ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3 4
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1
1170200xxxx MS. RINZIN WANGMO ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
2
1121200xxxx MS.SNEHA SUBBA ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
3
142990012xxxx น.ส.กรรณิการ์ ดีบุรี ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
4
119990035xxxx น.ส.กัญญาณัฐ อุนะพำนัก เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
5
331040087xxxx น.ส.ขวัญเรือน โนนพิมาย เจ้าหน้าที่งานปกครอง ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
6
140970006xxxx น.ส.จินัฎฐา หาจันทร์ ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
7
119990016xxxx น.ส.ชนิดา วงษ์ชุน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ปวส. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
8
119990028xxxx น.ส.ฐิติกานต์ ปิ่นวิเศษ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ปวส. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
9
116010028xxxx น.ส.ณัฐปภัสร์ เฮ้าเดชไพบูลย์ ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
10
330990105xxxx น.ส.ดลนภา ปลั่งกลาง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
11
319990015xxxx น.ส.ดวงฤทัย จันทรี เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ปวส. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
12
148990009xxxx น.ส.ธิติพร นิลสาขา ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
13
126990012xxxx น.ส.นลินี เขตรเขื่อน ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
14
119990014xxxx น.ส.นิศาชล ปทุมรัตน์ ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
15
134070040xxxx น.ส.บุญวิไล แสงศรี เจ้าหน้าที่งานการเงิน ปวส. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
16
119990045xxxx น.ส.ประภัสสร มิ่งสมร เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี ปวส. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
17
319970000xxxx น.ส.พัชรินทร์ สุวรรณบุตร ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
18
110050096xxxx น.ส.มณิกานต์ ทวีโคตร ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
19
160999004xxxx น.ส.ระวิพรขนิษฐ์ สนิทพ่วง ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
20
316020013xxxx น.ส.รัชฎาพร จันทรัตน์ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
21
119960004xxxx น.ส.รัฐระพี ยุทธวิธี ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
22
167050018xxxx น.ส.วรรนิสา สุขสวัสดิ์ ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
23
119990042xxxx น.ส.ศศิธร ศรีมาลา เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ปวส. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
24
119990045xxxx น.ส.ศิรประภา ผ่องพรรณ เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ปวส. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
25
319990009xxxx น.ส.สาริศา ยาดี ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
26
319990001xxxx น.ส.สุปรียา ยอดโต เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
27
319010046xxxx นางจำรูญ ปิ่นวิเศษ เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี ปวส. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
28
314030018xxxx นางจินตนา ยอดน้ำคำ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
29
310060217xxxx นางฐานุตรา จันทรเกตุ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท การจัดการ 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
30
314020004xxxx นางณัชชา ม่วงวิจิตร พนักงานพัสดุ ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
31
310090431xxxx นางณัฏฐ์พัชร์ เรืองกิจ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
32
380090063xxxx นางดรัลรัตน์ ภิรมกิจ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
33
117060001xxxx นางถนอมจิตต์ ลาโม้ ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
34
319990021xxxx นางทิพย์วรรณ ทองคำ นักการภารโรง ปวช. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
35
319090000xxxx นางทิพวรรณ สดีเดช ครู ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
36
340100099xxxx นางธนภัสสร บุญน้อม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
37
319990009xxxx นางธนวรรณ กันตาภิรมย์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
38
319990009xxxx นางธาริณี จาริต นักการภารโรง ม.3 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
39
362050029xxxx นางนงนุช เดชพิทักษ์ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
40
310050225xxxx นางนพพรรณ จาเลิศ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
41
319990049xxxx นางนวพร ตุงใย ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
42
314050032xxxx นางบุญสม เวชกรรม พนักงานธุรการ ปวส. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
43
319010046xxxx นางประคอง ศรีแก้ว นักการภารโรง ม.3 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
44
319990038xxxx นางมรกต ทองอยู่ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
45
342990002xxxx นางระวีวรรณ ดวงหิรัญ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
46
319990009xxxx นางรัชนีกร ชูระหงษ์ พนักงานธุรการ ปวช. 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
47
354060027xxxx นางลัดดา ทิพย์ศรี เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ ม.6 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
48
195990012xxxx นางวรรณฤดี ยอดคุณ เจ้าหน้าที่งานประคุณภาพ ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
49
314090002xxxx นางวราพัณณ์ วัฒนาพงศ์ศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครูชำนาญการ ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th
50
334190041xxxx นางวัชราพร ศรีใส เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ปริญญาตรี 036230495 saraburi03@vec.mail.go.th