ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลการบันทึกการเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่ายของแต่ละวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ รายรับ รายจ่ายของ

ข้อมูลด้านงบประมาณ


ข้อมูลงบประมาณ

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
   
แสดงรายการ ประเภทงบประมาณ :
แสดงรายการ ตามปีงบประมาณ :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม "

  ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา ได้รับจัดสรร 20,000.00
2 2560 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ ได้รับจัดสรร 110,000.00
3 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ ได้รับจัดสรร 650,000.00
4 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ เบิกจ่าย 650,000.00
5 2560 งบอื่น ๆ โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 257,000.00
6 2560 งบอื่น ๆ โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 200,000.00
7 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษานานาชาติ ได้รับจัดสรร 180,000.00
8 2560 งบอื่น ๆ โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษานานาชาติ เบิกจ่าย 180,000.00
9 2560 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูฯ ได้รับจัดสรร 490,600.00
10 2560 งบอื่น ๆ โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูฯ เบิกจ่าย 489,070.00
11 2560 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ เบิกจ่าย 110,000.00
12 2560 งบอื่น ๆ โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ ได้รับจัดสรร 150,000.00
13 2560 งบอื่น ๆ โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ เบิกจ่าย 149,986.00
14 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี(ปวส.) ได้รับจัดสรร 42,500.00
15 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี(ปวส.) เบิกจ่าย 42,500.00
16 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เบิกจ่าย 759,000.00
17 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 759,000.00
18 2560 งบบุคลากร ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ได้รับจัดสรร 25,600.00
19 2560 งบบุคลากร ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง เบิกจ่าย 21,683.00
20 2560 งบดำเนินงาน ปวช. รายการงบประจำ ได้รับจัดสรร 1,925,700.00
21 2560 งบดำเนินงาน ปวช. รายการงบประจำ เบิกจ่าย 1,925,656.00
22 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น รายการงบประจำ ได้รับจัดสรร 180,000.00
23 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น รายการงบประจำ เบิกจ่าย 179,864.00
24 2560 งบดำเนินงาน ปวส. รายการงบประจำ ได้รับจัดสรร 3,696,000.00
25 2560 งบดำเนินงาน ปวส. รายการงบประจำ เบิกจ่าย 3,695,916.00
26 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ลิฟท์ยกรถชนิด 2 เสา อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับจัดสรร 339,000.00
27 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ลิฟท์ยกรถชนิด 2 เสา อิเล็กทรอนิกส์ เบิกจ่าย 339,000.00
28 2560 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 5,239,000.00
29 2560 งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ เบิกจ่าย 5,239,000.00
30 2560 งบอุดหนุน โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้รับจัดสรร 319,000.00
31 2560 งบอุดหนุน โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ เบิกจ่าย 319,000.00
32 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี(ปวช.) ได้รับจัดสรร 15,000.00
33 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี(ปวช.) เบิกจ่าย 15,000.00
34 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ได้รับจัดสรร 36,000.00
35 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม เบิกจ่าย 36,000.00
36 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา เบิกจ่าย 20,000.00
37 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษา ได้รับจัดสรร 15,000.00
38 2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษา เบิกจ่าย 15,000.00
39 2560 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ได้รับจัดสรร 117,600.00
40 2560 งบอื่น ๆ โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน เบิกจ่าย 117,600.00
41 2560 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวะพัฒนา ได้รับจัดสรร 540,000.00
42 2560 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวะพัฒนา เบิกจ่าย 539,967.00
43 2560 งบอื่น ๆ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ ได้รับจัดสรร 30,000.00
44 2560 งบอื่น ๆ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ เบิกจ่าย 29,874.00
45 2560 งบอื่น ๆ โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับจัดสรร 852,000.00
46 2560 งบอื่น ๆ โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เบิกจ่าย 851,837.00
47 2560 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์ ได้รับจัดสรร 557,520.00
48 2560 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์ เบิกจ่าย 468,280.00
49 2560 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้รับจัดสรร 1,111,500.00
50 2560 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เบิกจ่าย 955,800.00
รวมทั้งสิ้น

35,008,053.00