ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ป็นข้อมูลที่นำเข้าจากรายงานข้อมูลของ DATA CENTER ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากร

โปรดตรวจสอบให้ตรงกับความเป็นจริง
Search    ( พิมพ์ ข้อความ ที่ต้องการค้นหา )

:: รายละเอียดการแสดงข้อมูล

แสดงรายการ ระดับการศึกษา :  

แสดงข้อมูลของ " วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี "

  ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ กรุณาเลือกหน้า :
1 2 3
ลำดับ Image เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ ระดับการศึกษา สาขาที่จบ เบอร์โทร อีเมล
1
370060007xxxx นางชุลีพร เนตรเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเลขานุการ 0818805935
2
372080056xxxx นางนิธินันท์ หวานมาก เจ้าหน้างานธุรการชำนาญงาน ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 0820238122
3
373020042xxxx นางบังอร ลาโพธิ์ นักการภารโรง มัธยมศึกษาตอนต้น 27-12-2524
4
372040049xxxx นางบุญญลักษณ์ ศิริสมบูรณ์เวช เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บรรณารักษ์ศาสตร์ 0840062139 Library_STC@hotmail.com
5
3272990017xxxx นางพรศรัณย์ อาภาประเทือง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 085-9560407 pornsarun2514@gmail.com
6
370020033xxxx นางมยุรา แบนประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปริญญาโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0818572615 joeynok_55@hotmail.com
7
372990004xxxx นางรวิวรรณ ประทุมมาศ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 0970098970 rawiwan_0105@hotmail.com
8
375030002xxxx นางวราภรณ์ กลิ่นสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป 0893816249 waraporn250533@gmail.com
9
314010001xxxx นางวารุณี ครื้นน้ำใจ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร 089-0129749 nah_2513@hotmail.co.th
10
310200195xxxx นางศรีสุดา อินทร์สุข ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 089-2222054 seesudainsuk@gmail.com
11
372010000xxxx นางสมถวิล วรรณรัตน์ นักการภารโรง มัธยมศึกษาตอนต้น สามัญ 0871199404
12
372090029xxxx นางสมพร โพธิ์รัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 089-0264921 ponnana@hotmail.com
13
372990014xxxx นางสาวกมลชนก รุจจนเวท เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป (บัญชี) 0818565683 amuse_p@hotmail.com
14
372980009xxxx นางสาวกมลวรรณ ชาวเนื้อดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์ 0927092294 aorkamonwan@hotmail.com
15
316030106xxxx นางสาวขนิษฐา สุขสบาย ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0871255727
16
172060004xxxx นางสาวจตุรภัทร บางมณี ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี คณิตศาสตร์
17
172990018xxxx นางสาวจิราพร เก่าแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการอุตสาหกรรม 0853433344 nulekjiraporn@gmail.com
18
110060017xxxx นางสาวชณัฐติกานต์ ธนานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0820077369 bosupan_55@hotmail.com
19
172990017xxxx นางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ 061-3975456 aoom_chol-5@hotmail.com
20
118990012xxxx นางสาวชลัมพร ชุ่มจุ้ย ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 081-9007343
21
1720600036xxxx นางสาวฐปนียดา บางมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี 0845722321 lex_1712@hotmail.com
22
372030023xxxx นางสาวณิชากาญจน์ สมเพ็ชร ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 086-1776461 nichakan_somphet@hotmail.com
23
372010031xxxx นางสาวดวงกมล อุดมรักษาทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท สถิติประยุกต์ 089/6158589 -
24
317020007xxxx นางสาวนรมน ริตพวง ครู ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 092-5351494
25
116010015xxxx นางสาวนิศารัตน์ สอนเถื่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี 0838286672 nisaratm_2529@hotmail.com
26
350990053xxxx นางสาวนิโลบล บุญชู ครู ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 081-9430185 -
27
572010005xxxx นางสาวบุบผา ฮวบเอม เจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี การตลาด 0917576309 bo_birt@hotmail.com
28
172099900xxxx นางสาวปภากร เนียมเพราะ เจ้าหน้าที่ธุรการ มัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการทั่วไป 0993523478 Papa_aon27@hotmail.com
29
171990021xxxx นางสาวประภัสสร พรหมชนะ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 0924191819 prapassorn.1007@gmail.com
30
130990007xxxx นางสาวประไพศรี ละออศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท วิศวกรรมการวัดคุม 083-7297874 lnoonl.inse04@gmail.com
31
172990033xxxx นางสาวปรัชญ์ดา เสกสุวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0905588446 Tonaor.pharachda@hotmail.com
32
372990024xxxx นางสาวปวันรดา แก้วมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี 0612429155 kpawanrada@gmail.com
33
320090023xxxx นางสาวปาริฉัตร์ สุขเจริญ ครู ครูชำนาญการ ปริญญาโท ไฟฟ้า 086/3533071 s_parichatr@hotmail.com
34
172990021xxxx นางสาวพณิตดา ศรีเที่ยงตรง ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 0929323886 Sri.panida@gmail.com
35
172040012xxxx นางสาวพัชรา รุ่งสว่าง ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ภาษาไทย 0957544857 annza_hunsa@hotmail.com
36
310210185xxxx นางสาวพัชรินทร์ รูโปบล ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ภาษาไทย 085-1536770 tuktikr@hotmail.com
37
372080028xxxx นางสาวพิจิตตรา มงคลนิมิตร ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 084-1136423 pijittra_mk@hotmail.co.th
38
318010043xxxx นางสาวพุทธชาติ แก้วศรีงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี 0840071349 chad12@hotmail.com
39
372990016xxxx นางสาวพูสุดา เศรษฐพงศ์พาณิช ครู ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 081-3070539 poosuda_s@hotmail.com
40
171040004xxxx นางสาวภัทรธิดา บุญมา ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 0933351058
41
172080012xxxx นางสาวภัทราพร กสิกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0814336371
42
110370138xxxx นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุดสัย ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 0867038864 rattanaporn24@hotmail.com
43
385990013xxxx นางสาวรุ่งฤดี ทองธานี เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด 0848981435 rungrudee2604@gmail.com
44
172990013xxxx นางสาวลภัสรดา ศรีศักดา เจ้าหน้าที่ธุรการ มัธยมศึกษาตอนปลาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0868190206 boo_boo_2222@hotmail.com
45
172990003xxxx นางสาวลภัสรดา สุพรรณคง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี 0929355414 lapas_ked@hotmail.com
46
172020000xxxx นางสาวลัดดาวัลย์ เดชทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0891474754 laddawan.tk@hotmail.com
47
372990025xxxx นางสาววราภรณ์ คงศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี 0840337836 bumbem.ball39@gmail.com
48
172980010xxxx นางสาววรารณ์ เชื้ออยู่ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
49
149990014xxxx นางสาวศิวาพร ดีดวงพันธ์ ครูพิเศษสอน ปริญญาตรี สังคม 0874205485 siwaporn30carelot@gmail.com
50
172990009xxxx นางสาวศุภรัตน์ บุญศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี 0859885421 friend/suphan11@hotmail.com