ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 302 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4 5 6
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1
EC165xxxx Mr.Bryan Eriman Berba ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี English 836972419
2
370990025xxxx จ.ส.อ.อนันต์เดช ประพันธ์พจน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการนิเทศ 892546652
3
370990040xxxx น.ส.ปิ่นมณี ธรรมโสภินท์กุล ครูผู้ช่วย ปริญญาโท การสาอนภาษาอังกฤษ 896107060 pin_victory@hotmail.com
4
370080030xxxx นางกรณิการ์ พุทธทิพย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 890597333 kornika_puttip@hotmail.com
5
370080010xxxx นางกาญจนา กู้สุจริต ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 838317554 kanjana6472@gmail.com
6
374020055xxxx นางกานติมา ปรักมานนท์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 619491992 krujiw_pm@hotmail.com
7
370040008xxxx นางกิจจิญา อึ่งทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 812701392
8
347010023xxxx นางกุลธิดา นาคีสินธุ์ ครู ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 870857567 Koolthida_nakee@hotmail.com
9
313010040xxxx นางกุลรภัส หลวงเทพ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษา (เลขานุการ) 818441397 kucrapas.nn@hotmail.com
10
371010091xxxx นางจันทนา สกูลคง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 853455244 tojun50@gmail.com
11
370010097xxxx นางจันทรรัตน์ แก้วล้อม ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 897462054
12
370970008xxxx นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์เต็ง เจ้าหน้าที่ประจำโรงอาหาร มัธยมศึกษา 032337228 ต่อ 178
13
330210021xxxx นางจามีกร คำเทียน ครู ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การตลาด) 982681659 jamee.mammy@gmail.com
14
317050006xxxx นางจุฑามาศ คงหมวก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี สังคมศึกษา 863516579
15
310120286xxxx นางจุฑามาส เพ็งนิ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา 899801124 jutamas1961.p@gmail.com
16
570010000xxxx นางชลิตา พักเที่ยง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน อนุปริญญา การเลขานุการ 890432496
17
370010033xxxx นางณัชมน อำนวยชัย การเลขานุการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 890396760 Kranatchamon@gmail.com
18
370990036xxxx นางทิพวัลย์ เล่งฮ้อ ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 890545595 applejung21@hotmail.com
19
310200005xxxx นางนพมาศ วัฒนาโภคยกิจ บุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตร38ค.(2) ชำนาญงาน ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 988285415
20
371020025xxxx นางนิจชนันท์ ธาระงาม เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ อนุปริญญา การบัญชี 032337228 ต่อ 170
21
370990008xxxx นางบังเอิญ คำจันทร์ พนักงานพิมพ์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 032337228ต่อ142
22
310200012xxxx นางบุบผา วินิจฉัยกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 867986891 bubpa_rtc@hotmail.com
23
366010016xxxx นางบุษกร คำเปลว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 897440594 rodrungsi@hotmail.com
24
370010023xxxx นางประไพ ยิ้มศรีไส เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ประถมศึกษา 032337228 ต่อ 172
25
370060008xxxx นางพรพรรณ วัฒนวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 819956456 w_pp_27@hotmail.com
26
364070033xxxx นางพิมพิกาข์ จันทนะโสตถิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท จิตวิทยาชุมชน 986595562
27
310070082xxxx นางภมาพร พุทธิกีฏกวีวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ธุรกิจศึกษา (การตลาด) 890055116 kernfarpot@gmail.com
28
376040010xxxx นางภัคนิภา มณีโชติ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ 812939614 pak_nipa@hotmail.com
29
410180003xxxx นางภัทรกร เฟื่องฟู ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 818586565
30
319020038xxxx นางยอดศิล ภาชนะทิพย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การบัญชี 955548309
31
370010089xxxx นางยุพา หมีสกุล เจ้าหน้าที่ประจำโรงอาหาร ประถมศึกษา 032337228 ต่อ 176
32
311040136xxxx นางยุวดี พนมพรสุวรรณ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาตรี
33
373030001xxxx นางรสริน เอี้ยงผล ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 890418706
34
373990028xxxx นางรัชนี เตชะเทียนวิจิตร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ 820509679
35
324060012xxxx นางราตรี โพธิ์เต็ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย 868847050
36
380030008xxxx นางละออ โพธิภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ธุรกิจศึกษา 819427871 laor810@gmail.com
37
310080021xxxx นางลัดดา พิมพ์สกุลานนท์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 814416183 ladda109@gmail.com
38
376010032xxxx นางลำพึง วุฒิอำพล ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) 840784381
39
310120254xxxx นางวนัดดา สุวรรณเกษ บุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตร38ค.(2) ชำนาญงาน ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 819410045
40
570990001xxxx นางวริศณิชา สร้อยผาบ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 970751945
41
370990030xxxx นางวัฒนาพร สุวรรณพานิช ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบัญชี 815724587
42
347990023xxxx นางวาณีพร ธำรงเวียงผึ้ง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี การวัดผลการศึกษา 944937885 fairzmon@hotmail.com
43
571050000xxxx นางศรัญญา สวัสดิ์มงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การตลาด 867599538 CLN_MM2508@hotmail.com
44
370010102xxxx นางศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง ครู ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 617560707 siriwan.ao@gmail.com
45
310120076xxxx นางสมจิตร วรรณชะนะ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 972518705
46
347140008xxxx นางสมถวิล กุลสอนนาน วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 871692545 somw385@gmail.com
47
370010000xxxx นางสมหมาย เชิงจำเนียร ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี พลศึกษา 817638255
48
170990052xxxx นางสาวกรธนา โพธิ์เต็ง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ศึกษา 952467720 kornthana.p@gmail.com
49
130130010xxxx นางสาวกัญญารัตน์ คงประทีป พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ปริญญาตรี โภชนาการและการจัดการ
50
372090086xxxx นางสาวกัลยา ลูกรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ jimgunlaya@gmail.com