ข้อมูลนักเรียน ที่ไม่สแกนลายนิ้วมือ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562

นักศึกษา ที่ไม่เข้าร่วมหน้าเสาธง

Show user on database.
  จำนวนที่ไม่เข้าร่วมทั้งหมด 958 คน [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวัน 10 มกราคม 2562
ลำดับ   รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล แผนกวิชา
1 6132040018 อติกันต์ พนาวรรณ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 6132040016 ศุภมงคล มาลาหอม ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 6132040015 วันชนะ ปะวันตา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 6132040014 ภูธิราช ชมเชย ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 6132040013 ปุญญพัฒน์ สิงคิวิรัตน์ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 6132040012 ปิยมิตร ทับแพ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 6132040010 ปณิดา จินโจ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 6132040008 ธัญญา มีศิริ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 6132040006 ชุติมา คีรีศรี ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 6132040004 เกรียงไกร พิชิ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 6132040003 กิติพันธ์ ภูนัสสูง ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12 6132040002 กฤษฎา สังข์แก้ว ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 6132020022 อริสา แตงพลับ บัญชี
14 6132020020 อนันตญา บุญรอด บัญชี
15 6132020019 หทัยมาศ จันทา บัญชี
16 6132020018 สุดารัตน์ มิตรดี บัญชี
17 6132020017 ศิริรัตน์ สังข์ทอง บัญชี
18 6132020016 วัลลภา พรภัทรนันท์ บัญชี
19 6132020014 มุทิตา รัดเสริฐ บัญชี
20 6132020013 มณฑิตา พรามวงค์ บัญชี
21 6132020012 ภัทรียา ผิวผาด บัญชี
22 6132020011 ปวีณา บัวล้อม บัญชี
23 6132020009 บัญจรัตน์ ปริติไตรย์รัตน์ บัญชี
24 6132020008 เนลิศา ซิมปิก บัญชี
25 6132020003 เกวรินทร์ พ่วงสม บัญชี
26 6132020002 กุสุมา ทองพิทักษ์ บัญชี
27 6132020001 กำไลทอง ภักดีสุวรรณ บัญชี
28 6132010033 วิภวานี บัวล้อม ปวส.บัญชี
29 6132010032 วันวิสา แก้วมงคล ปวส.บัญชี
30 6132010030 พฤกษา ศรีนครเขต ปวส.บัญชี
31 6132010025 ณัฐริกา เวียงสมุทร ปวส.บัญชี
32 6132010017 ศศิชา เกาะเกตุ ปวส.บัญชี
33 6132010009 นงนุช สินปราณี ปวส.บัญชี
34 6132010008 ธนัชพร ป่านแก้ว ปวส.บัญชี
35 6132010007 ดารณี ปานโป้ ปวส.บัญชี
36 6132010006 ณัฐพร รวดเร็ว ปวส.บัญชี
37 6132010003 จินตนา กล้าหาญ ปวส.บัญชี
38 6131030002 เมธัส พึ่งเจาะ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39 6131030001 ณัฐสิทธิ์ จันทวัธน์ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40 6122110033 อุไรวรรณ มะโนปิง การตลาด
41 6122110032 อินทุอร นามแหลม การตลาด
42 6122110031 อาริญา บุญช่วย การตลาด
43 6122110030 อาภาสิริ แสงกล้า การตลาด
44 6122110029 หัฐภูมิ รัตนพัน การตลาด
45 6122110028 เสาวลักษณ์ พันธ์ฟัก การตลาด
46 6122110027 สุวรรณา สิทธะนงค์ การตลาด
47 6122110026 สุภาพร ทิวงษา การตลาด
48 6122110025 สุธิดา ผิวทอง การตลาด
49 6122110024 สรัลนุช โฮมจูมจัง การตลาด
50 6122110023 ศราวุธ พตด้วง การตลาด
51 6122110021 วริษา ช้างงาม การตลาด
52 6122110020 วรรณวิภา ไววุฒิ การตลาด
53 6122110019 รัชชกรณ์ หอมเฮ้า การตลาด
54 6122110018 เมธาวี บัสกิน การตลาด
55 6122110016 เพ็ญพิชชา จันทร์เรือง การตลาด
56 6122110015 พิยดา อ่อนอินทร์ การตลาด
57 6122110014 พรรณิภา คุ้มเงิน การตลาด
58 6122110013 ปนัดดา ภูมิผักแหว่น การตลาด
59 6122110012 ธนากร จู้อี้ การตลาด
60 6122110011 ทิพวรรณ อินสวาสดิ์ การตลาด
61 6122110010 ฑิตยา เกิดยัง การตลาด
62 6122110009 ณัฐนิชา ธงวิชัย การตลาด
63 6122110008 ณัฐธิดา ห้องแซง การตลาด
64 6122110007 ณภัทร พวงสันเทียะ การตลาด
65 6122110006 จุราวรรณ สารีเพ็ง การตลาด
66 6122110005 จิตลดา สังขพันธ์ การตลาด
67 6122110004 ขนิษฐา นพเก้า การตลาด
68 6122110002 กวินนา ดวงเพชรแสง การตลาด
69 6122110001 กฤษติมา สุขพลาย การตลาด
70 6122040093 อาริสา เสียงสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
71 6122040083 ศิลปธร ดิบประโคน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72 6122040078 วรดา ทรัพย์มา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
73 6122040071 พัทธวรรณ น้อยสำราญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
74 6122040068 ปฏิพล สนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
75 6122040066 นพวรรณ สาลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
76 6122040057 ณัฐพล ศรีสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
77 6122040043 สิริกร คุ้มวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
78 6122040041 ศิรดานันทน์ หน่อพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
79 6122040036 มีนา ขำจริง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
80 6122040026 ปภัสรา วงค์มณีฉาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
81 6122040021 ธิดารัตน์ คงที่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
82 6122040020 ธวัชชัย สีน้ำเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
83 6122040016 ณัฐนิชา เสลาฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
84 6122040013 ณัชชา สินทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
85 6122040006 กิตติพงษ์ เปลี่ยนที่พึ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
86 6122040003 กฤษณะ เกิดโต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
87 6122040002 กรรณิกา มั่งประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
88 6122020040 อารียา สมาสิฐช์ การตลาด
89 6122020039 อรัญญา ปู่สุข การตลาด
90 6122020036 เสาวลักษณ์ พัดทอง การตลาด
91 6122020035 สุธิดา เปรมปราณ การตลาด
92 6122020034 สุธารัตน์ แสงนาค การตลาด
93 6122020032 สุกัญญา มากศรี การตลาด
94 6122020030 สายฝน คงเจริญ การตลาด
95 6122020028 สราวุฒิ ทะเลน้อย การตลาด
96 6122020023 วนัชพร สมจิต การตลาด
97 6122020022 รัตน์วิภา แก้วประเสริฐ การตลาด
98 6122020020 พิมพ์พร เพียสีดา การตลาด
99 6122020016 ปรางทิพย์ เกิดยินดี การตลาด
100 6122020015 นราภรณ์ ช่อจันทร์ การตลาด