ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ เป็นการแสดงข้อมูลด้านอาคาร และสถานที่ของ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลอาคารสถานที่

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ วันที่ได้รับ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 1 ตุลาคม 2541 อาคารศูนย์วิทยบริการ(ห้องสมุด) จำนวน ๔ ชั้น ชั้น ๑ เป็นห้องสมุดสำหรับการค้นคว้า ชั้น ๒ เป็นปฏิบัติการหลักสูตร งานวิจัย ชั้น ๓ งานสื่อการเรียน ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น ๔ เป็นห้องประชุม สอบราคา ส่วนกลาง 2541 1 หลัง 20,864,000.00 13.532722, 99.808658
2 1 ตุลาคม 2538 อาคารเรียนและอาคารปฎิบัติการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน ๔ ชั้น จำแนกเป็นห้องเรียน ๔ ห้อง ห้องพักครู ๔ ห้อง ห้องปฎิบัติการ ๑๑ ห้อง ขนาดพื้นที่ ๑๐ * ๒๔ เมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2538 1 หลัง 9,736,000.00 13.531109, 99.807886
3 1 ตุลาคม 2553 อาคาร ๗๒ ปี ขนาด ๑๐ คูณ ๔๔ เมตร ๕ ชั้น มี ๑๓ ห้องเรียน ๒ ห้องปฏิบัติการ ๑ ห้องกิจกรรม ใช้เป็นห้องเรียนทั่วไปและเป็นแผนกการโรงแรม สอบราคา ส่วนกลาง 2553 1 หลัง 15,995,000.00 13.531109 , 99.807804
4 1 ตุลาคม 2542 อาคารปฎิบัติการ จำนวน 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 1-2 แผนกวิชาช่างเชื่อม ชั้น 3 แผนกวิชาช่างยนต์ ชั้น 4 แผนกวิชาช่างเขียนแบบ ขนาด 20 * 50 เมตร สอบราคา ส่วนกลาง 2542 1 หลัง 21,876,800.00 13.530480, 99.808561
5 1 ตุลาคม 2553 อาคารเรียนสมัญจำนวน 5 ชั้น ขนาด 10x44 เมตร จำแนกเป็นห้องเรียนสามัญจำนวน 23 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 6 ห้อง ห้องพักครูจำนวน 3 ห้อง สอบราคา ส่วนกลาง 2553 1 หลัง 15,995,000.00 13.531007, 99.807889
6 1 ตุลาคม 2554 โรงอาหาร ๓ ชั้น สอบราคา ส่วนกลาง 2554 1 หลัง 2,499,000,000.00