ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

  ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1
310120098xxxx นางขนิษฐา หน่อสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย
2
373010072xxxx นางขวัญนภา ธานีรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบัญชี
3
373010169xxxx นางจิตรลดา ธาระหาญ พนักงานราชการ ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4
373010166xxxx นางจินตนา สายยืด ลูกจ้างประจำ ม.6
5
310060312xxxx นางชนิตา ศรีทองคำ ครู ชำนาญการ ปริญญษโท ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6
331050028xxxx นางฐาปนีย์ มหารัตนวงศ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
7
386010034xxxx นางนาถระพินทร์ เบ็ญจวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
8
390990033xxxx นางพรรัตน์ อินทรนุรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
9
365010108xxxx นางยุพิน เพ็ชรประดิษฐ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การเลขานุการ
10
310200215xxxx นางวทัญญู อุทุมพร ครู ชำนาญการ ปริญญาโท จิตวิทยาพัฒนาการ
11
373020076xxxx นางวัลรุณี เชื้อพิบูลย์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี สังคมศึกษา
12
367010108xxxx นางสาวกรพัส ปิ่นขาว ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0962871819 jcabsy1983@hotmail.com
13
176990018xxxx นางสาวกอบแก้ว อุดมเกษตรรัตน์ ครู ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
14
174990016xxxx นางสาวกุสุมา สิบแม่แต่ ครูผู้ช่วย ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
15
372980002xxxx นางสาวจันทร์ฉาย ขันทอง ลูกจ้างชั่วคราว ป.4
16
365060066xxxx นางสาวจิดาภา รอดสิน ครูผู้ช่วย ปริญญาโท บริหารการศึกษา
17
370060033xxxx นางสาวฉัตริธิชา ไฮ้นุกุล ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การบัญชี
18
370990039xxxx นางสาวฐิติชล เถาว์ศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การออกแบบตกแต่งภายใน
19
170990087xxxx นางสาวทัดดาว ชื่นด้วง ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 0829758823 ikiller-mint@hotmail.com
20
373010154xxxx นางสาวธิติพร ฉันทรัชดา ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
21
370050097xxxx นางสาวนฤมล อบบุญ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การตลาด
22
110200089xxxx นางสาวนฤมล เหรียญทองวัฒนา ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
23
352990045xxxx นางสาวนิโลบล ลัยยะนาถ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การเลขานุการ
24
331090021xxxx นางสาวบัวผัน วงศ์สมอ ลูกจ้างชั่วคราว ป.7
25
'140990100xxxx นางสาวปาริชาติ พุทธจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาไทย 0822522682 Bau_Panchart@hotmail.com
26
130990030xxxx นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
27
373010167xxxx นางสาวมนัสนันท์ สัมฤทธิ์วงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การจัดการทั่วไป
28
371060060xxxx นางสาวรสิตา เพิ่มนาม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ปริญญาตรี การจักการชุมชน
29
372990022xxxx นางสาวรัตติยา โมพันธ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ปริญญตรี บริหารทั่วไป
30
373010050xxxx นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยง พนักงานราชการ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
31
313010024xxxx นางสาวลัญจิตา ศรีสดสุข ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
32
386030023xxxx นางสาวลำใย บุญหนัก ลูกจ้างชั่วคราว ป.4
33
335080039xxxx นางสาววิไลพร สุนิพัฒน์ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0654169765 linly-362936@hotmail.com
34
283990002xxxx นางสาวศรวณีย์ นุขนุ่ม ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
35
170990079xxxx นางสาวศศิชา สิงห์โต ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0871696510 sasichahhl@outlook.co.th
36
170980010xxxx นางสาวสลักจิต พุทธา ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0848048443
37
170990071xxxx นางสาวสาวิตรี สวัสดี ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
38
373010106xxxx นางสาวสุมาลี โพธิ์ชุ่ม จ้างเหมาบริการ ป.4
39
373010034xxxx นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การบัญชี
40
310180144xxxx นางสาวอรสา บัณฑิตศรี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์
41
373990039xxxx นางสาวอริสรา นะวาระหะคุณ ลูกจ้างชั่วคราว ศิลปศาสตร์
42
373020089xxxx นางสาวอุษา ห้วยหงษ์ทอง ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ 0889876192 usapoo2525@gmail.com
43
134990014xxxx นางสาวเทียนนิดตา จันดารัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การจัดการทั่วไป 0963170911 aundamun1052@gmail.com
44
280990001xxxx นางสาวเสาวภา สุขไกร ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การเลขานุการ 0895484675 saanapasukkrai@gmail.com
45
370010056xxxx นางสุพรรณี วงศ์สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
46
373990029xxxx นางสุพิษ สัตย์ซื่อ ลูกจ้างประจำ ป.7
47
170980025xxxx นางอมรเลิศ พันธ์แจ่ม ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. การจัดการทั่วไป
48
373010167xxxx นางอังศุมาริน แสนคำ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0909877969
49
310120134xxxx นายกฤตนัน จั่นรัด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
50
373010067xxxx นายกฤษจา ดอนทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา