ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลการบันทึกการเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่ายของแต่ละวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ รายรับ รายจ่ายของ

ข้อมูลด้านงบประมาณ


ข้อมูลงบประมาณ

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
   
แสดงรายการ ประเภทงบประมาณ :
แสดงรายการ ตามปีงบประมาณ :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 1,164,000.00
2 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องบัญชี ได้รับจัดสรร 2,000,000.00
3 2560 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปรับปรุงหลังค่าฝ้าเพดาน ได้รับจัดสรร 3,742,700.00
4 2560 งบอื่น ๆ โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชุมชน Fix it center เบิกจ่าย 350,000.00
5 2560 งบอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับจัดสรร 1,354,225.00
6 2560 งบอุดหนุน จัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรร 7,361,600.00
7 2560 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้รับจัดสรร 1,291,500.00
8 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ยกระดับทางการศึกษา ได้รับจัดสรร 52,700.00
9 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ได้รับจัดสรร 3,829,800.00
10 2560 งบดำเนินงาน ปวส. เสมาร่วมใจ "ทำดีเพื่อพ่อ" ได้รับจัดสรร 80,000.00
11 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรนะภาคฤดูร้อน ได้รับจัดสรร 168,000.00
12 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 2,278,200.00
13 2560 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับจัดสรร 655,730.00
14 2560 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ได้รับจัดสรร 2,851,000.00
15 2560 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ได้รับจัดสรร 117,600.00
16 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนการศึกษาทุนกุมารี ได้รับจัดสรร 30,000.00
17 2560 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน ได้รับจัดสรร 189,600.00
18 2560 งบอื่น ๆ โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชุมชน Fix it center ได้รับจัดสรร 350,000.00
19 2560 งบอื่น ๆ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิศึกษา ได้รับจัดสรร 39,000.00
20 2560 งบอื่น ๆ โครงการลดปัญหาออกกลางคัน ได้รับจัดสรร 35,000.00
21 2560 งบอื่น ๆ โครงการอาชีพัฒนา (รร.บ้านไร่) ได้รับจัดสรร 120,000.00
22 2560 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ศูนย์บ่มเพาะ) ได้รับจัดสรร 70,000.00
23 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่นานาชาติ ได้รับจัดสรร 480,000.00
24 2560 งบอื่น ๆ โครงการบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้รับจัดสรร 85,000.00
25 2560 งบอื่น ๆ โครงการขยายโอกาสสถานศึกษาวิชาชีพคนพิการ ได้รับจัดสรร 40,000.00
26 2560 งบอื่น ๆ โครงการสนับสนุนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้รับจัดสรร 16,000.00
27 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาเสริมสร้างชีวิตครู อาจารย์ ได้รับจัดสรร 412,400.00
28 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เบิกจ่าย 1,134,900.00
29 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ เบิกจ่าย 3,278,200.00
30 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เบิกจ่าย 3,829,800.00
31 2560 งบดำเนินงาน ปวส. เสมาร่วมใจ "ทำดีเพื่อพ่อ" เบิกจ่าย 79,995.00
32 2560 งบอื่น ๆ หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรนะภาคฤดูร้อน เบิกจ่าย 168,000.00
33 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนการศึกษาทุนกุมารี เบิกจ่าย 30,000.00
34 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องบัญชี เบิกจ่าย 1,979,000.00
35 2560 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน เบิกจ่าย 117,600.00
36 2560 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน เบิกจ่าย 189,600.00
37 2560 งบอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์พันธ์พืช เบิกจ่าย 30,000.00
38 2560 งบอื่น ๆ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิศึกษา เบิกจ่าย 39,000.00
39 2560 โครงการอาชีพัฒนา (รร.บ้านไร่) เบิกจ่าย 120,000.00
40 2560 งบอื่น ๆ โครงการหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) เบิกจ่าย 853,700.00
41 2560 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ศูนย์บ่มเพาะ) เบิกจ่าย 70,000.00
42 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่นานาชาติ เบิกจ่าย 480,000.00
43 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน เบิกจ่าย 479,400.00
44 2560 งบอุดหนุน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เบิกจ่าย 204,000.00
45 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เบิกจ่าย 1,000,000.00
46 2560 งบอื่น ๆ โครงการขยายโอกาสสถานศึกษาวิชาชีพคนพิการ เบิกจ่าย 40,000.00
47 2560 งบอุดหนุน หารายได้ระหว่างเรียน เบิกจ่าย 10,000.00
48 2560 งบอื่น ๆ โครงการสนับสนุนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เบิกจ่าย 16,000.00
49 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาเสริมสร้างชีวิตครู อาจารย์ เบิกจ่าย 412,100.00
50 2560 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปรับปรุงหลังค่าฝ้าเพดาน เบิกจ่าย 3,740,000.00
รวมทั้งสิ้น

47,465,350.00