ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ จำแนกตามประเภท :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ ระดับชั้น ประเภท
1 เครื่องเจาะดิน เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องเจาะดิน นายยุทธนา รักราษฏร์ นายโสภณ ใจดี นายสมเจตน์ วารินศิริรักษ์ 2 2559 15,860.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
2 เก้าอี้พาเพลิน เพื่อพัฒนาและสร้างเก้าอี้พาเพลินเพื่อให้สามารถประยุกต์นำมาใช้ได้จริง นายองอาจ นามพะเนาว์ นายกัมปนาท แก้วเจริญ นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ 2 2559 3,500.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
3 เครื่องตัดสายไฟอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการวัดความยาวของสายไฟพร้อมทั้งม้วนเก็บ นายขจรพรรณ พรมทอง นายนันทภพ หงษ์ทอง นายศราวุฒิ แอบท้องไทร 2 2559 60,000.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
4 เครื่องอัดอิฐบล็อก เพื่อสร้างเครื่องอัดอิฐบล็อค นายสุรชาติ ปั้นเหน่งเพชร นายบรรพต ฟองงาม นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ 2 2559 25,000.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
5 พัดลมไอน้ำ เพื่อสร้างนวัตกรรมของพัดลมไอน้ำให้มีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น นายนพดล นาครำพันธ์ นายคมรัช ขิสาร์กร นายนิวัฒน์ ศรีษะภูมิ 2 2559 2,500.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
6 ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำ นายอุดมพันธ์ อุดมสุข นายศักดา ศรีวิเชียร นายวัฒนา โรจน์บุญถึง 2 2559 3.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
7 4C : Cut Clutch Car Compressor เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ นายเกียรติศักดิ์ แจ่มแจ้ง นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน 2 2559 3,950.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
8 เครื่องเจาะท่อลอดถนน เพื่อเจาะฝังท่อใต้ถนน นายรวิโรจน์ ปิติภูมิวิเศษ นายเจษฎากร ไทยสิงห์ นายเตชิต พึ่งพวก 2 2559 9,300.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
9 เครื่องปั่นไฟฟ้าอเนกประสงค์ 12V เพื่อช่วยสร้างกระแสไฟฟ้าในเวลาไฟดับ นายวทัญญู ลิอุบล นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน 2 2559 3,580.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
10 ช่วยโลกช่วยเราปั้มลมพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน นายขจรยศ โพธิ์ศรีทอง นายสิทธิ โสวัสสะ นายไพโรจน์ แป้นเขียว 2 2559 5,000.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
11 เครื่องเช็คหัวฉีด เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ลดการใช้พลังงานของประเทศได้ นายพชร อ่วยสุข นายธรรมปพน พระพงษ์ นายนฤพงษ์ สว่างศรี 2 2559 1,500.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
12 วาลว์ประหยัดน้ำอัตโนมัติ เพื่อเป็นตัวช่วยในการประหยัดน้ำอัตโนมัติ นายเทพศิริน งามบรรจง นายอุดมพันธ์ อุดมสุข นายวัฒนา โรจน์บุญถึง 2 2559 100.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
13 เครื่องปิดฝาจีบแบบคันโยกมือ เพื่อออกแบบสร้างเครื่องเปิดฝาจีบแบบคันโยก นายศักดา พุ่มพันธ์วงศ์ นายอำนวจ บุดดาวงษ์ นายบดินทร์ บุญพุฒิกร 2 2559 5,500.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
14 เครื่องเช็คหัวฉีดคอมมอลเรล เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมของเครื่องยนต์ดีเซล นายยศยง จิตต์ประพัฒน์ นายเกียรติศักดิ์ แจ่มแจ้ง นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน 2 2559 2,430.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
15 เครื่องช่วยห่อผลไม้ เพื่อช่วยในการห่อผลไม้ได้รวดเร้วขึ้น นายสิทธิราม โปราหา นายนฤพงษ์ สว่างศรี 2 2559 2,000.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
16 พัดลมควบคุมด้วยรีโมท เพื่อประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ นายจินดา ช้างเขียว นายณัฐวุฒิ มุณสูงเพชร นายเอกพรรณ พิศาล 2 2559 800.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
