ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ จำแนกตามประเภท :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ ระดับชั้น ประเภท
1 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ภาธินี แสนมหาเกษม จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,500.00 ส.2 โครงงาน
2 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบสื่อบรรจุภัณฑ์ สุดธิดา วิถีประดิษฐ์ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,000.00 ส.2 โครงงาน
3 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบสื่อบรรจุภัณฑ์ วนิดา เกิดกิจการ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,000.00 ส.2 โครงงาน
4 ศึกษาและพัฒนาออกแบบสื่อบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบสื่อบรรจุภัณฑ์ ธินาธิป สุกคำ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,000.00 ส.2 โครงงาน
5 ศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องคณิต เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ศิริพร ไทยสนธิ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 500.00 ส.2 โครงงาน
6 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อเสริมทักษะ จับคู่ภาพ เป็นสื่อเสริมทักษะการจับคู่ภาพ สุธิษา บุญชู จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 3,000.00 ส.2 โครงงาน
7 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อการเรียนสระ เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องสระ ดาเรศ คำช่วง จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,000.00 ส.2 โครงงาน
8 ศึกษาและพัฒนาการสื่อเสริมทักษะ จับคู่พยัญชนะ เป็นสื่อเสริมทักษะการจับคู่พยัญชนะ สุธิตา บุญชู จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 2,900.00 ส.2 โครงงาน
9 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อกเสริมทักษะ ชุดอักษร เป็นสื่อเสริมทักษะเรื่องชุดอักษร นัฐพร เสศทับ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 5,500.00 ส.2 โครงงาน
10 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เฉลิมพงษ์ ผลเจิม จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 3,000.00 ส.2 โครงงาน
11 ศึกษาและพัฒนาการสื่อการสอน เรื่องสุนทรภู่ เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องสุนทรภู่ จิรพันธ์ ป้อมเชียงพิณ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,500.00 ส.2 โครงงาน
12 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อโปสเตอร์ เรื่องโรคไม่ติดต่อ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไม่ติดต่อ ศลิษา ปานสง จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 2,000.00 ส.2 โครงงาน
13 ศึกษาและพัฒนาสื่อเสริมสมรรถภาพร่างกาย เรื่องรวมมิตร 7 ท่า พัฒนาสื่อเสริมสมรรถภาพร่างกาย ศรสวรรค์ สินธุวงค์ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,000.00 ส.2 โครงงาน
14 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อโปสเตอร์ เรื่องมะเร็งปากมดลูก เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องมะเร็งปากมดลูก สินีนาถ ดีแจ่ม จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,000.00 ส.2 โครงงาน
15 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อโปสเตอร์ วัณโรค เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวัณโรค ธิดารัตน์ หอมเมือง จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,000.00 ส.2 โครงงาน
16 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อโปสเตอร์ เรื่องหลอดเลือดสมอง เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องหลอดเลือดสมอง ศิริวรรณ คำไพร จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,000.00 ส.2 โครงงาน
