ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม "

  ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1
370060008xxxx นางกรรณิกา สายะสิทธิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0944965433 kannika-sit@hotmail.com
2
370070045xxxx นางกรุณา สมจิต ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การจัดการทั่วไป 0818802387 karuna_2.1@hotmail.com
3
370070028xxxx นางกฤษณา วรรณโสภี พนักงานทั่วไป มศ. 3
4
132100004xxxx นางจันจิรา คงสาคร ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0854651425 Jennyjah@windowslive.com
5
370970010xxxx นางจุไรรัตน์ แสงทอง เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0808022824
6
170990024xxxx นางชนิดา แก้วจีน เจ้าหน้าที่ ปวส. การบัญชี 0868131649 chaidapreecha@gmail.com
7
370070054xxxx นางชูขวัญ ลัคขณนานนท์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0895110092
8
570070001xxxx นางณญาดา น่วมทนงค์ เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การตลาด 0784069149 kuk_ka20@hotmail.com
9
370050117xxxx นางณฐพร คนทัด เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 0836955930
10
392060089xxxx นางบุญยิ่ง จันทร์เปี่ยม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี เคมี 0897465988 boonying2552@hotmail.com
11
370010050xxxx นางปาริชาติ ไผ่ล้อม ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0833166121 parichatp85@gmail.com
12
370070107xxxx นางพัชรินทร์ จันทรสุข ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี สุขศึกษา 0918806447 ten_na_ja@hotmail.com
13
393050035xxxx นางพิจิตร จอกลอย เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0873668162 bellbell2519@hotmail.com
14
370970006xxxx นางภัทรา ผงกุลา พนักงานราชการ ปริญญาตรี การตลาด 0819449406
15
310190003xxxx นางยุพา หวังเลี้ยงกลาง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 0839770468
16
310200224xxxx นางวรรณา หมดมลทิน ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 0814336839 Wannamod@hotmail.com
17
370990036xxxx นางวริศรา โพธิ์งาม เจ้าหน้าที่ ปวท. การบัญชี 0871009104 warissarapum@hotmail.com
18
370070016xxxx นางศิริรัตน์ เชื่อได้ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศกรรมสิ่งทอ 0871659592 shuttlefly@hotmai.com
19
425990000xxxx นางสมจิต มั่งมีสิทธิ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ 0840203200
20
370970008xxxx นางสมบูรณ์ พุทธชัยยงค์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ 0954141515
21
370070055xxxx นางสัจจา เดชจินดา เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0890270181 satjar_pom@hotmail.com
22
7000256000xxxx นางสาวGUO YINGJIE ปริญญาตรี สอนภาษาจีนเพื่อนานาชาติ
23
170990096xxxx นางสาวกรรณิการ์ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ ปวส. การตลาด 0929849098 Kunnika_mini@hotmail.com
24
310050035xxxx นางสาวกุลณสร วิเศษรจนา ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย 0985862151 kulnasorn@hotmail.com
25
377030007xxxx นางสาวจันทรัสม์ ดวงจันทร์ ครู ปริญญาโท คณิตศาสตร์ศึกษา 0812916647 CHANTARAS1@hotmail.com
26
170970012xxxx นางสาวจิราพร จุ้ยเจริญ เจ้าหน้าที่ ปวส. การบัญชี 0989975704 jiraphonauy@gmail.com
27
170040014xxxx นางสาวจุฑามาศ มหัทธนะประดิษฐ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0896998728 Joom_2533@hotmail.com
28
310210024xxxx นางสาวชญานิศา ทองพิทักษ์เดชา ครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0986607055 yui_pkk@hotmail.com
29
170970013xxxx นางสาวชลธิชา สังขนวม เจ้าหน้าที่ ปวส. การบัญชี 0832264313 Looknum_Aofza@hotmail.com
30
170040020xxxx นางสาวชุติมา กำนิจอุย ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี เคมี 0853733732 ple-chu@hotmail.com
31
170970011xxxx นางสาวทัศนีย์ พันธุ เจ้าหน้าที่ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0806593916 tach.rd@gmail.com
32
170970015xxxx นางสาวธิติมา ธรรมจง เจ้าหน้าที่ ปวส. การบัญชี 0904985450 Kao_wanyen@hotmail.com
33
170990032xxxx นางสาวพรพิมล เกิดผล ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 0802111945 i_am_sucrose@hotmail.com
34
126990002xxxx นางสาวพรรณภาภรณ์ เม้าราษี ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0840873807 berryple5@gmail.com
35
170990058xxxx นางสาวพริมา สายะสิทธิ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการโรงแรม 0865718199 parima_s2612@hotmail.com
36
170990020xxxx นางสาวพัชราภรณ์ จ้อยประเสริฐ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0874331233 Pacharaporn165@gmail.com
37
174980012xxxx นางสาวพัชรินทร์ จุเฉย ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 0800238263
38
310150106xxxx นางสาวพิศมัย เทพเทียนชัย ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ 0819429769
39
170030005xxxx นางสาวมนทิรา ทองคำ เจ้าหน้าที่ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0843429386
40
170990024xxxx นางสาวมนัญชยา ชุนเกษา เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ 0837868266 tucksangrawee@gmail.com
41
370070015xxxx นางสาวราตรี สิงห์เหยาะ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การตลาด 0817774524 ratee15@windowslive.com
42
348990008xxxx นางสาวรุจา เชาวน์สวน ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 0811952130 Jar_shao@hotmail.com
43
170970016xxxx นางสาววราภรณ์ สอนถวิล เจ้าหน้าที่ ปวส. การบัญชี 0838536724 Waraphornza@hotmail.com
44
370090004xxxx นางสาววิศัลยา นนท์ธีระวิริยะ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 0819411546 slver_bowl@hotmail.com
45
370060006xxxx นางสาวศุภร ชินะเกตุ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท พัฒนศึกษา 0831891571
46
'170990006xxxx นางสาวสาวิตรี บุญทรง ครูพิเศษสอน ปริญญาโท สหวิททยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 0989156465 jdai1820@gmail.com
47
114990029xxxx นางสาวสุขุมาลย์ ไชยจิตร เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การจัดการ 0876661494 valentine-cub@hotmail.com
48
125010009xxxx นางสาวสุจิตรา อุดมวิทยานุกูล ครู ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0982831746 nokvie@hotmail.com
49
170990010xxxx นางสาวสุดาทิพย์ คงทิม เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การตลาด 0851822429
50
170970006xxxx นางสาวสุดารัตน์ ฉิมพาลี เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การบัญชี 0971233442 Milk_55accoung@hotmail.com