ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อมูลด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลการบันทึกการเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่ายของแต่ละวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ รายรับ รายจ่ายของ

ข้อมูลด้านงบประมาณ


ข้อมูลงบประมาณ

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

 
   
แสดงรายการ ประเภทงบประมาณ :
แสดงรายการ ตามปีงบประมาณ :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณ รายการ ประเภท งบประมาณ
1 2560 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้รับจัดสรร 3,199,500.00
2 2560 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ได้รับจัดสรร 1,544,910.00
3 2560 งบอุดหนุน ค่าหนังสือ ได้รับจัดสรร 6,717,000.00
4 2560 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้รับจัดสรร 3,190,575.00
5 2560 งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เบิกจ่าย 2,773,800.00
6 2560 งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน เบิกจ่าย 1,347,060.00
7 2560 งบอุดหนุน ค่าหนังสือ เบิกจ่าย 4,648,280.00
8 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เบิกจ่าย 6,505,588.00
9 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 5,771,800.00
10 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรร 6,790,600.00
11 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร 1,670,000.00
12 2560 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 1,539,969.00
13 2560 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เบิกจ่าย 3,873,897.00
14 2560 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เบิกจ่าย 1,740,501.00
15 2560 งบอุดหนุน อุดหนุนขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรร 20,070,300.00
16 2560 งบอุดหนุน อุดหนุนขั้นพื้นฐาน เบิกจ่าย 15,070,300.00
17 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ได้รับจัดสรร 1,920,000.00
18 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เบิกจ่าย 1,850,000.00
19 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตรวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเฉพาะทาง Excellent Model School เบิกจ่าย 5,692,000.00
20 2560 งบอื่น ๆ ค่าโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบูรณาการเพื่อสร้างงาน สร้าอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ได้รับจัดสรร 550,000.00
21 2560 งบอื่น ๆ ค่าโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบูรณาการเพื่อสร้างงาน สร้าอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน เบิกจ่าย 272,903.00
22 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรร 189,600.00
23 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา เบิกจ่าย 173,800.00
24 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ได้รับจัดสรร 117,600.00
25 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน เบิกจ่าย 107,800.00
26 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา ได้รับจัดสรร 396,000.00
27 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เบิกจ่าย 358,800.00
28 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลัก ได้รับจัดสรร 528,200.00
29 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลัก เบิกจ่าย 304,080.00
30 2560 งบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ได้รับจัดสรร 35,000.00
31 2560 งบอื่น ๆ โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้นและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับจัดสรร 74,000.00
32 2560 งบอื่น ๆ โครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้นและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เบิกจ่าย 22,000.00
33 2560 งบอื่น ๆ โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้รับจัดสรร 20,000.00
34 2560 งบอื่น ๆ โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เบิกจ่าย 7,711.00
35 2560 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน(Fix it Center) ได้รับจัดสรร 1,140,000.00
36 2560 งบอื่น ๆ โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน(Fix it Center) เบิกจ่าย 505,560.00
37 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ได้รับจัดสรร 692,570.00
38 2560 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เบิกจ่าย 686,090.00
39 2560 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตรวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาการศึกษาเฉพาะทาง Excellent Model School ได้รับจัดสรร 6,000,000.00
40 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้น ได้รับจัดสรร 582,000.00
41 2560 งบดำเนินงาน ระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้น เบิกจ่าย 404,445.00
42 2560 งบบุคลากร โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับจัดสรร 1,275,000.00
43 2560 งบบุคลากร โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ เบิกจ่าย 850,321.00
44 2560 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บ่มเพาะ)ใน อศจ. ได้รับจัดสรร 147,000.00
45 2560 งบอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บ่มเพาะ)ใน อศจ. เบิกจ่าย 19,865.00
46 2560 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้รับจัดสรร 140,000.00
47 2560 งบอื่น ๆ โครงการอาชีวะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เบิกจ่าย 139,920.00
48 2560 งบอื่น ๆ ค่าจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ได้รับจัดสรร 1,067,500.00
49 2560 งบอื่น ๆ โครงการ PTT Enging Tune up มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ได้รับจัดสรร 22,600.00
50 2560 งบอื่น ๆ โครงการ PTT Enging Tune up มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน เบิกจ่าย 22,600.00
รวมทั้งสิ้น

112,769,045.00