ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ จำแนกตามประเภท :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ ระดับชั้น ประเภท
1 การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.3 ด้วยเทคนิคคำมั่นสัญญา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาความรับผิดชอบของของนักเรียนชั้น ปวช.3 ด้วยเทคนิคคำมั่นสัญญา นางสาวกุลณสร วิเศษรจนา 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
2 การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการปรับขนาดเสื้อ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจการปรับขนาดแบบตัดเสื้อ นางสาวรุจา เชาวน์สวน 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
3 การพัฒนาทักษะการเขียนแบบภาพสามมิติ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติในรายวิชา การเขียนแบบทัศนียวิทยาของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จำนวน 7 คน มีความตระหนักถึงสำคัญของการเรียนรู้วิชาการเขียนแบบภาพสามมิติ นางอิสรีย์ วิจิตรไกรลาส 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
4 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ รหัสวิชา 2300-1004 (ปรับปรุง) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ รหัสวิชา 2300-1004 (ปรับปรุง) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการออกแบบ นายสมภพ จงจิตต์โพธา 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
5 การแก้ปัญหานักเรียนเข้าห้องเรียนสาย ระดับ ชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์เพื่อแก้พฤติกรรมของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องเรียนสาย นายสมภพ นาคโขนง 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
6 การแก้ปัญหานักศึกษา ปวส.1ไม่เข้าใจการออกแบบวงจรเครื่องรับวิทยุจูนเนอร์ FM จิ๋ว ในรายวิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ ด้วยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์จริง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหานักศึกษา ปวส.1ไม่เข้าใจการออกแบบวงจรเครื่องรับวิทยุจูนเนอร์ FM จิ๋ว ในรายวิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ ด้วยวิธีการทดลองต่ออุปกรณ์จริง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ว่าที่ ร.ท.จิโรจน์ จิระวาณิชกุล 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
7 การแก้ปัญหานักเรียนเข้าห้องเรียนสายระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเข้าห้องเรียนสายระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายณัฐพงษ์ แสงมีศรี 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
8 การแก้ปัญหานักเรียนเข้าห้องเรียนสายระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิชาระบบเครือข่าย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเข้าห้องเรียนสายระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิชาระบบเครือข่าย นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
9 การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวงจรดิจิตอล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวงจรดิจิตอล นางสาวจุฑามาศ มหัทธนะประดิษฐ์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
10 ปัญหาของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มาข้าเรียนวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น ช้ากว่าเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาของนักเรียนชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มาข้าเรียนวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น ช้ากว่าเวลาที่กำหนด นายกรณ์ ศิริรัตน์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
11 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี ที่มีต่อครูผู้สอนวิชา การบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201-2107 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการบัญชี ที่มีต่อครูผู้สอนวิชา การบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201-2107 นางอุบล สมาภาคย์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่องการแก้ไขบัญชีที่ผิดพลาด ของนักเรียนชั้นปวช.2กลุ่ม 2 แผนกวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด เรื่องการแก้ไขบัญชีที่ผิดพลาด ของนักเรียนชั้นปวช.2กลุ่ม 2 แผนกวิชาการ นางสาวอรวรรณ นารีย์จรัล 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
13 การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาชั้น ปวส.2 ในบทเรียนเรื่อง การเช่าทรัพย์ การเช่าซื้อ นางสาวเพ็ญธนา ภู่ระหงษ์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
14 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไปในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 กลุ่ม 1 สาขางานการบัญชี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไปในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 กลุ่ม 1 สาขางานการบัญชี นางกรุณา สมจิต 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
15 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษาชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักศึกษาชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม นายมงคล ชุมทอง 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
16 การแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ นายคุณกร สีลาเนียม 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
17 การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญเล็งเห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการส่งงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน นางสาวสาวิตรี บุญทรง 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2006 ของนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2006 ของนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม นางปาริชาติ ไผ่ล้อม 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
19 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Dev c++5.0 นักศึกษา ปวส. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Dev c++5.0 นักศึกษา ปวส. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาววิศัลยา นนท์ธีระวิริยะ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
20 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอนรายวิชา การสร้างตราสินค้า วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน นางสาวราตรี สิงห์เหยาะ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
21 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอนรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน นางภัทรา ผงกุลา 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
22 การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบดีขึ้นของนักศึกษา ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด นางชูขวัญ ลัคขณนานนท์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
