ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

  ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
101
395990038xxxx นายฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
102
340990085xxxx นายฤกษ์ฤทธิ์ จันทุดม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
103
310140073xxxx นายวิชัย เอี่ยมสำอางค์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี โยธา-แบบก่อสร้าง
104
390090077xxxx นายวิชิต ประทีปเกาะ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องมือกล
105
310170191xxxx นายวิบูลย์ ชิโนเรศโยธิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนกส์
106
366040017xxxx นายวิรัตน์ เพ็ชรประดิษฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การเชื่อมและประสาน
107
373990012xxxx นายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร
108
373060086xxxx นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา ครู ปริญญาโท เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
109
380010131xxxx นายศุภชัย ชิณศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เครื่องมือกล
110
373010038xxxx นายศุภชัย เถื่อนโฮ้ ลูกจ้างประจำ ป.6
111
380010182xxxx นายสมคิด จุติยนต์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง
112
373060010xxxx นายสมนึก บุญประคอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี บริหารการศึกษา
113
373010048xxxx นายสมบัติ เงาะอาศัย ลูกจ้างประจำ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
114
373010006xxxx นายสมศักดิ์ ดีเอี่ยม ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
115
376990009xxxx นายสัมฤทธิ์ รัตนไพบูลย์กิจ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เครื่องกล
116
373010123xxxx นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
117
373030076xxxx นายสำรวย วรพิน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เครื่องกล
118
373030030xxxx นายสิทธิชัย แก้วแววน้อย ครู ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
119
514060002xxxx นายสุภเดช เหรียญประชา ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ
120
372010102xxxx นายสุมล จันทร์งาม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
121
573020000xxxx นายสุรพล สามสาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์
122
370060020xxxx นายสุวรรณ ม่วงนวล รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก Ancient lndian&Asian Studies
123
310200133xxxx นายอนุรักษ์ คล้ายถม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหการเชื่อมและประสาน
124
310200163xxxx นายอนุสร ยังปรีดา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร
125
331140021xxxx นายอพิรุฬห์ แกล้วกล้า ครู ชำนาญการ ปริญญารี อุตสาหกรรมศิลป์
126
590989902xxxx นายอภิชัย ทองจันทร์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี บริหารการศึกษา
127
373990047xxxx นายอิทธิวัฒน์ สุวรรณรังสิมา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
128
373030055xxxx นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
129
413020000xxxx นายเรืองแสง ทองสุขแสงเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท สิ่งแวดล้อมศึกษา
130
310060109xxxx นายไชยวัฒน์ จักรไชยโยค ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
131
314990043xxxx ว่าที่ร้อยตรีธณัชชนม์ จาคาภิรมย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เครื่องกล
132
373010035xxxx ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา มีต้องปัน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา
133
390990056xxxx ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ อินทรนุรักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญารี เทคโนโลยีทางการศึกษา