ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลการบันทึกการเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่ายของแต่ละวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ รายรับ รายจ่ายของ

ข้อมูลด้านงบประมาณ


ข้อมูลงบประมาณ

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
   
แสดงรายการ ประเภทงบประมาณ :
แสดงรายการ ตามปีงบประมาณ :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
51 2560 งบอื่น ๆ โครงการเสริมสร้างนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้รับจัดสรร 204,000.00
52 2560 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เบิกจ่าย 1,291,500.00
53 2560 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน เบิกจ่าย 2,851,000.00
54 2560 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เบิกจ่าย 1,354,225.00
55 2560 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน เบิกจ่าย 7,300,600.00
รวมทั้งสิ้น

13,001,325.00