23 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการตลาด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบดีขึ้นของนักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาการตลาด นางสาวเบญจา กันภัย 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
24 การแก้ปัญหาเรื่องขาดทักษะในการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดนิรภัยในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานของนักเรียนชั้น ปวช2แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนปกติ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องขาดทักษะในการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดนิรภัยในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานของนักเรียนชั้น ปวช2แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนปกติ นายรักชาติ เงียบกิ่ง 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
25 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ(อนุกรม) ให้มีประสิทธิภาพ นางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
26 นักเรียนเชื่อมต่อท่อทองแดงได้ไม่ได้มาตรฐานช่างไฟฟ้ากำลัง วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปรับปรุงทักษะการปฏิบัติงานเชื่อมต่อท่อทองแดง นายสิโรตม์ ประพันธ์พจน์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
27 การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมตำแหน่งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง นายสัตย์ทิตย์ จงเจริญ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
28 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี นายรัฐภพ อรุณสิริรัตน์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
29 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ระดับชั้น ปวช. 2 กลุ่ม 2 ภาคเรียนที่2/2559 วัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ระดับชั้น ปวช. 2 กลุ่ม 2 ภาคเรียนที่2/2559 นายนที คุ้มปิยะผล 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
30 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เห็นคุณค่าของการมีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการจัดดอกไม้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เห็นคุณค่าของการมีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการจัดดอกไม้ นางสาวสุจิตรา อุดมวิทยานุกูล 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
31 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและจัดลำดับที่ของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านตามทัศนะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม นางสาวพริมา สายะสิทธิ์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
32 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการออกแบบรอยต่องานเชื่อมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะต่อวิชาการออกแบบรอยต่องานเชื่อม จาก 30% เป็น 80% นายปัญญา คงสมบูรณ์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
33 การแก้ปัญหานักเรียนเข้าห้องเรียนสายระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ งานเชื่อมไฟฟ้า 3 วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหานักเรียนเข้าห้องเรียนสายระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ งานเชื่อมไฟฟ้า 3 นายสุภชัย ริมกาญจนวัฒน์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
34 การแก้ปัญหานักเรียนเข้าห้องเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิชาเขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหานักเรียนเข้าห้องเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิชาเขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ นายฉะอ้อน ตันเจริญรัตน์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
35 การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจทำงานของนักเรียน นักศึกษาในรายวิชา งานฝึกฝีมือ 1 ชั้น ปวช. 1 สาขางานยานยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจทำงานของนักเรียน นักศึกษาในรายวิชา งานฝึกฝีมือ 1 ชั้น ปวช. 1 สาขางานยานยนต์ นายจักรพันธ์ รักมีศรี 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
36 การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน วิชา งานเครื่องกลเบื้องต้น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน นายปริญญา แสงทอง 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
37 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนเรื่องการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน่วยการเรียนเรื่องการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่น นางสาวสุพร พลการ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
38 การสำรวจ ความคิดเห็นของนักเรียนปวช.1 จากการสุ่มมาจำนวน 10 คน ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1401 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1401 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม นางยุพา หวังเลี้ยงกลาง 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
39 การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น ปวช.2 นางสาว ชญาณิศา ทองพิทักษ์เดชา 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
40 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพหน่วยการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพหน่วยการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น นางสาวจันทรัสม์ ดวงจันทร์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
41 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวิจัยและความรับผิดชอบของผู้เรียนระดับ ชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของผู้เรียน นางสมจิตต์ มั่งมีสิทธิ์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
42 กิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนักเรียนรายวิชาทักษะชีวิตและสังคม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของนักเรียนรายวิชาทักษะชีวิตและสังคม นางสาวศุภร ชินะเกตุ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
43 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านตัวอักษรจีนโดยใช้ตัวกำกับเสียงแบบสัทอักษรจีน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 โดยใช้แบบทดสอบการอ่านตัวอักษรจีนโดยใช้ตัวกำกับเสียงแบบสัทอักษรจีน นางสาวกรรณิการ์ ร่มเกตุ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
44 An Analysis Complex Sentences Used in selected Thai Political News in the Online Bangkok Post วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประโยคที่ซับซ้อนที่ใช้ข่าวการเมือวไทยในบางกอกโพสต์ออนไลน์ นางจันจิรา คงสาคร 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
