ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นการรวบรวมหลักสูตร หรือแผนการเรียนในแต่ละวิทยาลัย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2560 2202-การตลาด แผนการเรียน (ต่างสาขา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
2 2560 2202-การตลาด แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3 2560 21xx-เทคโนโลยีงานเชื่อมะ แผนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
4 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
5 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
6 2560 2302-การออกแบบ แผนการเรียน (ต่างสาขา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
7 2560 2302-การออกแบบ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
8 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียน (ต่างสาขา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
9 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
10 2560 2201-การบัญชี แผนการเรียน (ต่างสาขา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
11 2560 2201-การบัญชี แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
12 2560 2xxx-เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
13 2560 2xxx-เคมีสิ่งทอ แผนการเรียน (ต่างสาขา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
14 2560 2xxx-เคมีสิ่งทอ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
15 2560 2xxx-เทคโนโลยีสิ่งทอ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
16 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
17 2560 23xx-การโรงแรม แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
18 2560 2308-คอมพิวเตอร์กราฟฟิก แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
19 2560 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
20 2560 เคมีสิ่งทอ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
21 2560 เทคโนโลยีสิ่งทอ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
22 2560 2302-การออกแบบ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
23 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
24 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
25 2560 2103-ช่างเชื่อมโลหะ แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
26 2560 2202-การตลาด แผนการเรียนหลักสุตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
27 2560 2201-การบัญชี แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556