17 Switching Power Supply เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ นายณครินทร์ แย้มวงษ์ นายจิรายุทธ ปร่ำนาค นายมงคล บุญแช่มชู 2 2559 2,600.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
18 รถฉีดพ่นสารเคมี เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ นายจตุภูมิ เนตรอนงค์ นายกมล แก้วศรีงาม นายประพนธ์ สุขสุวรรณ 2 2559 2,200.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
19 เซฟตี้ซาวเวอร์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เซฟตี้ นายไพบูลย์ จารุวรรณบำรุง นายศิริพจน์ ปิณฑะศิริ นายอำนาจ ชนพิทักษ์ 2 2559 2,100.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
20 คีมนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เกิดขึ้น นางสาวกรองทอง ยวงเงิน นายอำนาจ ชนพิทักษ์ 2 2559 1,700.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
21 อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่ว เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่ว นางสาวกรองทอง ยวงเงิน นายไพบูลย์ จารุวรรณบำรุง นายอำนาจ ชนพิทักษ์ 2 2559 1,000.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
22 ปลั๊กรีโมท เพื่อสร้างปลั๊กรีโมท นายเจษฎา เขียวชอุ่ม นายนุกูล สืบบุก นางสาวประไพศรี ละออศรี 2 2559 2,250.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
23 กาวติดยางปิงปอง เพื่อบรรจุในขวดพลาสติก นายอัครเดช เรืองเดช นายฐากูร ศรีวงศ์ศิริ นายอำนาจ ชนพิทักษ์ 2 2559 80.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
24 พัดลมรีโมท เพื่อสร้างการใช้พัดลมจากรีโมท นายพลธกานต์ แป้นเขียว นายปิติพงศ์ ปรางค์จันทร์ 2 2559 2,200.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
25 เต้ารับไฟฟ้า พลัส ยูเอสบี เพื่อสร้างพลัส ยูเอสบี นายศรัณยู ศรีบัวเผื่อน นายไตรเทพ นวบนบ นายพานุเกียรติ ยอดคำ 2 2559 2,609.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
26 รถดูดตะปูพลังงานแม่เหล็ก เพื่อไว้ใชเก็บตะปูตามไซด์งานก่อสร้าง นายสรวิชญ์ หงษ์ลอยวงษ์ นายชัยลักษณ์ ธนเจริญชัย นางสาวธันย์ธีตา ธงชัย 2 2559 3,000.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
27 อุปกรณ์ซ่อมข้าวนาหว่าน เพื่อลดปัญหาการก้มในการซ่อมข้าว สามารถเข้าไปปฏิบัติงานในส่วนที่คนเข้าไม่ถึง นายณัฐพงศ์ วงษ์นามใหม่ นายเจตนิพัทธ์ ชื่นค้า นายสุพจน์ อินทร์สุข 2 2559 1,200.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
28 ไม้เท้าเก้าอี้ เพื่อสามารถทำให้นั่งพักได้ในขณะที่ผู้สูงอายุใช้ไม้เท้า นายเมธา อู่อรุณ นายฐิติวัฒน์ ธัญญเจริญ นายตติ องอาจ 2 2559 790.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
29 ปืนฉีดโฟมกันร้อน เพื่อสร้างปืนฉีดโฟมกันร้อน นายศรลักษณ์ ทองหอม นายณัฐพงศ์ ตู้เจริญ นายวิมล ไม้หอม 2 2559 8,000.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
30 เซนเซอร์สัญญาณกันขโมย เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถประหยัดพลังงาน ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ นายณัฐวัตร สารสุวรรณ นายอดิศร สุดโต นายวิมล ไม้หอม 2 2559 3,500.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
31 กล้องช่วยอ่าน เพื่อลดความผิดพลาดในการอ่านข้อความหรือหนังสือตัวเล็กๆได้ง่ายขึ้น นายบดินทร์ภัทร ศิริธนาวงศา นายอัคคเดช ลิ้มพงษ์สวัสดิ์ นายอาทร คุ้มฉายา 2 2559 1,780.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
32 ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำ นายพัทธพล โรติกานนท์ นายก้องภพ กำลังแพทย์ นางสาว ชลธิชา เชิดชูสุวรรณ 2 2559 1,038.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
33 เครื่องวัดความชื้น 2 in 1 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในเวลาที่ลืมปิดก๊อกน้ำ นายปิติพงษ์ ธานีพัสพงศา นายมนตรี บัวศรีแก้ว นายอานนท์ สิงห์จุ้ย 2 2559 4,200.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
34 R2GO 4.0 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว นายพิชยุตม์ ทับทองดี นายวิโรจน์ แก้วเรือง 2 2559 1,500.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