45 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวิจัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน นางกรรณิกา สายะสิทธิ์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
46 ศึกษาพฺฤติกรรมการส่งงาน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียน ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน นางสาวพัชรินทร์ จุเฉย 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
47 เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์เพื่อทำการแก้ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง นักเรียนเกิดความมั่นใจในการพูดได้ถูกต้อง นายสันติภาพ สว่างโลก 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
48 การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างยนต์ นายสุเกตุ จงภักดี 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
49 การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการวิชา ซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น รหัสวิชา 2101-9004 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นรายหน่วย วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน นายอนุชิต แสวงกิจ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
50 การศึกษาการใช้เครื่องยนต์เล็กไฮบริดเป็นสื่อการสอนในรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัส 2101-2101 กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 แผนกช่างยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องยนต์เล็กไฮบริดเป็นสื่อการสอนในรายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัส 2101-2101 กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 แผนกช่างยนต์ ว่าที่ร.ต.ประทวน ชุนใช้ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
51 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนรายวิชางานส่งกำลังรถยนต์ หน่วยการเรียน เรื่อง กระปุกเกียร์รถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (PjBL) งานส่งกำลังรถยนต์ (2101-2003) ในหน่วยการเรียนเรื่องประสิทธิภาพการส่งกำลังผ่านกระุปกเกียร์รถยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 นายสุทัศน์ แสงยันต์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
52 “เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน” ของนักเรียนชั้น ปวช.2สาขางานยานยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อนัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน นายสุวัฒชัย มะใบ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
53 งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2100-1006 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 นางสาวพรพิมล เกิดผล 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
54 งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2100-1006 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ร้อยละ 75) ให้สูงตามเกณฑ์ที่กำหนด นายนิติพงศ์ สุขขี 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
55 การถอดประกอบชุดโซ่ราวลิ้นจักรยานยนต์ 4 จังหวะ กรณีศึกษา ปวช.1.1 ช.ย.โดยใช้ลำดับขั้น วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการการถอดประกอบชุดโซ่ราวลิ้นจักรยานยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 19 คน นายกิตติศักดิ์ ริ้วงาม 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
56 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางที่จะเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ นายมงคลชัย จิตรสมัย 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
57 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวช.1 สาขาวิขาเคมีสิ่งทอ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน นายธวัชชัย อินทเสน 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
58 การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามาถด้านแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในรายวิชาการเตรียมวัสดุสิ่งทอ วัตถุประสงค์เพื่อใช้กระบวนการการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามาถด้านแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในรายวิชาการเตรียมวัสดุสิ่งทอเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัวเรียนโดยใช้วิธีการสอน นายสุกิจ อาจปักษา 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
59 การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเคมีสีย้อมของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและประโยชน์ในการเรียนวิชาโครงการวิชาชีพของนักเรียนแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ ปีการศึกษา 2559 นางพัชรินทร์ จันทรสุข 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
60 การศึกษาผลความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ตัวบ่งชี้ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2559 ของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย คือ วินัย พอเพียง จิตอาสา นางบุญยิ่ง จันทร์เปี่ยม 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
61 การศึกษาสภาพปัญหาและประโยชน์ในการเรียนวิชาโครงการวิชาชีพของนักเรียนแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ ปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและประโยชน์ในการเรียนวิชาโครงการวิชาชีพของนักเรียนแผนกวิชาเคมีสิ่งทอ ปีการศึกษา 2559 ดร.วัลลภา จันทร์เพ็ญ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
62 ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธารามต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1 (3100-0101) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ของนายสุทธิ พุ่มพิทักษ์ นายสุทธิ พุ่มพิทักษ์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
63 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อพรมเช็ดเท้าพื้นเมือง ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพของพรมเช็ดเท้าพื้นเมือง นางสาวเมตตา แซ่อุ่ย 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
64 สรุปรายงานผลโครงการอบรมวิชาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแนวคิดของสมาชิกมรมในระดับ ปวส.นำเอาแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นางสมบูรณ์ พุทธชัยยงค์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
65 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม นางสาวพิศมัย เทพเทียนชัย 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน
66 การศึกษาผลความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ตัวบ่งชี้ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2559 ของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย คือ วินัย พอเพียง จิตอาสา นายสันต์ น่วมทนงค์ 2 2016 วิจัยในชั้นเรียน