ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

  ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
51
373010041xxxx นายขจรศักดิ์ ธัญเมธารัตน์ ครู ชำนาญการ ปริญญารี อุตสาหกรรมศิลป์
52
373010166xxxx นายคนิฐ กิตติไชยากุล ครูผู้ช่วย ปรอญญาตี เทคโนโลยีเครื่องกล
53
373010002xxxx นายคมสัน กลางแท่น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
54
310160051xxxx นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
55
340050053xxxx นายคุณวัฒน์ ศรีอรุณเอี่ยม ครูผู้ช่วย ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
56
373010155xxxx นายจรรยา สามสาหร่าย ลูกจ้างประจำ ป.6
57
370990036xxxx นายจักรพันธุ์ แก้วกัญหา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การจัดการงานวิศวกรรม
58
394020022xxxx นายจักรพันธ์ โทสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เครื่องกล
59
330120054xxxx นายจารุวัฒน์ อินทรบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
60
310100000xxxx นายจิรวัฒน์ ทิพย์มาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์
61
373010120xxxx นายจิรายุทธ์ พฤฒาลิขิต ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การจัดการ 0879444941 touitcha2006@hotmail.com
62
373060061xxxx นายฉัตรชัย โภคา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
63
373030035xxxx นายชยพล ศรีดีเอี่ยม พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
64
341040045xxxx นายชิงชัย จันทรเสนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
65
370990030xxxx นายชิษณุพงษ์ ศรีวิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
66
372070102xxxx นายชูศักดิ์ แจ่มจำรัส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อุตสาหการเครื่องกล
67
313030010xxxx นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา
68
310240109xxxx นายณัฐ เกิดสุขผล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
69
370970010xxxx นายณัฐกฤษณ์ แสนละเอียด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
70
371030012xxxx นายณัฐวุฒิ กระต่าย ลูกจ้างชั่วคราว ปวส.
71
373010028xxxx นายดำรงค์ พลเสน ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล
72
330090068xxxx นายถาวร ดีหมื่นไวย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
73
373040014xxxx นายทินกร มโนภิรมย์กุล เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
74
573010000xxxx นายธนวงศ์ ทิพย์มาลัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหการเครื่องมือกล
75
372070038xxxx นายธรรมนูญ ล้ำเลิศ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
76
373030033xxxx นายธันยธรณ์ อุ่นศิริ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
77
393990019xxxx นายธีระพงศ์ แสงสุวรรณ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
78
373010067xxxx นายธีราทัต พงศ์ลดาภัช จ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว
79
336070022xxxx นายนพพันธุ์ แก้วเพชร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
80
380060074xxxx นายนรากร คงศรี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
81
348080042xxxx นายนิวัทธ์ วรรณวงศ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 0956627082 niwatwanawong@gmail.com
82
380010133xxxx นายบุญรอด ขุนณะ จ้างเหมาบริการ ป.4
83
570079000xxxx นายประดิษฐ์ เลิศโพธาวัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เครื่องกล
84
373030059xxxx นายประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์ ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
85
310200010xxxx นายประสาตร์ ภัทรารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการงานก่อสร้าง
86
373040033xxxx นายประเสริฐ อิสระกูล ลูกจ้างประจำ ป.4
87
353070034xxxx นายปราโมทย์ พันธ์สว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การเชื่อมและประสาน
88
373050005xxxx นายปัญโญ สุขแก้วฟ้า ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหการเครื่องมือกล
89
373010089xxxx นายปิยะฉัตร์ สุดใจ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
90
373010166xxxx นายพรประสิทธิ์ กลัดเล็ก ลูกจ้างประจำ ม.6
91
377990011xxxx นายพลกฤษณ์ หนูทองพูล ครู ชำนาญการ ปริญญาโท เทคโลโลยีพลังงาน
92
373030002xxxx นายพิพัฒน์ ศิริชัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี พลศึกษา
93
314990003xxxx นายพีระกิต อิสสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
94
370980020xxxx นายพุฒิศักดิ์ เจติยานุวัตร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี วิศสกรรมเครื่องกล
95
312010146xxxx นายพูนศักดิ์ หุ่นสุวรรณ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหการเชื่อมและประสาน
96
356990003xxxx นายภูมิพงษ์ วงศ์สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
97
371990025xxxx นายมนต์ชัย ตั้งพรโชติช่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
98
371050005xxxx นายมนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก หลักสูตรและการสอน
99
390980055xxxx นายมาโนช คชาใย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
100
373990021xxxx นายรัตนศักดิ์ อารมย์ดี ลูกจ้างประจำ ปวส.