ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์


ข้อมูลวิจัย และสิ่งประดิษฐ์

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
แสดงรายการ จำแนกตามประเภท :
 

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ชื่องานวิจัย รายละเอียด ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา งบประมาณ ระดับชั้น ประเภท
1 เครื่องทำความเย็นจากแผ่นเพลเทียร์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องทำความเย็นจากแผ่นเพลเทียร์ นายธรรมรัตน์ รัตนโรจน์พานิจ-นายอนุวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา-นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม 2 2015 8,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
2 ชุดฝึกกระจกมองข้างไฟฟ้ารถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกกระจกมองข้างไฟฟ้ารถยนต์ นายธนวัฒน์ คำพึ่งพร-นายปุณภพ สโมสร นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา-นายวีรศักดิ์ 2 2015 7,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
3 กรงไก่จากท่อ PVC วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรงไก่จากท่อ PVC นายสุรพงษ์ สำลีพันธุ์-นายนพพร โกมลสิงห์ นายสำรวย วรพิน-นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม 2 2015 3,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
4 ชุดระบายความร้อนในระบบปรับอากาศ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดระบายความร้อนในระบบปรับอากาศ นายสุภณโชติ เหล่างาม -นายสมภัทร วรรณาวิวรณ์ นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา-นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา 2 2015 9,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
5 ชุดสาธิตตู้เย็น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตตู้เย็น นายณภัทร กลิ่นพยอม-นายสหรัฐ ทองเต่าอินทร์ นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา-นายสำรวย วรพินทร์ 2 2015 12,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
6 การปรับปรุงจักรยานเครื่องตัดหญ้า วัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงจักรยานเครื่องตัดหญ้า นายชัยวัฒน์ ทวีรอด-นายสรศักดิ์ ศรีคำดอกแค นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา-นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม 2 2015 5,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
7 ที่เก็บเครื่องมือจากถังน้ำมัน วัตถุประสงค์เพื่อเก็บเครื่องมือจากถังน้ำมัน นายภิเษก สายยืด-นายวิชญะ สำราญดี นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา-นายสำรวย วรพินทร์ 2 2015 8,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
8 ชุดสาธิตอุปกรณ์รีเลย์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตอุปกรณ์รีเลย์ นายนฤพนธ์ คงรังสรรค์-นายสัตยา เกิดประดับ นายประดิษฐ์ เลิศโพธาวัฒนา-นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา 2 2015 7,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
9 ชุดฝึกพื้นฐานไฟฟ้ารถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกพื้นฐานไฟฟ้ารถยนต์ นายวสุตม์ ชื่นชมน้อย-นายนครินทร์ ศรีทา นายประดิษฐ์ เลิศโพธาวัฒนา-นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา 2 2015 15,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
10 ชุดฝึกพื้นฐานไฟฟ้ารถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกพื้นฐานไฟฟ้ารถยนต์ นายสุทธิโชค ชิวปรีชา-นายคณิศร ภู่ห้อย นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา-นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา 2 2015 15,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
11 ชุดฝึกเครื่องเสียงรถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกเครื่องเสียงรถยนต์ นายสถาพร ทูโคกกรวด-นายธนากร เลไธสง นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา-นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม 2 2015 15,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
12 รถจักรยานเครื่องตัดหญ้า วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถจักรยานเครื่องตัดหญ้า นายเจษฎา ณ นคร-นายธนากร ซังแฟง นายจักรพันธ์ โทสิทธิ์-นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม 2 2015 10,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
