ข้อมูลนักเรียน ที่ไม่สแกนลายนิ้วมือ ประจำวันที่ 9 มกราคม 2562

นักศึกษา ที่ไม่เข้าร่วมหน้าเสาธง

Show user on database.
  จำนวนที่ไม่เข้าร่วมทั้งหมด 492 คน [1] 2 3 4
แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวัน 9 มกราคม 2562
ลำดับ   รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล แผนกวิชา
1 6021030042 สุธ๊ สุขศรี ช่างเชื่อม
2 6021030038 สัณหณัฐ รวมกลาง ช่างเชื่อม
3 6021030037 ศุภชัย สุวรรณพงศ์ ช่างเชื่อม
4 6021030035 ศรนรินทร์ เหลืองอร่าม ช่างเชื่อม
5 6021030031 วรัตถ์ วรรณศรี ช่างเชื่อม
6 6021030030 วรพันธ์ เทพวงษ์ ช่างเชื่อม
7 6021030023 บุลฤทธิ์ คงสกุล ช่างเชื่อม
8 6021030020 ธีรภัทร จันทร์หร่าย ช่างเชื่อม
9 6021030018 ธเนศ ลาภโพธิ์ทอง ช่างเชื่อม
10 6021030016 ธนกฤษ ทองเหี่ยง ช่างเชื่อม
11 6021030014 ทรงยศ วัชโรทัย ช่างเชื่อม
12 6021030012 ณัฐพล ชินนะพันธ์ ช่างเชื่อม
13 6021030010 ณัฏฐภัทร ชิ้นพงค์ ช่างเชื่อม
14 6021030005 จีราวัฒน์ ชมสา ช่างเชื่อม
15 6021030003 เกียรติยศ ยิ้มเสมียน ช่างเชื่อม
16 6021010088 อนันตพร สุวรรณ ช่างยนต์
17 6021010087 อติวิชญ์ เผื่อนโชติ ช่างยนต์
18 6021010080 ศวัสกร อู่เงิน ช่างยนต์
19 6021010079 ศรชัย ทองแจ่ม ช่างยนต์
20 6021010077 วีรวิชญ์ แก้วรัก ช่างยนต์
21 6021010075 วีรพงษ์ เลิศคำ ช่างยนต์
22 6021010070 พลิศร เหราวงค์ ช่างยนต์
23 6021010069 พลวัฒน์ ภูนิคม ช่างยนต์
24 6021010065 นันทวัฒน์ สว่างจิตต์ ช่างยนต์
25 6021010064 นพพร ฮะโฮ้ ช่างยนต์
26 6021010062 ธีรเมธ ปัดมลิต ช่างยนต์
27 6021010061 ธัชนนท์ แพรกนัทที ช่างยนต์
28 6021010059 ไททัศน์ ทองสุภา ช่างยนต์
29 6021010057 ณัฐทวี ไมตรีจิตต์ ช่างยนต์
30 6021010055 ฐิติวัจน์ จงจิตเจริญ ช่างยนต์
31 6021010054 โชคชัย เดชารัมย์ ช่างยนต์
32 6021010051 กิตติธัช จันทร์หน่าย ช่างยนต์
33 5922040093 ชัยวัฒน์ กริ่งเกษมศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34 5922040089 อารยา บญเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35 5922040088 อารยา นำสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36 5922040087 อรุณโรจน์ พวงบุบผา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
37 5922040086 อภิษฐา เฉลิมไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38 5922040085 อทิตยา ราชแบน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39 5922040084 สุรเชษฐ์ บุญร่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40 5922040083 สุรเกียรติ นุชอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41 5922040082 สุพิชญา พุ่มคล้าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42 5922040081 สหทรัพย์ รัตนาชาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43 5922040080 ศุภสณห์ น้อยแนบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
44 5922040079 ศุภนิดา บัวเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
45 5922040078 ศิริรัตน์ ออมสิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
46 5922040077 ศตวรรษ ทองดอนพุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47 5922040076 วิลาสินี ศรีทองเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48 5922040075 วิภาดา ไม้ตรีวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49 5922040074 รุจิโรจน์ ผลฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50 5922040073 รังสิยา สนม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51 5922040072 มานพ อ่อนนุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52 5922040071 ภาสกร ลิ้มบุญทรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
53 5922040070 ภาณรินทร์ จันทภานุวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
54 5922040068 พรนิภา รอดพ้น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
55 5922040066 ปรีดิพัทธ์ ปรีเปรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
56 5922040065 นวพร อินทสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
57 5922040063 ธีรภัทร์ เพลียเท้าอุ้ย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
58 5922040062 ธีรภัทร์ จันทร์เทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
59 5922040061 ธัญวรรณ ศรีงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60 5922040060 ธัญมน อ่อนถนอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
61 5922040059 ธวัลพร เขียวไสว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
62 5922040058 ธนัทพล ต้วมศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
63 5922040057 ธนกร นุ่มเออ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
64 5922040056 ณัฐวัฒน์ เกิดรอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
65 5922040055 ณัฐวรา อินฉิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
66 5922040054 ณรงค์พล พราหมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
67 5922040053 ชมพูนุท วรรณรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
68 5922040052 ชนานา เพชรน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
69 5922040051 ชญานนท์ ศรีบัว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
70 5922040050 จุลจักร ปานทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
71 5922040049 ขวัญมนัส ทองทิพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72 5922040048 กัมปนาท ระเบียบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
73 5922040047 กษิดิศ ตันติยาพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74 5922040046 กฤษณะ สาคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
75 5922040045 อัฐพร เพ็ชรโยธิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
76 5922040044 อลงกต สร้อยทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
77 5922040043 อทิตยา พลับงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
78 5922040042 สุภชา ชาติเอกชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
79 5922040041 สุพรรษา คงนิยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
80 5922040040 สุกานดา นิลประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
81 5922040039 สิทธิพล งามน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82 5922040037 สหไชย จันทร์วัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
83 5922040036 โศจิรัตน์ เสลิ้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
84 5922040035 ศิริวิมล อินธนู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
85 5922040034 ศิรสิทธิ์ สุขขำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
86 5922040033 วิชิตา ลัดกลม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
87 5922040032 วิจิตรา เลี่ยมนาค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
88 5922040029 เมธัส ขันอาสา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
89 5922040028 พุฒิพงศ์ พันธ์ชู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
90 5922040026 ปรีณาพรรณ ปรีเปรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
91 5922040025 เบญจมาภรณ์ เมฆอากาศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
92 5922040024 น้ำฝน สามงามชิง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
93 5922040023 นิภัทร์ จันทรเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
94 5922040022 นฤภร สุขสำราญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
95 5922040021 นภดล สินสมุทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
96 5922040020 ธีรวัตร ประจันทัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
97 5922040019 ธนิษฐา จันทร์พ่วง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
98 5922040017 ธนดล ศรีบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
99 5922040015 ณัฐสิฎา เทียมทัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100 5922040014 ณัฐลดา อู่รักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