ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
101
380040033xxxx นายภักดี พรหมเกิด รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 940 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บริหาร ปฏิบัติงาน 0813784568
102
8 7108 73011 xxxx นายมงคล ไกรสรธัช คนงาน 690 - - ปฏิบัติงาน 0806508563
103
3 7101 00322 xxxx นายยุทธนา โมกหลวง ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0813654887
104
3 7101 00074 xxxx นายละหวล ใบรัก พนักงานรักษาความปลอดภัย 790 - - ปฏิบัติงาน 0859586187
105
347010044xxxx นายวรรณศักดิ์ ตนุมาตย์ ครู 080 ครูชำนาญการพิเศษ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0870263027
106
370990006xxxx นายวิชาญ ศิริเวชช ครู 540 ครูชำนาญการ ศิลปกรรม ปฏิบัติงาน 0922611174
107
3 7101 00077 xxxx นายวุฒิพงษ์ ปิโย คนงาน (หัวหน้า) 400 - - ปฏิบัติงาน 0898202731
108
314990027xxxx นายศรัณย์ สว่างอารมย์ ครู 540 ครูชำนาญการ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0815262489
109
332990035xxxx นายศักดิ์ศรี เสนีย์พิชิตชัย ครู 660 ครูชำนาญการ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0879575993
110
371070012xxxx นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น ครู 750 ไม่มีวิทยฐานะ การโรงแรม ปฏิบัติงาน 0865623843
111
1 7101 00128 xxxx นายสถิต คูหา เจ้าหน้าที่งานวัดผล 500 - - ปฏิบัติงาน 0988739936
112
370990003xxxx นายสมาน สืบนุช ครู 640 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0817256367
113
3 7101 00239 xxxx นายสราวุตร์ สินเดรดาษ ยาม 690 - - ปฏิบัติงาน 0932924610
114
310150048xxxx นายสัญญลักษณ์ สำรวมจิตต์ ครู 540 ครูชำนาญการ ศิลปกรรม ปฏิบัติงาน 0898256831
115
3 7199 00114 xxxx นายสาธิต สพานรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 760 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0856682386
116
312990007xxxx นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัย 910 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บริหาร ปฏิบัติงาน 0870037007
117
3 7199 00047 xxxx นายสุรัตน์ มหาสังข์ ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0801119100
118
1 7199 00209 xxxx นายอนุวัฒน์ บุญศรี ครู 000 - พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0927522595
119
1 7101 00013 xxxx นายอำนาจ หมีแรต ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0845693800
120
3 7101 00239 xxxx นายอุดร อำสุวรรณ ยาม 690 - - ปฏิบัติงาน 0928165950
121
134070020xxxx นายเกียรติพล บุญหล่อ ครู 570 ไม่มีวิทยฐานะ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0851058834
122
3 7105 00710 xxxx นายเฉลิมพร เกษราชการ ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0894839955
123
3 7101 00609 xxxx นาสาววิลาวรรณ น้อยวิจิตร์ ครู 560 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0817565959
124
353990026xxxx ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ สอนจรูญ ครู 150 ครูเชี่ยวชาญ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0878009419