13 ชุดฝึกไฟแสงสว่างรถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกไฟแสงสว่างรถยนต์ นายธนวัฒน์ ตุ้มรักษา-นายธวัชชัย ชั้นอินทร์งาม นายสำรวย วรพินทร์-นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม 2 2015 8,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
14 ชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ นายอัครพงษ์ ไชยสุวรรณ์-นายชูชาติ ชมบุญเมือง นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา-นายสำรวย วรพิน 2 2015 7,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
15 ชุดฝึกไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ (wave 110i) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ (wave 110i) นายเติมศักดิ์ แก้วมาลัย-นายสหรัฐ หลงสมบุญ นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา-นายสำรวย วรพิน 2 2015 15,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
16 เครื่องล้างรถ 2 ระบบ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องล้างรถ 2 ระบบ นายรุ่งโรจน์ พุมศรีสวัสดิ์-นายแม็ค เสือพงษ์ นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา-นายสำรวย วรพิน 2 2015 10,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
17 ชุดฝึกกระจกประตูไฟฟ้ารถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกกระจกประตูไฟฟ้ารถยนต์ นายยุทธนา ไกรสรนภาเนตร-นายณรงค์ สระทองมี นายสำรวย วรพินทร์-นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม 2 2015 10,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
18 เครื่องปั๊มน้ำและปั่นไฟขนาดเล็ก วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องปั๊มน้ำและปั่นไฟขนาดเล็ก นายณัฐภณ จีนเย็น-นายฐิติพันธ์ ฉิมวัย นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา-นายจักรพันธ์ โทสิทธิ์ 2 2015 12,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
19 ชุดฝึกระบบปัดน้ำฝนรถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกระบบปัดน้ำฝนรถยนต์ นายยุทธนา ไกรสรนภาเนตร-นายณรงค์ สระทองมี นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา-นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม 2 2015 12,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
20 รถพรวนดินในร่องอ้อย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถพรวนดินในร่องอ้อย นายวันชัย อ่อนวิมล-นายศราวุฒิ เสียงล้ำ นายจักรพันธ์ โทสิทธิ์-นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม 2 2015 10,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
21 เครื่องบดขวดพลาสติก วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องบดขวดพลาสติก นายธีรภัทร รูปเลขา-นายพิมาย ศักดา นายสำรวย วรพินทร์-นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม 2 2015 9,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
22 เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย นายสุทธิรักษ์ เจติรักษ์-นายธนวัฒน์ ธาคง-นายอธิบดี สุขเจริญ นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
23 รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถตัดหญ้าบังคับวิทยุ นายจิรายุทธ แช่มชูกูล-นายนัดปฐม ปุยะติ นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
24 เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายแบบมือควง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายแบบมือควง นายสรศักดิ์ ภู่สากล-นายเจษฎา นาฤทธิ์-นายอภิสิทธิ์ ศรีธงชัย นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 8,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
25 ชุดสาธิตไฟส่องสว่างรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตไฟส่องสว่างรถจักรยานยนต์ นายปวิตร สังข์ศิริ-นายณัฐพล สินพูน-นายบุญญฤทธิ์ บุตรจรัล นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
26 ชุดสาธิตแม็คโคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตแม็คโคร นายนวพล ทองอุทัย-นายศุภกร วัฒน์รณชัย นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 8,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