17 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบชุดสื่อเสริมทักษะเรื่องจำนวนนับ เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องจำนวนนับ เมทินี บัวงาม จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 3,500.00 ส.2 โครงงาน
18 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดเสริมทักษะสำหรับเด็กก่อนปฐมวัย พัฒนาและออกแบบสื่อผลิตภัณฑ์เสริมทักษะเด็กก่อนปฐมวัย นุกูล ขุนณรงค์ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 4,000.00 ส.2 โครงงาน
19 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบชั้นอเนกประสงค์ พัฒนาชั้นวางของให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ นันทวรรณ ประสูตรนาวิน จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 5,000.00 ส.2 โครงงาน
20 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบชั้นวางอเนกประสงค์ พัฒนาชั้นวางของให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ นุชศิตา หมกคล้าย จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 6,000.00 ส.2 โครงงาน
21 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบชั้นวางอเนกประสงค์ เพื่อพัฒนาชั้นวางของให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ เกษมณี วาสุ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 10,000.00 ส.2 โครงงาน
22 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบชั้นวางอเนกประสงค์ เพื่อพัฒนาชั้นวางของให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ ศศิวิมล ขันสุวรรณ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 1,000.00 ส.2 โครงงาน
23 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกเลขจำนวน พัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชัชฎากรณ์ ภูผาเพชร จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 250.00 ช.3 โครงงาน
24 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบชั้นวางรองเท้าสำหรับเด็กประถมต้น พัฒนาชั้นวางรองเท้าให้มีความน่าสนใจ ชลธาร สุขสวัสดิ์ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 250.00 ช.3 โครงงาน
25 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ พัฒนาสื่อเสริมทักษะ เจนจิรา สิริวิลาม จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 250.00 ช.3 โครงงาน
26 ศึกษาและพัฒนาการออกแบบชั้นอเนกประสงค์ พัฒนาชั้นให้มีความน่าสนใจ กติสราลี แดงกลับ จุฑามาส เพ็งนิ่ม 2 2559 250.00 ช.3 โครงงาน
27 ราชบุรี ยูนิเวอรีแยลมิวสิค ทำแบบจำลองราชบุรี ยูนิเวอรีแยลมิวสิค ใจ วิจม บุญนำ โชติช่วง 2 2559 5,000.00 ส.2 โครงงาน
28 แม่กลอง เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม ทำแบบจำลองแม่กลอง เดอะ ริเวอร์ คอนโดมิเนียม เกตน์สิรี อุปถัมภ์ บุญนำ โชติช่วง 2 2559 5,000.00 ส.2 โครงงาน
29 โรงพยาบาลสัตว์ ราชบุรี ทำแบบจำลองโรงพยาบาลสัตว์ ราชบุรี นิศาชล ยุทธกาศ สมชาย ศรีภูมั่น 2 2559 4,000.00 ช.3 โครงงาน
30 แกลอรี่ ราชบุรี ทำแบบจำลองแกลอรี่ ราชบุรี พัฒดาภรณ์ รัตนอุดม สมชาย ศรีภูมั่น 2 2559 3,500.00 ช.3 โครงงาน
31 โชว์รูม BMW ราชบุรี ทำแบบจำลองโชว์รูม BMW ราชบุรี นิธิวัฒน์ วังสุวรรณ สมชาย ศรีภูมั่น 2 2559 4,000.00 ช.3 โครงงาน
32 งานศิลปะเก็บของได้ ความสวยงามและใช้เก็บของได้ รัชชานนท์ เหมือนรินดา โสพล บุญศรีสวัสดิ์ 2 2559 1,800.00 ช.3 โครงงาน
33 จิตรกรรมไทยประยุกต์(กำเนิดทศกัณฐ์) สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไม่ให้สูญหาย นิทัศน์ เอี่ยมทร โสพล บุญศรีสวัสดิ์ 2 2559 3,000.00 ช.3 โครงงาน
34 Grand shadow ประดับตกแต่ง ธนกร จันทราแจ่มการ โสพล บุญศรีสวัสดิ์ 2 2559 2,000.00 ช.3 โครงงาน
35 โคมไฟลายฉลุ ใช้ในการให้แสงสว่างและตกแต่งห้อง ชนินาถ เพ็ชรวงศ์ โสพล บุญศรีสวัสดิ์ 2 2559 5,000.00 ช.3 โครงงาน
36 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าตราบริษัทบิ๊กซี สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าตราบริษัทบิ๊กซี ราตรี สุพงษ์ ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 1,350.00 ส.2 โครงงาน
