ปรัชญา (PHILOSOPHY)

 • ผีมือเป็นเลิศ                        ชูเชิดคุณธรรม
  ก้าวนำวิชาการ                     สมานสามัคคี

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

 • วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถานศึกษาที่พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ

พันธกิจ (MISSION)

 

 • 1. จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
 • 3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ บริหารจัดการมุ่งสู่สังคมดิจิตอล
 • 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและ สถาบันการศึกษานานาชาติ
 • 5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
 • 6. จัดการศึกษาวิชาชีพทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านวิชาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชน
 • 7. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อบริบทของสังคมไทยยุค 4.0

เอกลักษณ์ “วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้”

 • หมายถึง วิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ โดยบูรณาการคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ชุมชน สังคม