ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ เป็นการแสดงข้อมูลด้านอาคาร และสถานที่ของ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลอาคารสถานที่

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ วันที่ได้รับ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 1 มกราคม 2532 อาคาร 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2 ชั้น ชั้นล่าง เป็นโรงอาหาร และห้องประชุม ชั้น 2 เป็นห้อง internet อื่นๆ ส่วนกลาง none 1 หลัง 11,750,000.00
2 1 มกราคม 2558 อาคารวิทยบริการ ห้องสมุด 2 ชั้น พื้นที่ 1088 ตารางเมตร อื่นๆ ส่วนกลาง 2558 1 หลัง 9,100,000.00
3 1 มกราคม 2547 อาคาร 10 อาคารฝึกงาน 3 ชั้น ชั้นล่าง โรงฝึกงาน ช่างกลโรงงาน ชั้น 2-3 ห้องเรียน ช่างไฟฟ้ากำลัง พื้นที่ใช้สอย 1680 ตารางเมตร อื่นๆ ส่วนกลาง 2546 1 หลัง 8,845,000.00
4 1 มกราคม 2538 อาคาร 9 อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้องสวัสดิการฯ ชั้น 2-3 ห้องเรียนแผนกสามัญสัมพันธ์ ชั้น 4 ห้องเรียน แผนกสถาปัตยกรรม พื้นที่ใช้สอย 1920 ตารางเมตร อื่นๆ ส่วนกลาง 2537 1 หลัง 10,130,000.00
5 1 มกราคม 2538 อาคาร 7 อาคาร 3 ชั้น ชั้นล่าง โรงฝึกงานช่างยนต์ ชั้น 2 ห้องเรียนช่างยนต์ ชั้น 3 โรงฝึกงานช่างเทคนิคพื้นฐาน อื่นๆ ส่วนกลาง 2537 1 หลัง 14,220,000.00
6 อาคาร 6 โรงฝึกงาน 3 ชั้น ชั้นล่าง โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง ชั้น 2 โรงฝึกงานช่างเชื่อมโลหะ ชั้น 3 ช่างไฟฟ้ากำลัง อื่นๆ ส่วนกลาง none 1 หลัง
7 1 มกราคม 2524 อาคาร 5 โรงฝึกงาน 3 ชั้น ขนาด 20*32*10.5 เมตร ชั้นล่าง โรงฝึกงาน ช่างกลโรงงาน ชั้น 2-3 ห้องเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ส่วนกลาง none 1 หลัง 5,225,000.00
8 1 มกราคม 2528 อาคาร 3 อาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 9*54*9.5 อื่นๆ ส่วนกลาง none 1 หลัง 4,799,726.00
9 1 มกราคม 2514 อาคาร 2 อาคารเรียน สามชั้น แผนกสามัญสัมพันธ์ ขนาด 9*48*9.6 เมตร อื่นๆ ส่วนกลาง none 1 หลัง 1,814,400.00
10 1 ตุลาคม 2554 อาคาร 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น พร้อมลิฟท์ ชั้น 1 เป็นสำนักงาน งานทะเบียน งานการเงิน และบัญชี งานบุคลากร งานสารบรรณ งานแนะแนว ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 ห้องเรียนอัจฉริยะ ฝ่ายวิชาการ งานวัดผล งา อื่นๆ ส่วนกลาง 2554 1 หลัง 26,999,000.00