37 การพัฒนาความรู้เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง E-logistis พัฒนาความรู้เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง E-logistis นฤมล ผูกพัน ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 2,900.00 ส.2 โครงงาน
38 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ณัฎกานต์ รัญพยม ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 1,150.00 ส.2 โครงงาน
39 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจัดทำเอกสารสรุปผลกำไรขาดทุน(Master JOB) ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทำเอกสารสรุปผลกำไรขาดทุน(Master JOB) ธิวาภรณ์ ราชา ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 1,450.00 ส.2 โครงงาน
40 การพัฒนาความรู้กรีนโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาระดับปวส. พัฒนาความรู้กรีนโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาระดับปวส. ฐิติภรณ์ อุดมพิทยภูมิพิจารณ์ ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 3,000.00 ส.2 โครงงาน
41 ศึกษาพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน แผนกโลจิสติกส์ บริษัท ชาณา ศึกษาพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน แผนกโลจิสติกส์ บริษัท ชาณา อัญชญา คำเล็ก ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 1,870.00 ส.2 โครงงาน
42 ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนของบริษัทกิจสยามพาร์ทเวิร์ดจำกัด ศึกษาการปฏิบัติงานพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนของบริษัทกิจสยามพาร์ทเวิร์ดจำกัด ชนภรณ์ ทองคำ ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 1,400.00 ส.2 โครงงาน
43 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าโดยใช้ป้ายบ่งชี้ บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าโดยใช้ป้ายบ่งชี้ บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) นิยธิดา หลอดทองแดง ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 1,300.00 ส.2 โครงงาน
44 สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของพนักงาน สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของพนักงาน มณฑิรา ศิริมา ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 1,770.00 ส.2 โครงงาน
45 สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง นิชาภา ขุนณรงค์ ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 2,020.00 ส.2 โครงงาน
46 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า (บ.ซี เอส ชู 2008) ศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า (บ.ซี เอส ชู 2008) ผกาวดี ชูไทย ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 1,300.00 ส.2 โครงงาน
47 พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบน้ำมะพร้าวบริษัทไทยโคโคนัท จำกัด พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบน้ำมะพร้าวบริษัทไทยโคโคนัท จำกัด แสงดาว อารีอุดม ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 1,300.00 ส.2 โครงงาน
48 การพัฒนาการจัดเก็บสินค้าโดยใช้โปรแกรม Easy Stock พัฒนาการจัดเก็บสินค้าโดยใช้โปรแกรม Easy Stock ณัฐชนันท์พร อุรุวงศ์วณิช ลออ โพธิ์ภิรมย์ 2 2559 1,050.00 ส.2 โครงงาน
49 Coffee garnita ทดลองความชื่นชอบรสชาติกาแฟ ณัฐทินี จวงเจิม ชนานาถ เต็มธนัน 2 2559 5,000.00 ส.2/2 โครงงาน
50 ท้อปปิงลิเคียวคาเวียร์ เพิ่มรสชาติให้Cocktail สมภพ จุลณะ ชนานาถ เต็มธนัน 2 2559 5,000.00 ส.2/2 โครงงาน
51 Jelly Cocktail พัฒนาเจลลี่รูปแบบใหม่ ศศิธร ชูเลิศ ชนานาถ เต็มธนัน 2 2559 7,000.00 ส.2/2 โครงงาน
52 เครื่องดื่มอิตาเลียนโซดาแบบบรรจุขวด คิดค้นเครื่องดื่มอิตาเลียนโซดาแบบบรรจุขวด เสทรักษ์ เนติพัฒน์ ชนานาถ เต็มธนัน 2 2559 5,000.00 ส.2/2 โครงงาน
