ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1
314990006xxxx นางจรรยา นวลมีชื่อ ครู 290 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0852621102
2
3 7199 00150 xxxx นางจันทรา สายสุ่ม ครู 130 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0813613737
3
486070000xxxx นางจินตนา รวมชมรัตน์ ครู 420 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0817636859
4
310220080xxxx นางจิรพรรณ บุญรักษ์ ครู 640 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0871556473
5
411010000xxxx นางชนิตา สัตบุตร์ ครู 820 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0818585356
6
310060267xxxx นางณัชกาญจน์ ศิริเวชช ครู 290 ครูชำนาญการพิเศษ คหกรรม ปฏิบัติงาน 0968586206
7
377060067xxxx นางทัศนีย์ อินแสน ครู 450 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0806893132
8
371060045xxxx นางธัญนันท์ สาริกุล ครู 740 ไม่มีวิทยฐานะ การโรงแรม ปฏิบัติงาน 0928245694
9
3 7698 00029 xxxx นางนันทนา ธรรมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 500 - - ปฏิบัติงาน 0961293832
10
310160055xxxx นางนิดา บำรุงญาติ ครู 940 ครูชำนาญการพิเศษ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0813656813
11
373010058xxxx นางนิศรา ศรีอุ่นศรี ครู 760 ครูชำนาญการพิเศษ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0815267259
12
3 7101 00231 xxxx นางบุษรินทร์ จันทรโคโรม คนงาน 690 - - ปฏิบัติงาน 0879084548
13
3 7101 00650 xxxx นางปรียาภรณ์ เหมพันธ์ ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0812509460
14
5 7101 90019 xxxx นางปัทมา พุกนิลฉาย คนงาน 690 - - ปฏิบัติงาน 0891676922
15
375990002xxxx นางพรวรุณ จงประสิทธิ์ ครู 260 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0817635652
16
5 7101 90019 xxxx นางพวงเพ็ญ จรเอ้การ คนงาน 690 - - ปฏิบัติงาน 0861615313
17
3 7101 01021 xxxx นางพัสตร์วริน กาญจนถาวรวิบูล ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0818334667
18
310200124xxxx นางมณฑิรา ทองน้อย ครู 540 ครูชำนาญการ คหกรรม ปฏิบัติงาน 0898072036
19
3 7101 00180 xxxx นางยุเรต นุชวงค์ คนงาน 690 - - ปฏิบัติงาน 0871514429
20
5 7101 90019 xxxx นางรำยอง กันธรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ 690 - - ปฏิบัติงาน 0989320403
21
324990009xxxx นางฤดี ตันติวงศ์ ครู 250 ครูชำนาญการ การท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน 0819428528
22
312990019xxxx นางวรรณี เสนีย์พิชิตชัย ครู 170 ครูชำนาญการพิเศษ คหกรรม ปฏิบัติงาน 0861613038
23
373010023xxxx นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์ ครู 620 ครูชำนาญการพิเศษ พื้นฐษน ปฏิบัติงาน 0819711387
24
374030015xxxx นางวาสนา ศรีสุขโข ครู 660 ครูชำนาญการ ศิลปกรรม ปฏิบัติงาน 0856914439
25
3 7101 00077 xxxx นางวิมล แก้วตา คนงาน 690 - - ปฏิบัติงาน 0926084112
26
5 7101 90019 xxxx นางศิวพร นิ่มเจริญ หน.งานวางแผนและงบประมาณ 000 - - ปฏิบัติงาน 0810087237
27
314990011xxxx นางศุภางค์ศรี อ่ำสุดใจ ครู 620 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0861784906
28
370990027xxxx นางสายสมร สุขเสวบัณฑิต ครู 420 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0819418750
29
3 7109 00216 xxxx นางสาวกันต์กนิษฐ์ บุญชู เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) 300 - - ปฏิบัติงาน 0986649941
30
1 7199 00133 xxxx นางสาวกาญจนา นุชประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานบัญชี 500 - - ปฏิบัติงาน 0866424516
31
1 7109 00103 xxxx นางสาวกาญจนา รอดภัย เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 500 - - ปฏิบัติงาน 0993232276
32
316050004xxxx นางสาวกิตติ ทองสกุล ครู 540 ครูชำนาญการพิเศษ คหกรรม ปฏิบัติงาน 0818806211
33
3 7101 00374 xxxx นางสาวจิตรลดา สุริยะ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 500 - - ปฏิบัติงาน 0817749071
34
1 7103 00024 xxxx นางสาวจีรยา จงงดงาม ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0894839931
35
1 7199 00134 xxxx นางสาวชณิดาภา บุญศิริ เจ้าหน้าที่งานปกครอง 500 - - ปฏิบัติงาน 0822426922
36
323030021xxxx นางสาวณธษา สุจิตโต ครู 270 ไม่มีวิทยฐานะ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0818170319
37
310020203xxxx นางสาวณัฐนันท์ ม่วงเมือง ครู 060 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0818298481
38
310230014xxxx นางสาวดวงใจ หนูไชยา ครู 540 ครูชำนาญการ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0817732176
39
1 7199 00156 xxxx นางสาวดุษฎี เนื่องสกุล เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน 500 - - ปฏิบัติงาน 0884570100
40
182040004xxxx นางสาวทัศนีย์ ทอดทิ้ง ครู 270 ไม่มีวิทยฐานะ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0892876359
41
3 7101 00916 xxxx นางสาวธนิษฐา ชวดสุวรรณ์ ครู 000 - บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0810891294
42
1 7199 00260 xxxx นางสาวนพมาศ สำราญวงษ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 300 - - ปฏิบัติงาน 0885439363
43
471010000xxxx นางสาวนพวรรณ นิ่มเดช ครู 930 ครูชำนาญการ พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0615284866
44
1 7199 00178 xxxx นางสาวนริศรา สำราญวงษ์ ครู 000 - พื้นฐาน ปฏิบัติงาน 0875846857
45
1 7106 00107 xxxx นางสาวนฤมล ทองสุขมาก เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 500 - - ปฏิบัติงาน 0922499506
46
1 7199 00236 xxxx นางสาวนาฏยา นวยกระโทก เจ้าหน้าที่งานการเงิน 500 - - ปฏิบัติงาน 0852989932
47
371990005xxxx นางสาวนารีรัตน์ พันธ์วงศ์ ครู 320 ไม่มีวิทยฐานะ การท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน 0960251250
48
3 7109 00502 xxxx นางสาวนิชาภา นาคพรหม เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 500 - - ปฏิบัติงาน 0871537083
49
371990000xxxx นางสาวนิพาพรรณ มลศิริ ครู 640 ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงาน 0834153262
50
1 7109 00123 xxxx นางสาวนิภาวรรณ สอนใจ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการพยาบาล 500 - - ปฏิบัติงาน 0982479819