ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ เป็นการแสดงข้อมูลด้านอาคาร และสถานที่ของ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลอาคารสถานที่

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี "

 
  ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
ลำดับ วันที่ได้รับ รายการ วิธีได้มา งบประมาณ งบปี จำนวน ราคา/หน่วย ที่ตั้ง
1 24 พ.ค. 2553 อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้ากำลัง ประกวดราคา ส่วนกลาง 2553 1 หลัง 339,000.00 14.534337,1009.911575
2 1 ต.ค. 2522 อาคารบ้านพักครู 4 ห้อง 2 ชั้น ประกวดราคา ส่วนกลาง 2522 1 หลัง 260,000.00 14.534337,1009.911575
3 10 ม.ค. 2518 บ้านพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ประกวดราคา ส่วนกลาง 2518 1 หลัง 100,000.00 14.534337,1009.911575
4 16 ต.ค. 2523 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพัก 2 ชั้น บ้านพักครู ประกวดราคา none 2523 1 หลัง 2,700,000.00 14.534337,1009.911575
5 24 เม.ย. 2558 ห้องน้ำ ห้องสุขา นักเรียนนักศึกษา ประกวดราคา ส่วนกลาง 2558 1 หลัง 1,063,000.00 14.534337,1009.911575
6 8 มิ.ย. 2553 อาคารห้องพัสดุกลาง ประกวดราคา ส่วนกลาง 2553 1 หลัง 273,000.00 14.534337,1009.911575
7 12 ก.ย. 2548 อาคารศูนย์วิทยบริการ งานการเงิน งานสารบรรณ งานบุคลากร งานแผนงาน ประกวดราคา ส่วนกลาง 2548 1 หลัง 8,100,000.00 14.534337,1009.911575
8 30 ก.ย. 2559 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น งานประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา ส่วนกลาง 2558 1 หลัง 300,000.00 14.534337,1009.911575
9 1 ม.ค. 2542 อาคารคอนกรึตเสริมเหล็ก 1 ชั้น งานสวัสดิการพยาบาล ประกวดราคา ส่วนกลาง 2542 1 หลัง 300,000.00 14.534337,1009.911575
10 1 ม.ค. 2558 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น งานทวิภาคี ประกวดราคา ส่วนกลาง 2558 1 หลัง 1,000,000.00 14.534337,1009.911575
11 1 ม.ค. 2537 อาคารคอนกรึตเสริมเหล็ก 4 ชั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประกวดราคา ส่วนกลาง 2537 1 หลัง 9,000,000.00 14.534337,1009.911575
12 1 ม.ค 2533 อาคารคอนกรึตเสริมเหล็ก 4 ชั้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประกวดราคา ส่วนกลาง 2533 1 หลัง 6,000,000.00 14.534337,1009.911575
13 8 ต.ค. 2527 อาคารคอนกรึตเสริมเหล็ก 3 ชั้น แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาเทคนิคอุตสารหกรรม แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ประกวดราคา ส่วนกลาง 2527 1 หลัง 8,999,999.00 14.534337,1009.911575
14 30 พ.ค. 2541 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น แผนกวิชาสารสนเทศ แผนกวิชาสารสนเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงอาหาร ห้องสมุด ประกวดราคา ส่วนกลาง 2541 1 หลัง 52,580,000.00 14.534337,1009.911575
15 1 ม.ค. 2538 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา ส่วนกลาง 2538 1 หลัง 5,000,000.00 14.534337,1009.911575
16 30 ต.ค. 2518 อาคารคอนกรีคเสริมเหล็ก 3 ชั้น แผนกวิชาการบัญชี ประกวดราคา ส่วนกลาง 2518 1 หลัง 1,500,000.00 14.534337,1009.911575
17 2 ก.ค. 2553 อาคารห้องแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกวดราคา ส่วนกลาง 2553 1 หลัง 550,000.00 14.534337,1009.911575
18 10 ต.ค. 2509 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 อาคารแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา ส่วนกลาง 2509 1 หลัง 8,999,999.00 14.534337,1009.911575
19 10 ต.ค. 2510 อาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 4 ชั้น อาคารแผนกวิชาช่างยนต์ ประกวดราคา ส่วนกลาง 2510 1 หลัง 2,000,000.00 14.534337,1009.911575