ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1
372980003xxxx น.ส.กิ่งแก้ว สุติวงศ์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
310070086xxxx น.ส.ชนิษฐา จงพิพัฒน์วณิชย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก พัฒนศึกษา 0899192588 Jchaith@hotmail.com
3
371060086xxxx น.ส.ชลธิชา แก้วหนองโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินฯ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0852633249
4
110370008xxxx น.ส.นันทิพร บรรดิษฐ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. บริหารธุรกิจ(บัญชี)
5
155990012xxxx น.ส.นิภา ตันติพิริยะ ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6
310120341xxxx น.ส.ประนอม มะลิขาว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.4 ไม่มี
7
171060000xxxx น.ส.ปาริฉัตร ทำทอง ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ชีววิทยาประยุกต์
8
371990028xxxx น.ส.พนารัตน์ สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
9
571069001xxxx น.ส.ภรณ์ชนก บุญประสพ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. บัญชี
10
133990017xxxx น.ส.มนัสชนก ศิละวงษ์ ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
11
371060005xxxx น.ส.ศิวาพร บัวทอง เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
371090073xxxx น.ส.สมาพร เจริญเส็ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
13
371060045xxxx น.ส.สุชาดา ท่านกเอี้ยง ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชีการเงิน 0899169939
14
110270028xxxx น.ส.สุดารัตน์ บุตรงาม เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี
15
572090002xxxx น.ส.สุรีรัตน์ ดีเมฆ ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี
16
140100014xxxx น.ส.สุวรรณา หวานแท้ เจ้หน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. การบัญชี
17
117020003xxxx น.ส.อรพรรณ คงมั่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 0890898941
18
371060039xxxx น.ส.เจมจิราห์ พรหมประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. บริหารธุรกิจ(บัญชี)
19
370020004xxxx น.ส.เบญญาดา ชื่นอารมณ์ ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
20
371060073xxxx น.ส.เมธาพร บางพิทักษ์ ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
21
371060090xxxx น.ส.เรวดี ศรีเจริญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.4 ไม่มี
22
110150045xxxx น.ส.โยธกา ไพสี ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0811488658
23
371060060xxxx นางกฤติกา วิสารวงศ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0899125551 Krittika1907@hotmail.com
24
318040009xxxx นางกานตนา งามขำ พนักงานพิมพ์ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน
25
330220038xxxx นางขัตติยา เลื่อนแป้น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 0871528218 kullayam@hotmail.com
26
571060000xxxx นางจริยา ประยูรมหิศร เจ้หน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
370050030xxxx นางจันทรา โม่มาลา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0811967320
28
310020199xxxx นางจิตเขษม แก้วกานดา เจ้หน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29
390990080xxxx นางจุฑานาฏ สถาพรวจนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท พืชไร่ 0833110839 Chutanart@hotmail.com
30
346990009xxxx นางฉัตรฤดี ชมภูจักร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0927245078 T.chatrudee_chic@hotmail.com
31
311030023xxxx นางณัชชารีย์ เลิศโรจน์ชวกุล ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี จิตวิทยาแนะแนว การตลาด 0898364850 gingsri@hotmail.com
32
371060032xxxx นางณัฎชยา รักงาม เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0819812851
33
371990023xxxx นางทิชากร ชัยสรรค์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ อนุปริญญา บริหารธุรกิจ
34
314050014xxxx นางธัญทิพย์ ศิรวสุธัญรักษ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0817052505 Thanyathip1@hotmail.com
35
310220086xxxx นางนภาเจิด ลินลา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 0817041449 Krupu2556@gmail.com
36
371990031xxxx นางนฤมล ใจอุ่น พนักงานพิมพ์ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน
37
371060056xxxx นางนันทิยา วรรณวงษ์ ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี
38
540170000xxxx นางบัวลา คล้ายทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.4 ไม่มี
39
374030049xxxx นางประชุม ศิลปล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ป.4 ไม่มี
40
350990012xxxx นางปริษาวรธนปรัชญา เจ้าพนักงานการเงินฯ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี 0817364541
41
310160049xxxx นางผะดา อินทรพรหม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 0982805595 Nong296@hotmail.com
42
171010010xxxx นางภรณ์ทิพย์ เทวา เจ้หน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. บริหารธุรกิจ 0884435195
43
371050107xxxx นางวรินทร์ธร วงศ์ฉัตรจิรากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การบัญชี 0948879635
44
371060034xxxx นางวลัยพร จุฑาทิพย์ เจ้าหน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
45
314060006xxxx นางศศมนต์ สุขวิเศษ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 0818368215 Navapat_sukvised@windowslive.com
46
375030012xxxx นางศุภวรรณ เฮงเส็ง เจ้หน้าที่ ไม่มีวิทยฐานะ ปวส. คอมพิวเตอร์
47
11020115xxxx นางสาวจันทิมา อาจอินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0996536049
48
310210062xxxx นางสาวณัฐอริญ บุญมี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ธุรกิจอุตสาหกรรม 0902725035 Nutarin-gig@hotmail.com
49
172010001xxxx นางสาวศิริวรรณ จันทร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาไทย 0878287515
50
373030071xxxx นางสาวอรสา จังหวัดสุข ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การมัธยมศึกษา(การสอนคณิตศาสตร์) 0819444544 Krucanid123@hotmail.com