรา ลิ้มเจริญ 3.นางสาวพรธิตา เจือจันทร์ 4.นายพีรณัฐ กังวาฬ 5.นางสาววรรณภา แพทย์คดี 1.นางวันดี ชนะบูรณศักดิ์ 2.นางอภิวันท์ นิลลกุล 3.นางอาฐิตา เรศประดิษฐ์ 4.นายพีรชาติ พนมรัตน์ 5.นายนิธิพรรณ นาคินทร์ 000.00 5.00 ไม่ได้กำหนด
5 โปรแกรมสำเร็จรูประบบจองโรงแรม เพื่อจัดทำโปรแกรมระบบการจองห้อพัก เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าพัก 1.นางสาวปิยะภรณ์ มหาขันธ์ 2.นางสาวสุนันทา สุขธูป 3.นางสาวชัญญา สืบเสน 4.นางสาวธิดารัตน์ ชัยชิด 5.นางสาวอาทิตยา ปัญญาหงส์ นางสาวศิริกาญจน์ วิบูลย์เชื้อ นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ นางสาวณธษา สุจิตโต นางสาวมธุกร เตชะวัฒนาพร นายเฉลิมพร เกษราช 900.00 1.00 ไม่ได้กำหนด
6 พญาแร้งหมุนเวียนบำบัดน้ำเสีย เพื่อศึกษาวิธีการเติมออกซิเจนลงในน้ำด้วยพยาแร้งให้กับน้ำกับพยาแร้งหมุนเวียนบำบัดน้ำ 1.นางสาวสุภัสสร แพงลา 2.นางสาวสายชล สายสี 3.นางสาวเกวลิน สว่างอารมณ์ นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น 340.00 13.00 ไม่ได้กำหนด
7 กระบอกผสมเครื่องดื่มเกล็ดหิมะ เพื่อศึกษาขนาดของกระบอกผสมเครื่องดื่ม Shaker ที่มีความเหมาะสมในการทำหลอดผสมเครื่องดื่ม Mock tail 1.นายธีรภัทร ว่องประเสริฐ 2.นางสาวนพมาศ สุขเกษม 3.นางสาวกมลวรรณ์ บุญมา นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น 500.00 5.00 ไม่ได้กำหนด
8 ถังแช่ขวดไวน์รักษาอุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์เงินแสน ศึกษาการใช้วัตถุดิบในการทำถังแช่ไวน์กับเปียก ดดยไม่แช่ขวดไวน์ลงในน้ำและน้ำแข็งโดยตรงในถังแช่ขวดไวน์ แต่ถังแช่ขวดไวน์กันเปียกยังสามารถช่วยรักษาความเย็นของไวน์ได้ 1.นางสาวอภิชญา แจ่มศรี 2.นางสาวชนกนันทื อบมาลี 3.นายภาคภูมิ ทิตตะวัฒน์ นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น 340.00 5.00 ไม่ได้กำหนด
9 โคมไฟนกฮูก ใช้สำหรับส่องสว่างประดับบนโต๊ะ 1.นางสาวกฤติยา ทับทองดี 2.นางสาวนรีนุช สิทธิมงคล 3.นางสาวกัลยา อุณฤทธิ์ 4.นายภานุ ทิมเกิด 5.นางสาวรุ่งนภา จันทร์๓มิ อ.สัญญาลักษณ์ สำรวมจิตต์ อ.วิชาญ ศิริเวช อ.วาสนา ศรีสุโข อ.อุบลรัตน์ แตงโต อ.รชา ศรีสุโข อ.ปิยะพล พรรณยิ้ม 000.00 4.00 ไม่ได้กำหนด
10 2. นางสาววันทนีย์ เสถียรุจิกานนท์ 3.นางสาวกรกช ศิริธร อ.วาสนา ภู่ระหงษ์ อ.จันทรา สายสุ่ม อ.ศรัณย์ สว่างอารมย์ 5 530.00 บัญชี 2,559.00 2 ไม่ได้กำหนด
11 เครื่องปอกไข่ต้ม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องปอกไข่ต้ม 1. นางสาวบุษยมาส สมานทรัพย์ ไม่ได้กำหนด
12 เก้าอี้วิเศษ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มีต่อการใช้งานเก้าอี้วิเศษ 1.นางสาวสุชานัน ภูผายาง 2. นางสาวพลอยกมล สุขภิญโย 3.นางสาวศิริรัตน์ ร่วมชมรัตน์ อ.วาสนา ภู่ระหงษ์ อ.จันทรา สายสุ่ม อ.ศรัณย์ สว่างอารมย์ 115.00 2.00 ห้อง 325 ไม่ได้กำหนด