35 โปรแกรมสมุดประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมสมุดประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวพรชิตา เจริญผล นายพิชยุตม์ ทับทองดี นายศุภโชค พานทอง 2 2559 0.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
36 ปลั๊กอัจฉริยะ ( Smart plug ) เพื่อลดการสูญเสียของฟิวส์ที่ปลั๊ก นายมงคล สถาพรรุ่งเรือง นายบดินทร์ภัทร์ ศิริธนาวงศา นายศุภโชค พานทอง 2 2559 1,000.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
37 โปรแกรมรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน นายจารุวัฒน์ อ้อสุวรรณ์ นายปุณพงษ์ สุขเกษม นายศุภโชค พานทอง 2 2559 0.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
38 ระบบป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถตู้ เพื่อสร้างกล่องควบคุมสัญญาณเตือนโชว์กับไฟเลี้ยวรถรับส่ง นายวุฒิศักดิ์ พูลน้อย นายสุธีร์ แบนประเสริฐ 2 2559 150.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
39 เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม เพื่อสร้างเครื่องมือเตือนภัยน้ำท่วม นายสุธินโย ปาวสง่า นายก้องภพ กำลังแพทย์ นายสุธีร์ แบนประเสริฐ 2 2559 1,038.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
40 หน้าต่างป้องกันฝนอัตโนมัติ เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพการใช้งานหน้าต่างอัตโนมัติ นายจตุพล มีจั่นทอง นายอานนท์ สิงห์จุ้ย 2 2559 4,200.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
41 ปลั๊กประหยัดไฟฟ้า เพื่อช่วยในการประหยัดไฟฟ้า นายวัฒนา ไมละอาด นายนภัทร ศรีทอง นายศุภโชค พานทอง 2 2559 2,800.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
42 แผ่นป้องกันไฟฟ้าดูด เพื่อหาความต้องการอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด นายศุภวิชญ์ ปิ่นเทศ นายวิศรุต คำทับทิม นายปัญญา สุนทรเดชอังกูร 2 2559 6,000.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
43 อุปกรณ์ตรวจเช็คตัวถังรถยนต์ เพื่อสร้างอุปกรณ์ตรวจเช็คตัวถังรถยนต์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง นายธันยพงศ์ นาเอก นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์ 2 2559 4,000.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
44 พัดลมอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ช่วยประหยัดพลังงานไม่ให้สิ้นเปลือง นาย ณัฐพล บุญสุ่น นายสุธีร์ แบนประเสริฐ 2 2559 3,200.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
45 เครื่องเตือนน้ำประปาขุ่น เพื่อช่วยในการเตือนในการใช้น้ำ นางสาวนฤมล ฮองกุล นายสุธีร์ แบนประเสริฐ 2 2559 5,000.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
46 ระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าโดยการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวควบคุม นายธนบูรณ์ มีทองคำ นายนัฐพร เจริญผล นายอานนท์ สิงห์จุ้ย 2 2559 3,500.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
47 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าระยะไกลแบบรวมศูนย์ เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า นายปฏิวัติ รักอู่ นายอานนท์ สิงห์จุ้ย 2 2559 3,500.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
48 กล่องตัดกระแสไฟโปรเจคเตอร์ เพื่อช่วยในการตัดกระแสไฟที่จ่ายเข้าจอโปรเจคเตอร์ นายรัชพล เหมลี นางสาวสุพรรณษา โพธิ์ขา นายพีรพงษ์ หงษ์โต 2 2559 3,000.00 ปวส 2 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
49 ตู้ควบคุมไฟฟ้าด้วยรีโมท เพื่อสร้างตู้ควบคุมไฟฟ้าด้วยรีโมท ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง นายธนาคาร อาวุธ นายคณภรณ์ พวงบุปผา นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์ 2 2559 3,000.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์
50 เครื่องวัดอุณหภูมิครอบจักรวาล เพื่อสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิครอบจักรวาลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง นายธวัชชัย บุญธรรม นายณัฐพล พานิชชา นายณรงค์ฤทธิ์ เขตวงษ์ 2 2559 6,000.00 ปวช 3 วิจัย/สิ่งประดิษฐ์