53 Welcome cool Jelly นำไปเป็นแนวทางในการทำธุรกิจของตนเอง สุภาพร สุกระมูล ชนานาถ เต็มธนัน 2 2559 4,000.00 ส.2/1 โครงงาน
54 เทียนหอมนาฮาสมุนไพรไล่ยุง ใช้ไล่ยุง ทศพร บุญช่วย ชนานาถ เต็มธนัน 2 2559 4,000.00 ส.2/1 โครงงาน
55 ความพึงพอใจของผู้ใช้สครับขัดผิวกาย สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้สครับขัดผิวกาย สุกัญญา วงษา ชนานาถ เต็มธนัน 2 2559 4,500.00 ส.2/1 โครงงาน
56 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ CHIA SEED MASK ใช้บำรุงผิวหน้า สรัญญา ชโยกาล ชนานาถ เต็มธนัน 2 2559 2,000.00 ส.2/1 โครงงาน
57 น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ บรรเทาอากหารตึงเครียด ภากร สระสม กิจจิญา อึ่งทอง 2 2022 3,450.00 ช.3 โครงงาน
58 ไอศกรีมซอร์เบทม็อกเทล ประโยชน์ต่อร่างกาย ศศิธร ทั่งเรือง กิจจิญา อึ่งทอง 2 2021 2,500.00 ช.3 โครงงาน
59 วุ้นมะพร้าวม็อกเทล ช่วยรักษาสุขภาพ ลักษมี บุญฤกษ์ กิจจิญา อึ่งทอง 2 2020 2,750.00 ช.3 โครงงาน
60 ชาดีท็อกซ์สมุนไพร ขับสารพิษในร่างกาย เกศินี พันธ์ประสิทธิ์เวช กิจจิญา อึ่งทอง 2 2019 2,500.00 ช.3 โครงงาน
61 ผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าวจากน้ำนมและน้ำผึ้ง ทำความสะอาดร่างกาย เกศกนก จิตค้ำคูณ กิจจิญา อึ่งทอง 2 2018 2,500.00 ช.3 โครงงาน
62 Scrub Thai herb ทำให้ผิวนุ่มนวล เจนจิรา จั่นเพ็ชร กิจจิญา อึ่งทอง 2 2017 4,050.00 ช.3 โครงงาน
63 Fruit secret scrub ทำให้ผิวชุ่มชื่น ธิติสุดา ทองกลอย กิจจิญา อึ่งทอง 2 2559 3,900.00 ช.3 โครงงาน
64 สื่อช่วยขาย ช่วยเพิ่มยอดขาย ณัฐกุล ชมเพ็ง พัชรา พฤกษ์ประมูล 2 2559 2,300.00 ส.2 โครงงาน
65 สำรวจเรื่องอุปกรณ์กันสินค้าในสต๊อกตกหล่น สำรวจเรื่องอุปกรณ์กันสินค้าในสต๊อกตกหล่น ชลธิชา กำแพงทอง พัชรา พฤกษ์ประมูล 2 2559 3,000.00 ส.2 โครงงาน
66 สำรวจมุมน่านั่งในร้านเซเว่นจอมบึง2 สำรวจมุมน่านั่งในร้านเซเว่นจอมบึง2 กรรณิการ์ บุญเกตุ พัชรา พฤกษ์ประมูล 2 2559 2,200.00 ส.2 โครงงาน
67 ติดสื่อโฆษณาโปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น วิจิตรา บุญฤทธิ์ พัชรา พฤกษ์ประมูล 2 2559 2,000.00 ส.2 โครงงาน
68 สำรวจการจัดเรียงสินค้าในคลัง สำรวจการจัดเรียงสินค้าในคลัง ฐิตาพา ดาวเรือง พัชรา พฤกษ์ประมูล 2 2559 2,420.00 ส.2 โครงงาน
69 ที่ติดป้ายสื่อโปรโมชั่น เพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนสื่อโปรโมชั่น ปัทมา แย้มเกษร ธนกฤต สรกฤตยาเมธ 2 2559 1,000.00 ช.3 โครงงาน
70 ซองแยกนมและน้ำตาลสำหรับขนมปังปิ้ง พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นซอง ขนิษฐา ลิ้มติ้ว ธนกฤต สรกฤตยาเมธ 2 2559 1,000.00 ช.3 โครงงาน
71 การควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์นอกเวลาจำหน่าย ลดปัญหาในการเปิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาจำหน่าย ณัฐชา แสงใจ ธนกฤต สรกฤตยาเมธ 2 2559 1,000.00 ช.3 โครงงาน
72 เพิ่มประสิทธิภาพของยอดขายด้วยการจัดทำสื่อโปรโมชั่นจุดบริการหน้าเคาน์เตอร์ เพิ่มยอดขายด้วยสื่อโปสเตอร์ เกศกนก ศรีสวัสดิ์ ธนกฤต สรกฤตยาเมธ 2 2559 1,000.00 ช.3 โครงงาน
73 โต๊ะขัดประกอบแม่พิมพ์เคลื่อนที่ เป็นโต๊ะที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายงานได้สะดวก นพรัตน์ เอี่ยมล้าย เทอดธรรม ปรักมานนท์ 2 2559 1,000.00 ส.2/5 โครงงาน
74 แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหัวสเปย์ฉีดน้ำแบบประหยัด ใช้ในการเกษตรเพื่อช่วยประหยัดน้ำ วรรณวิเศษณ์ สินทอง เทอดธรรม ปรักมานนท์ 2 2559 5,000.00 ส.2/5 โครงงาน
75 แม่พิมพ์ฉีดกิ๊บล็อคสายไฟ ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ศราวุฒิ ทองดีบุตร เทอดธรรม ปรักมานนท์ 2 2559 5,000.00 ส.2/5 โครงงาน
76 แม่พิมพ์ฉีดที่อุดปลั๊กไฟ ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน อมรเทพ ศรีวิชัย เทอดธรรม ปรักมานนท์ 2 2559 5,000.00 ส.2/5 โครงงาน