27 ชุดสาธิตไฟส่องสว่างรถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตไฟส่องสว่างรถจักรยานยนต์ นายปวิตร สังข์ศิริ-นายณัฐพล สินพูน-นายบุญญฤทธิ์ บุตรจรัล นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
28 แท่นจับเครื่องยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแท่นจับเครื่องยนต์ นายบุญสม สุวรรณบุตร-นายพรชัย วงค์รักษา-นายวัชรพล ออกสื่อ นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 8,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
29 ชุดทำความสะอาดรถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดทำความสะอาดรถยนต์ นายสงวน ใยพา-นายอิทธิพล การชำนาญ-นายปิติ คุ้มถนอม นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 8,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
30 แท่นจับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแท่นจับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน นายอดิศักดิ์ ถิ่นวงษ์แย-นายภัทรดนัย เปี่ยมบุญ-นายปรมี รัตนรังษี นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 9,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
31 เครื่องทดสอบหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องทดสอบหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล นายอดิศักดิ์ ถิ่นวงษ์แย-นายภัทรดนัย เปี่ยมบุญ-นายปรมี รัตนรังษี นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 9,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
32 แท่นจับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแท่นจับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน นายวิทยา โห้พึ่งจู-นายศุภฤกษ์ วะน้ำค้าง-นายกรกฎ กลิ่นกลัด นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 9,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
33 รถขนอเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถขนอเนกประสงค์ นายสุธิพงษ์ จันทร์เกษ-นายพิชิต นิลพยัคฆ์-นายพรสวัสดิ์ ไปยะพรม นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 9,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
34 รถเข็นเก็บใบไม้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถเข็นเก็บใบไม้ นายสุธิพงษ์ จันทร์เกษ-นายพิชิต นิลพยัคฆ์-นายพรสวัสดิ์ ไปยะพรม นายณัฐ เกิดสุขผล 2 2015 9,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
35 เครื่องปอกกระเทียม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องปอกกระเทียม นายสุธิพงษ์ จันทร์เกษ-นายพิชิต นิลพยัคฆ์-นายพรสวัสดิ์ ไปยะพรม นายสำรวย วรพิน 2 2015 9,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
36 ชุดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดในโรงงาน นายสุธิพงษ์ จันทร์เกษ-นายพิชิต นิลพยัคฆ์-นายพรสวัสดิ์ ไปยะพรม นายสำรวย วรพิน 2 2015 9,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
37 อุปกรณ์บีบอัดกระป๋อง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์บีบอัดกระป๋อง นายกิตติชัย อ่วมลิ-นายนครินทร์ รักราชการ-นายธนพนธ์ พูนนายม นายสำรวย วรพิน 2 2015 9,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
38 แม่แรงไฟฟ้ายกรถจากมอเตอร์ DC วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแม่แรงไฟฟ้ายกรถจากมอเตอร์ DC นายกันต์ คงบาง-นายทินภัทร ชัยมั่นคง-นายศักดิ์ดา ปิ่นทอง นายสำรวย วรพิน 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
39 รถลากอเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถลากอเนกประสงค์ นายคณิตนันท์ คงขำ-นายศุภกร แก้วสวัสดิ์-นายทศพร สังขยิ้มพันธุ์ นายสำรวย วรพิน 2 2015 7,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
40 ชุดปรับปรุงโมเดลการอ่านเวอร์เนียร์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดปรับปรุงโมเดลการอ่านเวอร์เนียร์ นายศิวดล ตรีอินทร์ทอง -นายเอกลักษณ์ แก้วงาม-นายธวัชชัย อ้นชาวนา นายสำรวย วรพิน 2 2015 7,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
41 รถเข็นยกลังผลไม้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถเข็นยกลังผลไม้ นายปฏิหารย์ ธรรมปภัศร์-นายดนุเดช ถิ่นฐาน นายสำรวย วรพิน 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
