ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
51
1 7199 00373 xxxx นางสาวปาริฉัตร ถิ่นไทยแท้ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 500 - - ปฏิบัติงาน 0983266401
52
3 7106 00453 xxxx นางสาวพนิตา สกุลณี เจ้าหน้าที่งานผลิตผลงานการค้าฯ 500 - - ปฏิบัติงาน 0924023966
53
3 7109 00101 xxxx นางสาวพรนิภา เจริญสุขสุวรรณ ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0811990522
54
3 3401 00663 xxxx นางสาวพรรณี ศรีสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 790 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0879977941
55
1 1020 02469 xxxx นางสาวมาริตา นาคโสภา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 500 - - ปฏิบัติงาน 0812670677
56
1 7199 00141 xxxx นางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์ เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี 500 - - ปฏิบัติงาน 0867090354
57
1 7403 00069 xxxx นางสาวรชา ศรีสุขโข ครู 000 - ศิลปกรรม ปฏิบัติงาน 0806566578
58
1 7199 00242 xxxx นางสาวลำพูน ศรีจันทร์อ่อน ครู 000 - พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0613042722
59
370040021xxxx นางสาววนิดา พูลทรัพย์ ครู 900 ครูชำนาญการพิเศษ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0865100355
60
371010094xxxx นางสาววาสนา ภู่ระหงษ์ ครู 980 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0894095209
61
3 5099 00380 xxxx นางสาวศิรดา ชัยชมภู เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 500 - ปฏิบัติงาน 0623099493
62
1 7106 00105 xxxx นางสาวศิริกาญจน์ วิบูลย์เชื้อ ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0993270005
63
371060028xxxx นางสาวศิริขวัญ ศรีทับทิม ครู 260 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0891672642
64
371090012xxxx นางสาวสวาท เกิดศิริ ครู 190 ครูชำนาญการพิเศษ คหกรรม ปฏิบัติงาน 0816412874
65
318990009xxxx นางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว ครู 000 ไม่มีวิทยฐานะ คหกรรม ปฏิบัติงาน 0846523491
66
320960011xxxx นางสาวสิริพร พัฒนสิน ครู 660 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0813449393
67
1 7106 00090 xxxx นางสาวสุกานดา สร้อยสน ครู 000 - พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0899142795
68
310150179xxxx นางสาวสุภาพร ยั่งยืน ครู 540 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0817446558
69
375030002xxxx นางสาวสุรีย์ ภัทรพงษาธิต ครู 420 ครูชำนาญการพิเศษ คหกรรม ปฏิบัติงาน 0861636167
70
371990013xxxx นางสาวหนึ่งฤทัย ไม่เสื่อมสุข ครู 720 ไม่มีวิทยฐานะ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0969199519
71
1 7399 00487 xxxx นางสาวอภิชญา สิทธิบุตร เจ้าหน้าที่งานผลิตผลงานการค้าฯ 500 - - ปฏิบัติงาน 0907921564
72
1 7101 00120 xxxx นางสาวอัจฉราพรรณ เงินเหรียญ เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป 500 - - ปฏิบัติงาน 0964076597
73
1 7199 00140 xxxx นางสาวอารมณ์ สุขกรม เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 500 - - ปฏิบัติงาน 09871641364
74
312060083xxxx นางสาวเบ็ญญา มูนาวี ครู 080 ครูชำนาญการพิเศษ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0892138724
75
3 7199 00056 xxxx นางสาวเยาวรัตน์ สมบุญ เจ้าพนักงานธุรการ 680 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0870206698
76
310040001xxxx นางสาวแพรวพรรณ อุทัยรัตนกิจ ครู 820 ครูชำนาญการพิเศษ การโรงแรม ปฏิบัติงาน 0877556464
77
310080074xxxx นางสุจิตรา สอนจรูญ ครู 100 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0892596526
78
3 7199 00046 xxxx นางสุมาลี นิลนาค เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 840 - - ปฏิบัติงาน 0819865396
79
3 7101 00072 xxxx นางสุรัตน์ มหาสังข์ คนงาน 690 - - ปฏิบัติงาน 0611044360
80
310220129xxxx นางอภิวันท์ นิลกุล ครู 660 ครูชำนาญการ คหกรรม ปฏิบัติงาน 0861917974
81
180990013xxxx นางอาฐิตา เรศประดิษฐ์ ครู 310 ไม่มีวิทยฐานะ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0848450910
82
371060027xxxx นางอุบลรัตน์ แตงโต ครู 730 ไม่มีวิทยฐานะ ศิลปกรรม ปฏิบัติงาน 0854296368
83
322060000xxxx นางเสาวลัษณ์ เมฆแดง ครู 620 ครูชำนาญการพิเศษ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0816232486
84
3 7101 00833 xxxx นายจีรวัฒน์ เปี้ยสุ พนักงานขับรถ 690 - - ปฏิบัติงาน 0861282771
85
373010013xxxx นายชัยวุธ เหล่าวัฒนวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 640 รองผู้อำนวยการชำนาญการ บริหาร ปฏิบัติงาน 0819431749
86
313010007xxxx นายชาตรี จำปาศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 040 รองผู้อำนวยการชำนาญการ บริหาร ปฏิบัติงาน 0816656103
87
1 1014 00692 xxxx นายณัฐชนน แก้วกัลยา เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) 500 - - ปฏิบัติงาน 0800250207
88
2 1030 00015 xxxx นายณัฐนันท์ อังศุโชติ เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 500 - - ปฏิบัติงาน 0932311604
89
3 1019 00171 xxxx นายธนวัฒน์ หงษ์ทอง ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0863456304
90
3 4007 00028 xxxx นายนพดล แสนสิงห์ คนงาน 690 - - ปฏิบัติงาน 0614275053
91
1 7107 00037 xxxx นายนิธิพรรณ นาคินทร์ ครู 000 - คหกรรม ปฏิบัติงาน
92
3 7101 00471 xxxx นายนิวัติ ฉิมเชื้อ คนงาน 690 - - ปฏิบัติงาน 0892603655
93
3 7101 00651 xxxx นายนุชา เรืองสุทธิชน พนักงานขับรถ 690 - - ปฏิบัติงาน 0928898667
94
315030010xxxx นายบรรเจิด คุ้มมณี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย 760 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บริหาร ปฏิบัติงาน 0840121959
95
367050098xxxx นายบัญชา บำรุงญาติ ครู 540 ครูชำนาญการ คหกรรม ปฏิบัติงาน 0810153953
96
3 7101 00243 xxxx นายบุญล้อม สง่างาม พนักงานขับรถ 690 - - ปฏิบัติงาน 0892213788
97
171990010xxxx นายปัญญา มีศิริ ครู 320 ไม่มีวิทยฐานะ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0949522221
98
1 7199 00155 xxxx นายปิยะพล พรรณยิ้ม ครู 000 - ศิลปกรรม ปฏิบัติงาน 0822437394
99
372080046xxxx นายพินิจ สัตบุตร์ ครู 080 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0917189898
100
140980009xxxx นายพีรชาติ พนมรัตน์ ครู 310 ไม่มีวิทยฐานะ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0885945110