ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นการรวบรวมหลักสูตร หรือแผนการเรียนในแต่ละวิทยาลัย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน


ข้อมูลหลักสูตร และแผนการเรียน

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ ปีการศึกษา สาขาวิชา ชื่อหลักสูตร / แผนการเรียน ไฟล์เอกสาร
1 2560 2304-ศิลปกรรมเซรามิค แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก
2 2560 2302-การออกแบบ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาออกแบบ สาขางานการออกแบบนิเทศศิลป์
3 2560 2211-ธุรกิจค้าปลีก แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
4 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 2560 2203-เลขานุการ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ
6 2560 2202-การตลาด แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
7 2560 2201-การบัญชี แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
8 2560 2110-ช่างเขียนแบบเครื่องกล แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
9 2560 2108-สถาปัตยกรรม แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
10 2560 2106-ช่างก่อสร้าง แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
11 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
12 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม
13 2560 2103-ช่างเชื่อมโลหะ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
14 2560 2102-ช่างกลโรงงาน แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
15 2560 2101-ช่างยนต์ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวส. 57 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
16 2560 เทคโนโลยีสิ่งทอ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์
17 2560 2308-คอมพิวเตอร์กราฟฟิก แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
18 2560 2304-ศิลปกรรมเซรามิค แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาศิลปะกรรมเซรามิก สาขางานศิลปกรรมเซรามิก
19 2560 2302-การออกแบบ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาการออกแบบ สาขางานการออกแบบ
20 2560 2301-วิจิตรศิลป์ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขางานวิจิตรศิลป์
21 2560 2211-ธุรกิจค้าปลีก แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
22 2560 2204-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23 2560 2203-เลขานุการ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ
24 2560 2202-การตลาด แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
25 2560 2201-การบัญชี แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
26 2560 2110-ช่างเขียนแบบเครื่องกล แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
27 2560 2108-สถาปัตยกรรม แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม
28 2560 2106-ช่างก่อสร้าง แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
29 2560 2105-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
30 2560 2103-ช่างเชื่อมโลหะ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง
31 2560 2104-ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
32 2560 2102-ช่างกลโรงงาน แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
33 2560 2101-ช่างยนต์ แผนการเรียนปี 60 หลักสูตรปวช.56 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์