42 เครื่องยนต์ HONDA ในรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องยนต์ HONDA ในรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง นายศิวดล ตรีอินทร์ทอง -นายเอกลักษณ์ แก้วงาม-นายธวัชชัย อ้นชาวนา นายสำรวย วรพิน 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
43 ชุดสาธิตระบบปัดน้ำฝน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตระบบปัดน้ำฝน นายชนากรณ์ สามสาลี-นายรุ่งโรจน์ พานทองเกล้า-นายศุภกร สุขอยู่ นายสำรวย วรพิน 2 2015 7,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
44 ชุดสาธิตระบบเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตระบบเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI นายชนากรณ์ สามสาลี-นายรุ่งโรจน์ พานทองเกล้า-นายศุภกร สุขอยู่ นายสำรวย วรพิน 2 2015 7,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
45 เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องเติมน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย นายพันธ์วริศ หิรัญวัฒน์วนิช-นายนันทภพ จิวรุ่งเรือง-นายณัฐภัทร ชาววังใหญ่ นายสำรวย วรพิน 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
46 อุปกรณ์ตัดข้าวดีด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ตัดข้าวดีด นายปิยวัฒน์ ชินวงษ์จุ้ย-นายปฐมพงษ์ ธรรมน้อย-นายสุรเดช ชาวข้าวไร่ นายสำรวย วรพิน 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
47 ชุดสาธิตการทำงานของระบบปรับอากาศรถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตการทำงานของระบบปรับอากาศรถยนต์ นายกฤษกร เจิมเมือง-นายนฤชัย น้อยพิทักษ์-นายกริช สุกิติระ นายสำรวย วรพิน 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
48 ล้ออะไหล่ของล้อหน้ารถจักรยานยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างล้ออะไหล่ของล้อหน้ารถจักรยานยนต์ นายณัฐวุฒิ คล่องแคล่ว-นายณัฐพันธ์ คล่องแคล่ว-นายชุติพงศ์ จูคลองตัน นายสำรวย วรพิน 2 2015 7,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
49 โมล์รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมล์รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง นายภูปกรณ์ บรรเทาวงษ์-นายอภิศักดิ์ บุญมาก-นายชวน แซ่ไหน นายสำรวย วรพิน 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
50 เครื่องดูดของเหลวในระบบเครื่องยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องดูดของเหลวในระบบเครื่องยนต์ นายคมสัน ศรีวงษา-นายสุทธิพงศ์ รูปสูง-นายธนพล พลโยธา นายสำรวย วรพิน 2 2015 7,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
51 ตู้เก็บชิ้นงานวัดละเอียด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างตู้เก็บชิ้นงานวัดละเอียด นายยศกร จรเข้ นายสัมฤทธิ์ รัตนไพบูลย์กิจ-นายธนวงศ์ ทิพย์มาลัย 2 2015 8,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
52 เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ นายธนพนธ์ ศรีสำโรง-นายสุธิเกียรติ ดิษฐป้าน นายธนวงศ์ ทิพย์มาลัย 2 2015 8,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
53 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องหั่นกล้วยฉาบ วัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องหั่นกล้วยฉาบ นายวรินทร์ พิริยะเกียรติไพศาล-นายพิชิต สังข์เสวก นายคนิฐ กิตติไชยากุล-นายวิชัย พิริยะเกียรติไพศาล 2 2015 8,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
54 เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ นายปองภพ ศรีพินิจ-นายธนภณ ไทรทอง นายสุภเดช เหรียญประชา-นายนาวี ศรีพินิจ 2 2015 8,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
55 เครื่องย่อยกิ่งไม้อเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องย่อยกิ่งไม้อเนกประสงค์ นายชัชพงษ์ สุภาพพูล-นายอโณชา มณีโชติ นายเฉลียว สุขพานิช-นายเฉลิมชัย มณีโชติ 2 2015 9,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
56 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องถอดยางมอเตอร์ไซด์ วัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องถอดยางมอเตอร์ไซด์ นายธนา ดอนสระ-นายชนกานต์ สุโคตร์ นายสุภเดช เหรียญประชา-นายนิล ดอนสระ 2 2015 7,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