77 แม่พิมพ์ตัวล็อคเข็มขัดนิรภัย เป็นอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ศิวัสธา เกษสง่า กฤษณะ นิลอร่าม 2 2559 10,000.00 ส.2/4 โครงงาน
78 แม่พิมพ์แผ่นอุด EGR (ISUZU) ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเครื่องยนต์ คมกริช เรืองพัฒนาวิวัฒน์ กฤษณะ นิลอร่าม 2 2559 20,000.00 ส.2/4 โครงงาน
79 แม่พิมพ์แผ่นประกบมุมสามเหลี่ยม ช่วยยึดชั้นกลางของให้แน่นและแข็งแรง จตุรพร โสภา กฤษณะ นิลอร่าม 2 2559 13,000.00 ส.2/4 โครงงาน
80 แม่พิมพ์พวงกุญแจแบบเปิดฝาขวดได้ ใช้เป็นพวงกุญแจและที่เปิดฝาขวดได้ในอันเดียว ธนาธิป สร้อยทอง กฤษณะ นิลอร่าม 2 2559 20,000.00 ส.2/4 โครงงาน
81 แม่พิมพ์แผ่นอุด EGR (VIGO) ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเครื่องยนต์ วชิระ ดีอยู่ กฤษณะ นิลอร่าม 2 2559 13,000.00 ส.2/4 โครงงาน
82 แผ่นยึดลิ้นลูกบิด เป็นอะไหล่ซ่อมแซมประตู กษิดิศ ติเยาว์ กฤษณะ นิลอร่าม 2 2559 10,000.00 ส.2/4 โครงงาน
83 โต๊ะขัดแม่พิมพ์ ประกอบแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้น จักรินทร์ กระจ่างแจ่ม เทอดธรรม ปรักมานนท์ 2 2559 8,000.00 ส.2/3 โครงงาน
84 โต๊ะแม่พิมพ์พลาสติก ประกอบแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้น ภาณุ กันยา เทอดธรรม ปรักมานนท์ 2 2559 5,000.00 ส.2/3 โครงงาน
85 แม่พิมพ์ตะแกรงครอบท่อ ใช้ป้องกันไม่ให้สิ่งของหล่นลงท่อระบายน้ำ ทักษ์ดนัย เชยสระน้อย เทอดธรรม ปรักมานนท์ 2 2559 15,000.00 ส.2/3 โครงงาน
86 แม่พิมพ์ช้อนยา ใช้ในการตวงยา พงษ์ศิริ โสดสงฆ์ เทอดธรรม ปรักมานนท์ 2 2559 15,000.00 ส.2/3 โครงงาน
87 แม่พิมพ์พลาสติกฉีดตัดอุดเหล็กกันตกรถมอเตอร์ไซต์ ใช้อุดกันตกรถมอเตอรืไซต์ ชัยพิพัมน์ สาวสุดชาติ เทอดธรรม ปรักมานนท์ 2 2559 15,000.00 ส.2/3 โครงงาน
88 แม่พิมพ์ฉีดพวงกุญแจของที่ระลึก ใช้เป็นของที่ระลึกในงาน ภัควิทย์ ศักดิ์ดำเนิน เทอดธรรม ปรักมานนท์ 2 2559 15,000.00 ส.2/3 โครงงาน
89 ปั๊มลมแบบพกพา สะดวกในการเคลื่อนย้าย อานนท์ กะสิประเสริฐ ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 4,000.00 ส.2/2 โครงงาน
90 ปั๊มลมอเนกประสงค์ ใช้เติมลมและเป่าทำความสะอาด ศรัณย์ ต่างท้วม ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 2,800.00 ส.2/2 โครงงาน
91 เครื่องหั่นอเนกประสงค์ ประหยัดเวลาในการหั่นผลไม้ อานนท์ ชัยสงคราม ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 1,800.00 ส.2/2 โครงงาน
92 เครื่องพ่นยุ่ง สามารถกำจัดยุงได้ อัฐฎาวุธ ขุนฮวย ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 3,500.00 ส.2/2 โครงงาน
93 เครื่องสับต้นข้าวโพด สามารถสับข้าวโพดได้ละเอียดกว่าวิธีเดิม วีระชัย ทองอิ่ม ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 9,000.00 ส.2/2 โครงงาน
94 แท่นตัดกระเบื้อง ประหยัดเวลาในการตัดกระเบื้อง อภิสิทธิ์ เสริมสุข ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 3,000.00 ส.2/2 โครงงาน
95 เครื่องหั่นหยวกกล้วย ประหยัดเวลาในการหั่นหยวกกล้วย ศุภโชค บานมนต์ ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 10,000.00 ส.2/2 โครงงาน
96 เครื่องบากท่อ ใช้ลบคมชิ้นงาน สุภชัย น้อยสับสาย ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 3,000.00 ส.2/2 โครงงาน
97 เครื่องสับหยวกกล้วย ประหยัดเวลาในการสับหยวกกล้วย วิรัช กรจินดา ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 15,000.00 ส.2/2 โครงงาน
98 เครื่องหั่นตะไคร้ ลดระยะเวลาในการหั่นตะไคร้ กำพล ซาลิ้ม ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 8,350.00 ส.2/2 โครงงาน
99 เครื่องขูดมะพร้าว ประหยัดเวลาในการขูดมะพร้าว รามิล ยางม่วง ญาณี กลั่นภูมิศรี 2 2559 4,000.00 ส.2/2 โครงงาน
100 ตู้ลมจากคอมเพรสเซอร์ นำอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ธวัชชัย นาหา ประหยัด จงดี 2 2559 3,000.00 ส.2/1 โครงงาน