ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลการบันทึกการเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่ายของแต่ละวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ รายรับ รายจ่ายของ

ข้อมูลด้านงบประมาณ


ข้อมูลงบประมาณ

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
   
แสดงรายการ ประเภทงบประมาณ :
แสดงรายการ ตามปีงบประมาณ :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เบิกจ่าย 4,209,096.00
2 2560 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้รับจัดสรร 1,134,900.00
3 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เบิกจ่าย 1,002,900.00
4 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 4,209,100.00
5 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 1,391,100.00
6 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 292,000.00
7 2560 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผุู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 130,000.00
8 2560 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) โครงหลังคาอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ได้รับจัดสรร 3,778,000.00
9 2560 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ได้รับจัดสรร 2,444,000.00
10 2560 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้รับจัดสรร 1,160,900.00
11 2560 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 7,323,550.00
12 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ ได้รับจัดสรร 98,000.00
13 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ได้รับจัดสรร 15,000.00
14 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง ได้รับจัดสรร 30,000.00
15 2560 งบอื่น ๆ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 30,000.00
16 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.voc.Ed.) ได้รับจัดสรร 20,000.00
17 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.voc.Ed.) เบิกจ่าย 20,000.00
18 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครุูอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 189,600.00
19 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ได้รับจัดสรร 117,600.00
20 2560 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปี 2560 (กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้กับโรงเรียน ตชด. ได้รับจัดสรร 160,000.00
21 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการขยายดโอกาสและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ได้รับจัดสรร 31,000.00
22 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ได้รับจัดสรร 790,000.00
23 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช่จ่ายโครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับจัดสรร 50,000.00
24 2560 งบอื่น ๆ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ได้รับจัดสรร 354,000.00
25 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ประชาชน ได้รับจัดสรร 350,000.00
26 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 1,002,900.00
27 2560 งบดำเนินงาน ปวช. เงินสมทบประกันสังคม ได้รับจัดสรร 41,100.00
28 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดฝึกเทคโนโลยีเครื่องมือกล ได้รับจัดสรร 1,239,000.00
29 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดฝึกเทคโนโลยีเครื่องมือกล เบิกจ่าย 1,239,000.00
30 2560 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) โครงหลังค่าอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เบิกจ่าย 3,778,000.00
31 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เบิกจ่าย 15,000.00
32 2560 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เบิกจ่าย 1,134,900.00
33 2560 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน เบิกจ่าย 562,120.00
34 2560 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน เบิกจ่าย 7,323,550.00
35 2560 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เบิกจ่าย 1,160,900.00
36 2560 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปี 2560 (กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้กับโรงเรียน ตชด. เบิกจ่าย 160,000.00
37 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เบิกจ่าย 1,391,099.00
38 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เบิกจ่าย 292,000.00
39 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนอยากจน ได้รับจัดสรร 30,000.00
40 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนอยากจน เบิกจ่าย 30,000.00
41 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เบิกจ่าย 354,000.00
42 2560 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน เบิกจ่าย 2,443,947.00
43 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 130,000.00
44 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เบิกจ่าย 643,999.00
45 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง เบิกจ่าย 30,000.00
46 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ ได้รับจัดสรร 820,200.00
47 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ เบิกจ่าย 820,200.00
48 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 30,000.00
49 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณธรรมมาตรฐาน เบิกจ่าย 30,996.00
50 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ เบิกจ่าย 98,000.00
รวมทั้งสิ้น

54,131,657.00