57 พัฒนาเครื่อง CNC วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่อง CNC นายณัฐศาสตร์ ตาสิงห์-นายคมกฤช ณุวงษ์ศรี นายสัมฤทธิ์ รัตนไพบูลย์กิจ-นายคนิฐ กิตติไชยากุล 2 2015 10,000.00 ปวส.2 ส่วนตัว
58 เครื่องปั๊มน้ำหล่อเย็นแบบเคลื่อนที่สำหรับงานกัด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องปั๊มน้ำหล่อเย็นแบบเคลื่อนที่สำหรับงานกัด นายสุธี เคนคำ-นายรณชัย โตนดทองนายพัทรพงษ์ เพ่งไซ นายสัมฤทธิ์ รัตนไพบูลย์กิจ-นายคนิฐ กิตติไชยากุล 2 2015 8,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
59 การพัฒนาตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องกัดตั้ง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องกัดตั้ง นายปรเมศวร์ เปียถนอม-นายอรุณ แซ่อึ้ง-นายนภดล แสงปทุม นายคนิฐ กิตติไชยากุล-นายสุภเดช เหรียญประชา 2 2015 8,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
60 อุปกรณ์จับยึดส่วนมือ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์จับยึดส่วนมือ นายธนโชติ สังข์สมุทร-นายปราโมทย์ บิลชัยยะ-นายปัญจพล ศรีบุญรอด นายสัมฤทธิ์ รัตนไพบูลย์กิจ-นายสุภเดช เหรียญประชา 2 2015 8,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
61 การพัฒนาเครื่องเลื่อยกล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการพัฒนาเครื่องเลื่อยกล นายธรรมรัตน์ วิเศษชาติ-นายธนายุต แซ่ลิ้ม-นายพีระพงษ์ เวชคง นายธนวงศ์ ทิพย์มาลัย-นายสุภเดช เหรียญประชา 2 2015 8,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
62 การออกแบบและสร้างโต๊ะงานเชื่อมแบบปรับองศา Fab Pro table วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างโต๊ะงานเชื่อมแบบปรับองศา Fab Pro table นายสราวุฒิ เจ็กนอก-นายธนโชติ อุดมธนาภรณ์-นายธนภัทร ตันเจริญ นายสัมฤทธิ์ รัตนไพบูลย์กิจ-นายพูนศักดิ์ หุ่นสุวรรณ 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
63 เครื่องปั๊มน้ำหล่อเย็นแบบเคลื่อนที่สำหรับงานกลึง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องปั๊มน้ำหล่อเย็นแบบเคลื่อนที่สำหรับงานกลึง นายวัชรพล วัชรินทร์-นายพงศธร วงค์ธนู-นายรัฐธรรมนูญ มุขยพาณิชย์ นายสัมฤทธิ์ รัตนไพบูลย์กิจ-นายสุภเดช เหรียญประชา 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
64 การออกแบบและสร้างเครื่องตัดเหล็กแบบใช้เครื่องเจียระไนมือ วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตัดเหล็กแบบใช้เครื่องเจียระไนมือ นายเมธา มูลทองโล่ย-นายธีระสิทธิ์ แจ่มโกมัย-นายทัศนัย อินมณี นายคนิฐ กิตติไชยากุล-นายสุภเดช เหรียญประชา 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
65 ชุดควบคุมบานเกล็ดด้วยรีโมทคอนโทรล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดควบคุมบานเกล็ดด้วยรีโมทคอนโทรล นายทรงผล จันทะขาว-นายนธี เขียวสอาด-นายทัสธนนนท์ ศรีเพ็ง นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
66 เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ นายศุภชัย สุจจิตร์จูล-นายอรัญ แซ่อึ้ง-นายศิริพงษ์ ร่อบอบ นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
67 ชุดควบคุมการเปิดกระจกรถยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดควบคุมการเปิดกระจกรถยนต์ นายวรมน พุฒเครือ-นายคุณาวัฒน์ วรสวาท-นายวิศรุต เสือกลิ่น นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
68 ลืมแล้วเป็นเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างลืมแล้วเป็นเรื่อง นายธนพัฒน์ ปู่แตงอ่อน-นายณัฐพล เอี่ยมสอาด-นายกิติพงศ์ เอี่ยมสอาด นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
69 ชุดควบคุมบานเกล็ดและผ้าม่านด้วยรีโมทคอนโทรล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดควบคุมบานเกล็ดและผ้าม่านด้วยรีโมทคอนโทรล นายเสกสรร ทรัพย์ประเสริฐ-นายธนวัฒน์ เกตยืนยง-นายณัฐภัทร เจียสุวรรณ นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
70 ชุดควบคุมผ้าม่านด้วยรีโมทคอนโทรล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดควบคุมผ้าม่านด้วยรีโมทคอนโทรล นายวายุ ชมชู-นายณัฐพร สืบพันธ์โกย-นายภาณุวัฒน์ สาสนะสุข นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
71 เครื่องซอยมะพร้าว 2 ระบบ 3 รูปแบบ แบบแคปซูล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องซอยมะพร้าว 2 ระบบ 3 รูปแบบ แบบแคปซูล นางสาวจารุกัญญ์ ปานสกุล-นางสาวนภัสสร พันโย-นายณัฐพงศ์ ธรรมประกอบ นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
72 พัดลมหมุนได้ 360 องศาควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล วัตถุประสงค์เพื่อสร้างพัดลมหมุนได้ 360 องศาควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล นายปิยะรัฐ ขันทอง-นายอนุภัทร พุทธรักษา นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
73 เครื่องซอยมะพร้าวอเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องซอยมะพร้าวอเนกประสงค์ นายนนทวัฒน์ ช่วยนา-นายศุภมิตร สุรสีห์เรืองชัย-นายณัฐพงศ์ สีสารี นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
74 ราวตากผ้าอัตโนมัติ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างราวตากผ้าอัตโนมัติ นายพงศกร เพิ่มนาม-นายกฤษฎา แซ่แต้-นายทวีทรัพย์ ชิวปรีชา นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
75 พัดลมหมุนได้ 360 องศา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างพัดลมหมุนได้ 360 องศา นายกิติศักดิ์ ป้อมน้อย-นายณัฐกานต์ มิ่งสมร นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ 2 2015 10,000.00 ปวช.3 ส่วนตัว
76 เครื่องโรยเส้นขนมจีน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องโรยเส้นขนมจีน นายกิตติพงศ์ เพชรแพง-นายสุรศักดิ์ แซ่ลิ่ว นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
77 เครื่องโรยเส้นขนมจีน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องโรยเส้นขนมจีน นายศุภกร พวงวัดโพธ์นายนำโชค เพชรแพง นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
78 วิวแชร์พลังงาน 2 ระบบ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิวแชร์พลังงาน 2 ระบบ นายฤทธิเกียรติ ธูปเทียน-นายณัฐชา มัจฉา นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
79 หลังคาจักรยานยนต์แบบพับเก็บได้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลังคาจักรยานยนต์แบบพับเก็บได้ นายไกรเดช พันทอง-นายชัยยา เสียงเสนาะ นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
80 วิวแชร์พลังงาน 2 ระบบ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิวแชร์พลังงาน 2 ระบบ นายธัญกร ศรีหาทัพ-นายวรากร ดีบุตร- นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
81 วิวแชร์พลังงาน 2 ระบบ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิวแชร์พลังงาน 2 ระบบ นายนภดล นิลศิริ-นายบรรพต เดชาธนารุจิกร นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
82 พลังงานหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังงานหลายรูปแบบ นายอภิชาต กัลติวาณิชย์-นายกิตติศักดิ์ แก้วคนฑา นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
83 พลังงานหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังงานหลายรูปแบบ นายวทัญยา นามอุดทา-นายเจตพล บุญอิ่มยิ่ง นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
84 เครื่องดูดน้ำพลังธรรมชาติ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องดูดน้ำพลังธรรมชาติ นายคุณากร วรสวาท-นายอภิสิทธ์ ตรีริยะ นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
85 ชุดควบคุมเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดควบคุมเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม นายเจษฎาวุฒิ นามโสมกุล-นายฉัฐวัสส์ อริยฐาณรัฐ นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
86 เครื่องดูดน้ำพลังธรรมชาติ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องดูดน้ำพลังธรรมชาติ นายสิริพงษ์ เนาวรัตน์-นายณัฐธนพงษ์ มณีนาค นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
87 ชุดควบคุมเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดควบคุมเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม นายกฤษณะ เสาธง นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 15,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
88 การประดิษฐ์หุ่นยนต์ต่อสู้และการหาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้และการหาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ นายศิวกร เลิศเสถียรพงศ์-นายพีรพล คล้ายพลอย นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 30,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
89 การประดิษฐ์หุ่นยนต์ต่อสู้และการหาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้และการหาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ นายอดิศร แซ่ลิ้ม-นายณัฐชนน แก้วแพงมาก นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 30,000.00 ปวส.2 งบประมาณ
90 ชุดโครงสร้าง หุ่นยนต์ต่อสู้ EP ONE วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดโครงสร้าง หุ่นยนต์ต่อสู้ EP ONE นายกฤตฤทธิ์ ฟ้าลี-นายชัชพัชร์ สามเพชรเจริญ-นายเดชฤทธิ์ เพชรเยียน นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล-นายชยพล ศรีดีเอี่ยม 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
91 ชุดรีโมทคอนโทรล หุ่นยนต์ต่อสู้ EP ONE วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดรีโมทคอนโทรล หุ่นยนต์ต่อสู้ EP ONE นายพีรพงศ์ เภาด้วง-นายธนรัตน์ พาหา-นายนภดล เกตุอู่ทอง นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล-นายคมสัน กลางแท่น 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
92 ชุดหาง อาวุธ หุ่นยนต์ต่อสู้ EP ONE วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดหาง อาวุธ หุ่นยนต์ต่อสู้ EP ONE นายจิรวัฒน์ บุตตะ-นายชโยทิต กลิ่นนิ่มนวล-นายพิทยุตม์ อุปการดี นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล-นายชยพล ศรีดีเอี่ยม 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
93 ชุดแผงวงจรควบคุม หุ่นยนต์ต่อสู้ EP ONE วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดแผงวงจรควบคุม หุ่นยนต์ต่อสู้ EP ONE นายพิชัยรัตน์ บุญรักษ์-นายฤทธิเกียรติ กลิ่นบุญ-นายฤทธิพร อินทร์เผือก นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล-นายชยพล ศรีดีเอี่ยม 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
94 ชุดขับเคลื่อนหุ่นยนต์ต่อสู้ EP ONE วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดขับเคลื่อนหุ่นยนต์ต่อสู้ EP ONE นายชัยชนะ วงษ์วิสิทธิ์-นายไชยนันท์ ภู่ไพโรจน์-นายลาภวัต วงษ์เอกอินทร์ นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล-นายไชยวัฒน์ จักรไชยโยค 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
95 ชุดโรเลอร์อาวุธหุ่นยนต์ต่อสู้ EP THREE วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดโรเลอร์อาวุธหุ่นยนต์ต่อสู้ EP THREE นายธีรพงษ์ ตงมณี-นายวรวุฒิ เทพแสน-นายณัฐชัย ชาติเชยแดง นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
96 ชุดขับเคลื่อนหุ่นยนต์ต่อสู้ EP THREE วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดขับเคลื่อนหุ่นยนต์ต่อสู้ EP THREE นายเอกพงษ์ เข้ดี-นายภูมิรินทร์ พันธุ์จบสิงห์-นายศรัณยู คำนวนสิงห์ นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล-นายไชยวัฒน์ จักรไชยโยค 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
97 ชุดโครงสร้าง หุ่นยนต์ต่อสู้ EP THREE วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดโครงสร้าง หุ่นยนต์ต่อสู้ EP THREE นายวรวุฒิ กู้ทรัพย์-นายศิวกร เตี้ยไทรแก้ว-นายอนุชัย ดีไข่ นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล-นายไชยวัฒน์ จักรไชยโยค 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
98 ชุดควบคุมและบังคับ หุ่นยนต์ต่อสู้ EP THREE วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดควบคุมและบังคับ หุ่นยนต์ต่อสู้ EP THREE นายอภิวัฒน์ เกิดเดโช-นางสาวกานดา บัวแก้ว-นายอรรถพล สุขสงวน นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล-นายไชยวัฒน์ จักรไชยโยค 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
99 หุ่นยนต์ต่อสู้ใบพัดแนวนอน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้ใบพัดแนวนอน นายณภัทร เจริญร่มโพธิ์แก้ว-นายสิทธิกร ทำมาหากิน นายประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์ 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ
100 ชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ หุ่นยนต์ต่อสู้ EP THREE วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ หุ่นยนต์ต่อสู้ EP THREE นายณัฐพล บุญสมปอง-นายพรชัย นิจแสวง-นายวรรณพงษ์ แสงเงิน นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล-นายไชยวัฒน์ จักรไชยโยค 2 2015 30,000.00 ปวช.3 งบประมาณ